HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2022, 12

Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 12.04.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel, lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikest 5, § 19 lõikest 3.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kastre valla hallatavatesse lasteasutustesse lapse vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteasutus avalikustab koolieelsesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra oma kodulehel.

  (3) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi lapsevanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolust, lasteaia osas vanema poolt kaetava rahalise osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta.

  (4) Lapsevanemal on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal tutvuda lasteasutusega.

  (5) Võlgnevuse korral lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatust.

§ 2.   Rühmade komplekteerimine lasteasutustes

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalustele sõime-, lasteaia- või liitrühmad ning kannab andmed e-keskkonda ARNO.

  (2) Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 01. märts kuni 31. mai. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta jooksul.

  (3) Rühmade komplekteerimisel uueks õppeaastaks arvestatakse taotluste esitamise aega ja lapse vanust uue õppeaasta 30. septembri seisuga.

  (4) Direktor kinnitab rühmade nimekirjad 01. septembriks.

§ 3.   Koha taotlemine lasteasutusse

  (1) Lasteasutusse võetakse eelisjärjekorras vastu Kastre valla elukohajärgses teeninduspiirkonnas alaliselt elavaid pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Kastre vald. Väljastpoolt elukohajärgset teeninduspiirkonda ja väljastpoolt Kastre valda võetakse lasteasutusse lapsi vastu vabade kohtade olemasolul.

  (2) Lapsele lasteasutuses koha taotlemiseks esitab lapsevanem taotluse e-keskkonnas ARNO.

  (3) Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda.

  (4) Kohataotlejate järjekorda peetakse e-keskkonnas ARNO.

§ 4.   Lapse vastuvõtmine lasteasutusse

  (1) Koha saamise võimalusest antakse lapsevanemale teada e-keskkonnas ARNO.

  (2) Vanem on kohustustatud pärast teate kättesaamist 7 päeva jooksul lasteasutust teavitama oma soovist pakutud kohta kasutada või koha kasutamisest loobuda.

  (3) Kui lapsevanem 7 päeva jooksul teatele ei vasta, võtab lasteasutus temaga ühendust telefoni teel ja teavitab lapsevanemat koha saamise võimalusest.

  (4) Teatamata jätmisel loeb direktor koha vabaks ning selle saab järjekorras olev järgmine laps.

  (5) Lasteasutus kinnitab lapse koha kasutamise, sisestades koha kasutamise algusaja e-keskkonda ARNO. Lapsevanem näeb e-keskkonnas ARNO koha kasutamise algusaega.

  (6) Lapse koha kasutamise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks.

  (7) Lasteasutuse direktor sõlmib lapsevanemaga lasteasutuse koha kasutamise lepingu.

  (8) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, võib direktor luua tingimuste olemasolul soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht. Osaajaliste laste arv ühes rühmas on kuni 2 last. Osaajalise koha eest tasub lapsevanem toidukulu vastavalt toidukordade arvule ning osalustasu täies mahus.

  (9) Lapsevanem võib taotleda lasteasutuselt koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist. Lasteasutuse direktor hindab taotluse põhjendatust ja otsustab, kas ta lükkab koha kasutamise alguspäeva edasi või mitte. Kui direktor koha kasutamise alguspäeva edasilükkamise sooviavaldusele keelduva vastuse vormistab, liigub laps kohataotlejana järjekorda esimesele kohale.

  (10) Lapsevanemat, kes soovib koha kasutamist edasi lükata ei vabastata kohatasust, kuna vaba kohta pole võimalik ka ajutiselt kasutada.

  (11) Kui lapsevanem soovib kohta lasteasutusse varem, kui eelnevalt taotluses märgitud, teavitab ta oma soovist lasteasutuse direktorit. Direktor rahuldab sooviavalduse vaba koha olemasolul.

  (12) Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on lapsevanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teatades sellest e-keskkonna ARNO kaudu või e-kirja teel lasteasutusele.

  (13) Üldjuhul saab laps kohta kasutada lasteasutuse direktoriga kokku lepitud ajast kuni kooliminekule eelneva õppeaasta 15.juunini. Kokkuleppel lasteasutuse direktoriga saab põhjendatud juhul kasutada kohta kuni 31. augustini.

§ 5.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirja alusel järgmistel juhtudel:
  1) lasteaia lõpetamisel;
  2) lapsevanema teate alusel e-keskkonnas ARNO või kirjaliku teate alusel lasteasutuse direktorile.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määrus nr 42 „Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Lasteasutuse koha kasutamise leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json