Teksti suurus:

Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2013, 15

Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 09.03.2011 nr 252
jõustumine 14.03.2011

§ 1.   Üldsätted

  (1) Antud korraga sätestatakse Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord, sealhulgas teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamise kord gümnaasiumi (10.-12. klass) vastuvõtmisel, haridus-ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ reguleerimata küsimused.

  (2) Kord sätestab 7.-12. klasside õpilaste vastuvõtmise tingimused mittestatsionaarsele õppevormile.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Vastuvõtmist 3. kooliastmele võib taotleda iga isik, kes on 1. oktoobriks saanud või saavad 17aastaseks, kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

  (2) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik. Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel vanuselisi piiranguid ei ole.

  (3) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale määrusele.

§ 3.   Õpilaste vastuvõtt kolmanda astme põhikooli klassidesse

  Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks tuleb esitada :
  1) kirjalik taotlus (lisa 1), mis on avaldatud kooli veebilehel;
  2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane teeb vastuvõtu taotluse pärast õppeperioodi lõppu;
  5) kooli direktori allkirja ja kool pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane taotleb vastuvõttu õppeveerandi kestel;
  6) õpilaspileti vormistamiseks foto suurusega 3x4 cm.

§ 4.   Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumiastme 10. klassi

  (1) Vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast.

  (2) Sisseastumise taotluse saab isik esitada õppeaasta jooksul.

  (3) Kirjaliku taotluse esitab isik, kes soovib astuda 10. klassi. Taotluse vorm on avaldatud kooli veebilehel. Kirjalikule taotlusele tuleb lisada:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
  2) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
  3) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm.

  (4) Ametlikult kinnitatud ärakirjad vormistab kooli sekretär esitatud originaaldokumentide alusel.

  (5) 10. klassi võetakse vastu õpilasi sisseastumistesti alusel lähtudes õpilaskohtade arvust koolis.

  (6) Sisseastumiseks on vaja sooritada akadeemiline test, mille sooritamine toimub kooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajal.

  (7) Test viiakse läbi kooli ruumides, sooritamiseks antav aeg on kuni 45 minutit. Testi sooritamiseks peab kaasa olema isikut tõendav dokument ning kirjutusvahend. Abivahendite kasutamine ei ole lubatud.

  (8) 10. klassi võetakse õpilased, kes on sooritanud akadeemilise testi jaatavalt. Akadeemilise testi vormi ja sisu kinnitab kooli direktor.

  (9) Akadeemilise testi tulemuste informatsioon on kättesaadav kooli kantseleist kahe päeva pärast akadeemilise testi sooritamist.

  (10) 10. klassidesse võetakse vastu õpilasi, kes katkestasid õpinguid erinevatel põhjustel õppeaasta jooksul üldhariduslikes päevakoolides, kutseõppeasutustes ja teistes Eesti Vabariigi õppeasutustes või välisriigis. Vastuvõtmise aluseks on läbitud õppekava tulemuste hindamine.

§ 5.   Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumiastme 11.-12. klassi

  (1) Vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul.

  (2) 11.-12. klassi võetakse vastu õpilasi, kes katkestasid õpinguid erinevatel põhjustel üldhariduslikes päevakoolides, kutseõppeasutustes ja teistes Eesti Vabariigi õppeasutustes või välisriigis.Vastuvõtmise aluseks on läbitud õppekava tulemuste hindamine.

  (3) Sisseastumisel tuleb esitada kirjalik taotlus, millele on lisatud:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
  2) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
  3) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane teeb vastuvõtu taotluse pärast õppeperioodi lõppu;
  6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane taotleb vastuvõttu õppeveerandi kestel.

  (4) Õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane ning millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.

§ 6.   Vastuvõtt eksterni õppevormile

  Isikud, kes soovivad kooli eksternina lõpetada, esitavad kooli direktorile kirjaliku taotluse ja isikut ning haridust tõendavate dokumentide kinnitatud ärakirjad.

§ 7.   Õpilase vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord

  (1) Õpilane arvatakse kooli direktori käskkirjaga.

  (2) 10.klassi taotluse avaldajat informeeritakse suulises vormis kooli vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta kahe päeva pärast akadeemilise testi sooritamist.

  (3) Õppenõukogu võtab vastu otsuse õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase ja välisriigist tulnud õpilase vastuvõtmise kohta. Taotluse avaldajat informeeritakse vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta (telefoni teel või interneti kaudu) õppenõukogu koosolekule järgneval tööpäeval.

§ 8.   Otsuste vaidlustamine

  Käesoleva korra alusel tehtud otsuste vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

  Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle igal õppeaastal kooli direktori poolt või kui korra muutmist tingib muudatus seadusandluses.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 28.01.2010 määrus nr 135 „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub 14.03.2011. a.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json