EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord

Vastu võetud 20.04.2006 nr 14
jõustumine 23.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 20 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Korra reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab nõuded Narva linna territooriumil tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid Kaubandustegevuse seaduses antud tähenduses.

2. peatükk KAUBANDUSE KORRALDAMINE 

§ 3.   Kaubanduse korraldaja

  (1) Kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil. Kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris (edaspidi register).

  (2) Tänava- ja turukaubanduse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama müügikoha vastavuse seal müüa lubatud kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõuetele;
  2) tagama, et kaupa või teenust müüdaks selleks ettenähtud müügikohas ja kauplemisajal;
  3) tagama kaubandustegevuse seaduses sätestatud nõuete täitmise;
  4) väljastama müügipileti vastavalt kaubandustegevuse seaduses sätestatud nõuetele.

3. peatükk KAUPLEJALE JA MÜÜJALE 

§ 4.   Kaupleja

  (1) Kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

  (2) Lisaks käesolevas korras sätestatule on kaupleja oma tegevuses kohustatud järgima kaubandustegevuse seaduses sätestatut, samuti Narva linna heakorraeeskirja.

  (3) Isikutel, kes müüvad kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel, on lubatud tegeleda kaubandustegevusega registreeringuta majandustegevuse registrites vaid müügipileti alusel.

§ 5.   Müüja

  (1) Müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras. Müüja on oma tegevuses kohustatud järgima kaubandustegevuse seaduses sätestatut, samuti Narva linna heakorraeeskirja.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud:
  1) tundma oma müüdavat kaupa või teenust;
  2) järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid;
  3) kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

§ 6.   Nõuded kaubale ja teenusele

  Müüdav kaup või teenus peab vastama seadusandja poolt kehtestatud nõuetele.

4. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 7.   Tänavakaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust linnavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja.

  (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 8.   Tänavakaubanduse taotlus

  (1) Müügipileti saamiseks, linnavalitsuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana või tema asutuste, esitab kaupleja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile taotluse, millele on lisatud Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ja Narva Linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametiga kooskõlastatud asendiplaan ja müügikoha joonised konstruktsioonide ja arhitektuurilise kujunduse kohta.
[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Kooskõlastuse andmisest keeldumist peab põhjendama.

§ 9.   Kohustused tänaval kauplemisel

  Lisaks Kaubandustegevuse seaduses sätestatud kohustustele on kaupleja kohustatud:
  1) pakkuma kaupa vaid selleks ettenähtud kaubanduse korraldaja omandis või valduses olevatelt või kaupleja poolt paigaldatud müügilettidelt. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on keelatud. On keelatud letita müük kastidest, kottidest jmt.
  2) lunastama enne kauplemise alustamist müügipileti, mille väljastab kaubanduse korraldaja ja selle alles hoidma kuni kauplemise lõpuni. Volitatud isikute nõudmisel esitama müügipileti;
  3) hoidma korras müügikoha ümbruse 5 m raadiuses kauplemise ajal ja pärast kauplemise lõppu koristama müügikoha ja selle ümbruse 5 m raadiuses.

§ 10.   Müügi piirangud tänavakaubanduses

  (1) Tänavakaubanduse korras on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) kasutatud tööstuskaupu ning loomi loomakaitseseaduse (RT I 2001, 3, 4; 93, 566; 2002, 61, 375; 63, 387; 96, 566) tähenduses (edaspidi loom);
  6) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

  (2) Istikuid võib müüa selle kaubagrupi jaoks eraldi piiritletud müügikohas.

5. peatükk TURUKAUBANDUS 

§ 11.   Turukaubandus

  (1) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust linnavalitsuse lubatud piiritletud paigas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu kindlal kauplemisajal müügipileti alusel tegutsev kaupleja.

  (2) Lisaks kaubandustegevuse seaduses sätestatud kohustustele on kaupleja kohustatud:
  1) pakkuma kaupa vaid selleks ettenähtud kaubanduse korraldaja omandis või valduses olevatelt või kaupleja poolt paigaldatud müügilettidelt. Kaupa on lubatud pakkuda ka ühe selleks märgistatud sõiduauto pealt. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on keelatud. On keelatud letita müük kastidest, kottidest jmt.
  2) lunastama enne kauplemise alustamist müügipileti, mille väljastab kaubanduse korraldaja ja selle alles hoidma kuni kauplemise lõpuni. Volitatud isikute nõudmisel esitama müügipileti;
  3) hoidma korras müügikoha ümbruse 5 m raadiuses kauplemise ajal ja pärast kauplemise lõppu koristama müügikoha ja selle ümbruse 5 m raadiuses.

§ 12.   Müügi piirangud turukaubanduses

  (1) Turukaubanduse korras on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

  (2) Turukaubanduse korras võib toidukaupu, loomi ning istikuid, samuti kasutatud tööstuskaupu, sealhulgas mootorsõidukeid, müüa vaid nende kaupade jaoks eraldi piiratud müügikohtades.

6. peatükk KAUBA VÕI TEENUSE MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 13.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaupleja või kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Müügikohtade paiknemise ja arvu määrab kaubanduse korraldaja.

  (3) Avalikul üritusel kaubanduse korraldajale ja tema poolt väljastatavale müügipiletile kohaldatakse kaubandustegevuse seaduse §-s 18 sätestatut.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule peab kauplejal teatud kauba või teenuse müügi korral olema vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument, kui see on seadusega nõutav.

  (5) Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

§ 14.   Kohustused avalikul üritusel kauplemisel

  (1) Lisaks kaubandustegevuse seaduses sätestatud kohustustele on kaubanduse korraldaja või kauplemiskohtade valdaja avalikul üritusel kohustatud:
  1) tagama müügikohtade korrashoiu ja hügieeninõuetele vastavuse;
  2) väljastama müügipileteid vastavalt kaubandusseaduse nõuetele;
  3) tagama kauplemispiirkonna pideva korrashoiu;
  4) informeerima kauplejaid müügikeeldudest ja nõuetest eri kaupade müügil;
  5) tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Lisaks kaubandustegevuse seaduses sätestatud kohustustele on kauplejad kohustatud:
  1) pakkuma kaupa vaid selleks ettenähtud kaubanduse korraldaja omandis või valduses olevatelt või kaupleja poolt paigaldatud müügilettidelt;
  2) paigaldama neile kuuluva kauplemiskoha juurde prügiurnid ja tagama nende õigeaegse tühjendamise ning hoidma korras müügikoha ümbruse 5 m raadiuses kauplemise ajal ja pärast kauplemise lõppu koristama müügikoha ja selle ümbruse 5 m raadiuses.

§ 15.   Registreerimistaotlus

  Kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel peab kaubanduse korraldaja esitama koos registreerimistaotlusega selle avaliku ürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku. Kirjalikku nõusolekut ei ole vaja esitada, kui kaubanduse korraldaja on ka selle avaliku ürituse korraldaja.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS KÄESOLEVA KORRA RIKKUMISE EEST 

§ 16.   Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  (1) Turul ja tänaval ning avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) Narva Linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

/otsingu_soovitused.json