KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Haljala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2022, 5

Haljala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 19.04.2022 nr 18
jõustumine 01.05.2022

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Haljala valla haldusterritooriumil.

  (2) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Avaliku ürituse tuleohutusnõudeid reguleerib tuleohutuse seadus.

  (5) Ilutulestiku korraldamise ja selleks vallavalitsuselt loa taotlemise korra sätestab lõhkematerjaliseadus.

  (6) Avaliku ürituse raames välireklaami paigaldamisele kohaldatakse Haljala vallas välireklaami paigaldamisele kehtestatud nõudeid.

  (7) Avaliku ürituse raames teede ja tänavate sulgemisele kohaldatakse Haljala vallas teede ja tänavate sulgemisele kehtestatud nõudeid.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on üritus, mille pidamisel:
  1) kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük;
  3) kasutatakse ajutist ehitist (näiteks tribüün, teisaldatav lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
  4) kasutatakse pürotehnilisi tooteid või lahtist tuld.

  (3) Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) või korraldaja volitatud esindaja Haljala Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase ja allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise taotluse (edaspidi taotlus) koos kõigi nõutavate lisadokumentidega.

  (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt 21 (kakskümmend üks) päeva, kuid mitte varem kui 6 (kuus) kuud enne ürituse toimumist.

  (3) Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne ürituste toimumist, kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või ühissõidukite töö.

  (4) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne vähemalt ühte § 2 lõikes 2 nimetatud kõrgendatud turvariski. Korraldaja teavitab ametiasutust sellise ürituse toimumisest vähemalt 14 (neliteist) päeva enne ürituse toimumist ametiasutuse üldise elektronposti aadressi teel.

  (5) Ürituse korraldamiseks ei pea luba taotlema ametiasutuse hallatav asutus (välja arvatud kõrgendatud turvariskiga ürituse korral). Üritust korraldav hallatav asutus teavitab ametiasutust sellise ürituse toimumisest elektronposti aadressil [email protected] vähemalt 14 (neliteist) päeva enne ürituse toimumist.

§ 4.   Loa taotlus

  (1) Taotluses märgitakse ürituse toimumise kohta vähemalt järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja andmed;
  2) ürituse vastutav isik ja tema kontaktandmed;
  3) ürituse nimetus ja laad (võistlus, kontsert, lõbustusüritus, laat jne);
  4) ürituse toimumise koht või liikumisteekond;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  6) ürituse sisu kirjeldus (võib esitada ka eraldi dokumendina);
  7) ürituse eeldatav osavõtjate arv;
  8) heakorra tagamiseks rakendatavad meetmed;
  9) märge üritusel kaubanduse korraldamise kavatsuse kohta;
  10) märge üritusel alkohoolsete jookide pakkumise ja jaemüügi korraldamise kavatsuse kohta;
  11) märge ürituse raames välireklaami paigaldamise kohta;
  12) märge ilutulestiku korraldamise kohta;
  13) märge heli- ja valgustusseadmete kasutamise kohta;
  14) märge ajutise ehitise või muu inventari paigaldamise kohta;
  15) märge lõkke tegemise kohta;
  16) märge teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta (sealhulgas liikluse ümberkorraldamine);
  17) sõidukite parkimise võimalused, kui liiklusskeem ei ole nõutav.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks;
  2) liikluse ümberkorraldamisel liiklusskeem, millel on ära näidatud liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem koos kasutatavate liikluskorraldusvahenditega ning liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi koos kontaktandmetega;
  3) Keskkonnaameti kooskõlastus, kui üritus toimub kaitseala piires;
  4) kõrgendatud turvariski korral turvaplaan;
  5) kõrgendatud turvariskiga ürituse korral Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti kooskõlastus.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse vaatab läbi ametiasutuse teenistuja (edaspidi teenistuja).

  (2) Kui korraldaja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on puudusi, määrab teenistuja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotluse esitajat.

  (3) Ametiasutusel on õigus küsida ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik loa andmise otsustamiseks.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA VÄLJASTAMINE 

§ 6.   Loa andmine ja otsusest teavitamine

  (1) Loa andmise või sellest keeldumise otsustab Haljala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) nõuetekohase taotluse saamisest 10 päeva jooksul.

