ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2024, 1

Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 16.04.2024 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 18 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse:
  1) nõudeid liitumisettepanekule ning liitumisettepanekule vastamise tähtaega ja korda;
  2) liitumistingimusi ja nõudeid liitumislepingule;
  3) liitumistasu tasumise korda.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja teiste õigusaktidega.

  (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku (edaspidi liituja) taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel. Kui kinnistule on moodustatud korteriühistu, sõlmitakse liitumisleping korteriühistuga.

  (5) Kui kinnistu või ehitis kui vallasasi on kaasomandis, sõlmitakse leping kaasomanike esindajaga. Lepingu sõlmimisel eeldatakse asjaõigusseaduse § 71 lg 4 alusel, et kaasomanik on kõigi teiste kaasomanike esindaja. Korteriühistu puhul võib lepingu korteriomanike eest sõlmida korterühistu (KÜS § 34 lg 2) ja vee-ettevõtja ei sõlmi lepinguid korteriomanikega eraldi.

  (6) Sademevee kanalisatsioon on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa. Kui käesolevas eeskirjas viidatakse ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile, mõistetakse selle all ka sademevee kanalisatsiooni.

§ 2.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale tema poolt kehtestatud vormikohase taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) omaniku nimi ja elu- või asukoha-aadress;
  2) kinnistu aadress;
  3) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
  4) vee keskmine ööpäevatarve ja suurim tunnitarve;
  5) ärajuhitava reovee hulk ja koostis.

  (2) Kui liitujal puudub käesoleva paragrahvi punktides 4-5 sätestatud teave, võib selle esitamata jätta ja vajadusel selgitatakse see hiljem liitumisprotsessis.

  (3) Vee-ettevõtja võib taotlusega koos nõuda kinnistu plaani mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

  (4) Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid dokumente, andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitab ka isik, kes soovib liitumise tehnilist lahendust muuta või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 3.   Liitumistaotluse läbivaatamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud liitumistaotluse läbi 30 päeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Kui liitumislepingut ei ole võimalik sõlmida, teatab vee-ettevõtja selle sõlmimise takistused. Kui liitumine on tehniliselt võimalik, koostatakse liitumistingimused ja esitatakse need taotlejale.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse kirjalikult ning see peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise põhjendust.

§ 4.   Liitumistingimused

  (1) Liitumistingimused on aluseks kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti (edaspidi projekt) projekteerimiseks.

  (2) Liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunktid;
  2) tehnilised nõuded;
  3) vee lubatud keskmine ööpäevatarve (määratakse vajadusel);
  4) ärajuhitava reovee hulk, lubatud reostumus ja nõuded ärajuhtimis-režiimi kohta (määratakse vajadusel);
  5) isikud, kellega tuleb ehitusprojekt kooskõlastada;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus taotleda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist. Liitumistingimuste kehtivuse pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada täiendavaid tingimusi. Kui liitumistingimused jäävad pikendamisel muutmata, ei võeta liitumistingimuste pikendamise eest tasu. Kui liitumistingimuste pikendamisel kas taotletakse liitumistingimuste muutmist või muudetakse liitumistingimusi muul põhjusel, tuleb liitumistingimuste muudatuse eest tasu maksta.

  (4) Liitumistingimuste koostamise eest võtab vee-ettevõtja liitumise taotlejalt tasu vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale.

§ 5.   Kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti koostamine ja muutmine

  (1) Kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekt koostatakse õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras tööprojekti mahus.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda projekti koosseisus või lisadena täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

  (3) Kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekt esitatakse digitaalselt vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks.

§ 6.   Liitumisleping

  (1) Liitumislepingus sätestatakse:
  1) liitumistingimused (vajadusel kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
  3) liitumispunktide planeeritud väljaehitamise tähtaeg;
  4) vee-ettevõtja ja liituja õigused ning kohustused.

  (2) Liitumislepingut muudetakse, kui soovitakse muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise, samuti lepingu poolte muutumisel või muul juhul.

  (3) Liitumislepingut ei sõlmita, liitumisleping lõpetatakse või selle täitmine peatatakse, kui:
  1) tarbimiskoha veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist tagada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tarbimiskoha omaniku reo- või sademevett ei ole võimalik selle koguste või omaduste tõttu juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata või reo- või sademevesi ei vasta reoveepuhasti puhastusvõimsusele või -tehnoloogiale;
  3) tarbimiskoha omanik tahab juhtida või juhib ühiskanalisatsiooni reovett, mille saastenäitajad on suuremad kehtestatud piirväärtustest;
  4) tarbimiskoha veevärk ja kanalisatsioon ei vasta liitumiseks vajalikele tehnilistele tingimustele;
  5) sademevee vastuvõtmiseks puudub lahkvoolne kanalisatsioon;
  6) tarbimiskoha omanik ei tasu liitumistasu või ei järgi liitumiseks seatud tingimusi.

  (4) Liitumisleping allkirjastatakse, kui liitumistasu on makstud ja liitumiseks seatud tingimused on täidetud (trassid rajatud, olemasolev taristu vastavusse viidud jms).

§ 7.   Liitumistasu

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitujal tuleb vee-ettevõtjale tasuda liitumislepingus määratud liitumistasu.

  (2) Liitumistasu arvutab vee-ettevõtja arvestades seadust ja Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikat.

  (3) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigiga (veega varustamine, reo- ning sademevee ärajuhtimine) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk, -kanalisatsioon ja liitumispunktid on vee-ettevõtja omand. Liituja ja vee-ettevõtja lepivad liitumisel kokku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-ala omandi või kasutuse osas ning sõlmivad vastavad lepingud. Kokkuleppe mittesaavutamisel ei ole liitumine võimalik.

  (5) Vee-ettevõtte nõukogul on õigus kehtestada eraldi tingimused liitumistasu kohta kui need ei ole vastuolus Konkurentsiameti poolt kinnitatud liitumistasu arvutamise metoodikaga.

  (6) Liitumistasu maksmisest on vabastatud Antsla valla AS Võru Vesi tegevuspiirkonnas füüsilisest isikust kinnistu omanikud kuni 31.12.2025 tingimustel, et varasemalt on välja ehitatud liituvale kinnistule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalus(ed) ning liituja on esitanud liitumistaotluse hiljemalt 30.06.2025.

§ 8.   Ajutine veevärk ja kanalisatsioon

  (1) Vee-ettevõtja võib lubada tähtajalist liitumist ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga kasutamiseks ehitustel, ajutistes müügikohtades, tänavate, väljakute, parkide kastmiseks ja muudel juhtudel lepingu alusel.

  (2) Ajutise liitumise täpsed asjaolud lepitakse osapoolte vahel kokku ning ajutise liitumise kulud kannab taotleja.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud leping ei ole liitumisleping ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse mõttes.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Antsla vallavolikogu 21.05.2013 a määrus nr. 7 "Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json