Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2013, 10

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Vastu võetud 16.05.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse“ § 12 lõike 1 ja lõike 3 punkti 3 ning „Teeseaduse“ § 25 lõike 3 ja lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Teede ja tänavate sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste (edaspidi ürituste) korraldamiseks ning ehitus- ja remonttööde (edaspidi tööd) teostamiseks Paide linna territooriumil asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, parklate või nende osade (edaspidi tänav) sulgemise korra.

  (2) Tänava sulgeja on füüsiline või juriidiline isik (edaspidi sulgeja), kelle tegevusega kaasneb tänava sulgemine. Kui sulgemisega kaasneb kohustus tasuda teede ja tänavate sulgemise maksu, on sulgeja maksumaksjaks Paide Linnavolikogu määrusega kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu tähenduses.

  (3) Tänava sulgemiseks peab olema Paide linnavalitsuse poolt väljastatud sulgemisluba.

  (4) Tänava sulgemiseks loetakse, kui sulgeja tegevuse tõttu puudub võimalus tänava täielikuks avalikuks kasutamiseks või kui avalik kasutamine toimub piiratud tingimustel.

§ 2.   Sulgemisloa taotlemine

  (1) Sulgemisavaldus koos ajutise liikluskorralduse skeemiga ühes kõigi planeerigu- ja ehitusosakonna poolt nõutavate kooskõlastustega tuleb planeeringu- ja ehitusosakonnale esitada vähemalt 2 (kaks) tööpäeva enne tänava sulgemist. Vajalike kooskõlastuste loetelu annab planeeringu- ja ehitusosakond.

  (2) Sulgemisloa taotluses on kirjas:
  1) sulgeja andmed (nimi, elu- või asukoha aadress, kontaktandmed);
  2) tänava sulgemise või liiklusohutuse eest vastutava isiku andmed (nimi, e-post, telefoninumber, mis peab sulgemise ajal vastama);
  3) andmed suletava ala kohta (tänavalõigu nimi, suletava ala laius, suletava parkla või selle osa pindala ruutmeetrites);
  4) andmed sulgemisel esinevate asjaolude kohta (sulgemine toimub ainult öisel ajal, sulgetakse ainult puhkepäeval või riiklikul pühal jmt);
  5) sulgemise alguse ja lõpu aeg (kuupäev, kellaaeg);
  6) sulgemise põhjus.

  (3) Sulgemisloa taotluse lisana esitatav ajutine liikluskorralduse skeem peab olema koostatud vastavat tegevusluba omava isiku poolt.

§ 3.   Sulgemisloa väljastamine

  (1) Sulgemisluba väljastatakse planeeringu- ja ehitusosakonna poolt 2 tööpäeva jooksul korrektse taotluse saabumisest arvates.

  (2) Sulgemisloale märgitakse:
  1) sulgeja andmed (nimi, elu- või asukoha aadress);
  2) suletava objekti nimi;
  3) tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (e-post, telefon, mis peab kogu sulgemise ajal vastama);
  4) sulgemise tähtaeg, kellaaeg;
  5) sulgemisloa väljastaja nimi ja ametinimetus.

§ 4.   Sulgemisloa väljastamisest keeldumine

  (1) Sulgemisloa väljastamisest keeldutakse juhul, kui
  1) sulgejal on maksuvõlg teede ja tänavate maksu osas;
  2) kui samal ajal kehtiva sulgemise tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;
  3) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) muudel juhtudel.

  (2) Sulgemisloa keeldumise otsusest teatatakse taotlejale kirjalikult 2 tööpäeva jooksul.

§ 5.   Sulgemisloa pikendamine

  (1) Sulgeja põhjendatud taotluse alusel võib sulgemisloal märgitud tähtaega pikendada.

  (2) Sulgemisloa pikendamiseks esitab sulgeja planeeringu- ja ehitusosakonnale põhjendatud taotluse mitmepäevase sulgemise korral vähemalt 1 tööpäeva enne sulgemisloal märgitud tähtaja lõppemist, ühepäevase sulgemise korral esimesel võimalusel sulgemise pikendamise vajaduse teadasaamisest arvates. Sulgeja on kohustatud planeeringu- ja ehitusosakonna nõudmisel sulgemise uuesti kooskõlastama. Vajalike kooskõlastuste loetelu annab planeeringu- ja ehitusosakond.

  (3) Sulgemisloa pikendamisel väljastatakse sulgejale uus sulgemisluba ja arvutatakse täiendav teede ja tänavate sulgemise maks.

§ 6.   Tänava sulgemine avariitöödeks

  (1) Tänava sulgemisel avariide likvideerimiseks on sulgeja kohustatud kohe informeerima planeeringu- ja ehitusosakonda. Sulgemisluba tuleb planeeringu- ja ehitusosakonnas vormistada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Sulgeja vastutab korrektse ajutise liikluskorralduse paigaldamise eest.

  (2) Avariitööde tegemisel esimese ööpäeva eest maksu ei arvestata.

§ 7.   Tänava sulgemisest teavitamine

  (1) Planeeringu- ja ehitusosakonna nõudmisel on sulgeja oma kulul kohustatud avaldama liikluse sulgemise kohta teate kohalikus raadios ja/või ajalehes.

  (2) Planeeringu- ja ehitusosakonnal on õigus avaldada sulgemise info linna kodulehel www.paide.ee.

§ 8.   Tänava sulgemisel tekkivad kohustused

  (1) Tänava sulgemise ei tohi sulgemine olla ulatuslikum, st kesta kauem ega olla kehtestatud varem või suuremale alale, kui seda on lubatud sulgemisloaga.

  (2) Sulgeja on kohustatud liikluseks suletud ala tähistama taotluse lisana esitatud liikluskorralduse skeemi, liiklusseaduse, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04.2003 määruse nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ ja teiste kehtivate õigusaktide kohaselt.

  (3) Pärast sulgemise lõpetamist on sulgeja kohustatud sulgemisloal määratud tähtajaks ajutised märgid ja piirded kõrvaldama, taastama tee liikluskõlblikkuse ja ajutiste ehitistega rikutud heakorrastuse.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse nõuete täitmise üle teostavad Paide Linnavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

  (2) Vastutus käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise eest tuleneb teeseadusest.

Kaido Ivask
Linnapea

Ago Oder
Jurist-õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json