  (2) Luba antakse vallavalitsuse korraldusega, milles märgitakse ära:
  1) ürituse korraldaja andmed;
  2) ürituse nimetus;
  3) ürituse toimumise koht;
  4) ürituse toimumise aeg;
  5) ürituse korraldamise lisatingimused.

  (3) Loa andmisel on vallavalitsusel õigus:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi;
  2) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) näha ette muid põhjendatud lisatingimusi ürituse läbiviimiseks.

  (4) Vallavalitsus teavitab loa andmisest ürituse korraldajat ning Politsei- ja Piirivalveametit. Vajadusel teavitatakse loa andmisest teisi isikuid ning haldus- ja järelevalveorganeid.

  (5) Avaliku ürituse korraldamiseks väljastatud luba avalikustatakse Haljala valla veebilehel.

§ 7.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib keelduda loa andmisest, kui:
  1) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) korraldaja ei täida loa saamiseks vallavalitsuse poolt esitatud tingimusi;
  3) korraldaja on jätnud täitmata eelmis(t)e avalike üritus(t)e korraldamisel õigusaktidest või avaliku ürituse korraldamise loast tulenevad nõuded või jätnud hüvitamata üritusega Haljala vallale tekitatud varalise kahju või on korraldanud avaliku ürituse ilma loata.

  (2) Vallavalitsus keeldub loa andmisest kui:
  1) esitatud taotlus ei vasta nõuetele;
  2) üritus on teates märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  3) samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, juhul kui üritused võivad hakata üksteist segama;
  4) taotluse kooskõlastajad jätavad loa taotluse kooskõlastamata;
  5) tulenevalt õigusaktidest ei ole taotluses nimetatud ürituse läbiviimine lubatud.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega tunnistada loa kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel ja pidamisel õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) korraldaja rikub käesoleva määruse paragrahv 9 lõikes 1 sätestatud kohustusi ja loal märgitud tingimusi;
  4) loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus koheselt korraldajat, samuti vajadusel teisi isikuid ning haldus- ja järelevalveorganeid.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 9.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Korraldaja on kohustatud:
  1) tagama ürituse korraldamise vastavalt avaliku ürituse korraldamise loal toodud tingimustele;
  2) tagama, et ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama ürituse rahumeelse toimumise;
  4) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
  5) vallavalitsuse nõudmisel tagama avaliku ürituse toimumise ajal ja läbiviimise kohas meditsiinilise teenindamise;
  6) täitma politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi;
  7) täitma tuleohutuse seadusega sätestatud avaliku ürituse tuleohutusnõudeid;
  8) tagama ettenähtud, nõuetekohaselt märgistatud ja vabalt läbitavate evakuatsiooniteede olemasolu;
  9) tagama osalejate kiire teavitamise võimaliku ohu korral;
  10) katkestama ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  11) tagama üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  12) korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  13) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  14) tagama ürituse ajal heakorra ja korrastama ürituse territooriumi pärast ürituse lõppemist;
  15) tuletööde tegemisel juhinduma tuletööde tegemisele esitatavatest nõuetest;
  16) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu üritusele järelevalve teostamiseks;
  17) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
  18) korraldama üritust keskkonnasäästlikult ning võimalusel vältima ühekordsete plastist nõude ja söögiriistade kasutamist.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Haljala vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 10.   Avaliku ürituse katkestamine

  Õigusakte ja avaliku ürituse korraldamise loaga kehtestatud tingimusi rikkuvat üritust on ametiasutusel ning Politsei- ja Piirivalveametil õigus katkestada.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostavad ametiasutus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruse rakendamine

  (1) Avalikule üritusele, mis on avaliku ürituse korraldamise loa saanud enne käesoleva määruse jõustumist, kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid osas, mis ei raskenda avaliku ürituse korraldaja olukorda. Muudel juhtudel lähtutakse avaliku ürituse korraldamise loa väljastamisel kehtinud nõuetest.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määrus nr 23 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub 1. mail 2022.

Annes Naan
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json