Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Puude raiumise kord Nõo valla tiheasustusalal

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2013, 16

Puude raiumise kord Nõo valla tiheasustusalal

Vastu võetud 18.04.2013 nr 57

Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Looduskaitseseaduse § 45 ning Veeseaduse ja Muinsuskaitseseaduse alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Nõo valla haldusterritooriumi tiheasustusalal asuvate puude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuude, raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord.

§ 2.   Raiumise kord

  (1) Raiumiseks on vajalik luba kui:
  1) puu asub Nõo valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusalal;
  2) puu diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 10 cm.

  (2) Puu raiumiseks loetakse:
  1) puu likvideerimine kännu kõrguselt või madalamalt;
  2) puu mõõtmete vähendamine nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m, seejuures puu okstega võra pikkus jääb väiksemaks kui 2 m.

  (3) Puu raiumiseks eraldi luba ei ole vaja, kui töid teostatakse:
  1) avalikel aladel Nõo Vallavalitsuse tellimusel;
  2) kehtiva ehitusloa alusel ja raie on ette nähtud ehitusprojektis.

  (4) Erandkorras võib puud langetada loata, kui loa taotlemisest tingitud viivitusest võib tekkida pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas lõikes nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teavitada kirjalikult Nõo Vallavalitsust.

§ 3.   Taotluse esitamine ning sellele eelnevad toimingud

  (1) Nõo valla tiheasustusalal kasvavate puude raiumiseks taotletakse luba Nõo Vallavalitsuselt. Loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Puu raiumiseks võivad luba taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik(ud) või omaniku(e) esindaja volituse alusel;
  2) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  3) muu asjast huvitatud isik omaniku kirjalikul nõusolekul.

  (3) Puu raiumiseks Nõo Vallavalitsusele esitatav taotlus peab sisaldama:
  1) puu asukoha kirjeldust (aadress, kinnistu nr) koos äranäitamisega asendiplaanil;
  2) põhjendust puu raiumiseks;
  3) avalduse esitaja andmeid;
  4) informatsioon selle kohta, kas avalduse esitaja on käesoleva korra § 3 lõikes 2 punktis 1 või 2 nimetatud isik.

  (4) Avaldusele tuleb lisada koopia:
  1) volitusest, kui tegutsetakse volituse alusel;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekust, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;
  3) Muinsuskaitseameti loast, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või kinnismälestise kaitsevööndis või muinsuskaitsealal;
  4) Keskkonnaameti nõusolekust, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks.

§ 4.   Loa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Nõo valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal kasvavate puude raiumiseks annab loa Nõo Vallavalitsuse määratud ametiisik, vallavalitsuse kehtestatud vormil.

  (2) Puu raiumiseks loa andmise menetluse käigus Nõo Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise;
  5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses.

  (3) Määratud ametiisik võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest kui:
  1) avalduse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  2) avalduse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) puu raiumise põhjendused on ebapiisavad või muul moel ebaõiged;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  5) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest;
  6) avalduse esitaja ei ole lisanud käesoleva korra § 3 lõikes 4 toodud vajalikke dokumente;
  7) puu kasvukoht on hõlmatud planeerimismenetlusse või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

  (4) Puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab Nõo Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase avalduse laekumisest.

  (5) Puu raiumiseks antud luba kehtib üks aasta alates selle andmise kuupäevast.

§ 5.   Vastutus

  Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse seaduses sätestatud vastutust.

§ 6.   Rakendussätted

  Nõo Vallavolikogu 21. aprilli 2005. aasta määrus nr 41 „Puude raiumise korra kehtestamine Nõo valla tiheasustusalal“ tunnistatakse kehtetuks.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json