EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Messitoetuse eraldamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2013, 19

Messitoetuse eraldamise kord

Vastu võetud 14.02.2008 nr 10
jõustumine 17.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.200901.03.2009
25.11.201028.11.2010

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktile 2.

1. peatükk Üldpõhimõtted 

§ 1.   Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti (edaspidi Amet) kaudu Narva ettevõtjate messidel osalemise toetamise meetmeks (edaspidi toetus) eraldatud rahaliste vahendite kasutamist.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgiks on toetada Narva linna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Narvas.

§ 21.   Käesoleva korra alusel eraldatavat toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina Konkurentsiseaduse § 33 mõttes juhul kui toetus vastab Konkurentsiseaduse ja teistes Eesti Vabariigi ja EL õigusaktides viidatud vähese tähtsusega abi tunnusele.

[ - jõust. 01.03.2009]

§ 3.   Turismimessidel osalemise toetuse osakaal ei või ületada 30% linnaeelarvest messide toetamiseks eraldatud üldsummast.

§ 4.   Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) mess – tooteid või teenuseid tutvustav väljapanek, mille eesmärgiks on müügi edendamine, kontaktvõrgustiku loomine ja koostööpartnerite leidmine;
  2) toetus – tagastamatu abi, v.a korra § 7 lõikes 5 ja § 11 lõikes 2 toodud juhtudel;
  3) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid kaasfinantseerimise taotlemiseks;
  4) taotleja – äriregistris registreeritud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes esitab taotluse toetuse saamiseks;
  5) toetusesaaja, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega on Amet sõlminud Lepingu Toetuse kasutamiseks.

§ 5.   Nõuded Toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) võib olla: 1) äriühing; 2) füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on registreeritud Narvas ja tema peamine tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Narvas;
  2) taotleja põhikohaga töötajate arv on kuni 100;
  3) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe (1) majandusaasta;
  4) aotlejal puuduvad maksuvõlad, sh kohalike maksude võlad;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  6) taotleja eelmise majandusaasta netokäibest ei tohi alljärgnevad tegevusalad moodustada rohkem kui 50%: põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine; jae- ja hulgikaubandus; finantsteenused ja kinnisvara arendus; alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus; hasartmängude korraldamine; konsultatsiooniteenused;
  7) äriühingu omanikud on vähemalt 50% ulatuses eraisikud.

  (3) Taotleja poolt jooksval ja kahel eelneval majandusaastal saadud vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi ületada seadusega lubatud vähese tähtsusega abi ülemmäära.
[ - jõust. 01.03.2009]

2. peatükk Taotluste läbivaatamine, hindamine ja otsuste langetamine 

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Taotluseid võtab vastu Amet jooksvalt kuni 01.12. või kuni kõik messide toetamiseks eelarveaastas ettenähtud rahalised vahendid on lõppenud.

  (2) Taotluste vastuvõtt lõpetatakse üks (1) kuu enne messi algust, millele toetust taotletakse.

  (21) Vähese tähtsusega abi korral peab Taotleja koos taotlusega Toetuse andjale esitama jooksva majandusaasta ning kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kohta teatise vastavalt rahandusministri poolt kehtestatud „Vähese tähtsusega abi teatise esitamise korrale ja vormile.
[ - jõust. 01.03.2009]

  (3) Taotleja esitab või postitab paberkandjal vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega Ametisse (Peetri plats 3-5, 20308 Narva).
[ - jõust. 01.03.2009]

  (4) Toetuse taotlemise kord ja taotluse ankeet on kättesaadavad Narva kodulehel www.narva.ee ja Ametis (Peetri plats 3-5, 20308 Narva).
[ - jõust. 01.03.2009]

  (5) Toetuse taotluse ankeedi ja aruande vormi kinnitab Narva Linnavalitsus.

§ 7.   Nõuded taotlusele

  (1) Toetuse ülemmääraks on 1597,79 eurot (üks tuhat viissada üheksakümmend seitse eurot, 79 senti) ühe taotleja kohta kalendriaastas.
[ - jõust. 28.11.2010]

  (2) Toetuse maksimaalne määr on 50 % messi kogukuludest. Käesoleva korra alusel kompenseeritakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 määratletud kulud.

  (3) Taotleja võib toetust saada mitte rohkem kui ühel messil osalemiseks kalendriaastas.

  (4) Toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel arvestab Amet ainult neid alljärgnevaid kulusid, mis taotleja on teinud messil osalemiseks:
  1) messi osavõtumaks;
  2) messiboksi/väljapanekukoha maksumus;
  3) stendide/väljapaneku kujunduse ja paigaldusega seotud kulud;
  4) messiks vajalike info- ja/või reklaamtrükiste (välja arvatud visiitkaardid) kujundamise ja trükikulud.

  (5) Juhul, kui ettevõtja on trükkinud suurema koguse info- ja/või reklaammaterjale, mida ta ei kasutanud ära messil, milleks talle toetus eraldati, esitab ta vastava info aruandes ja Amet arvestab toetuskõlbuliku kuluna 50% proportsionaalselt ärakasutatud koguse maksumusest.

§ 8.   Hindamiskomisjon

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hindab hindamiskomisjon.

  (2) Hindamiskomisjoni kuulub 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Narva kohaliku omavalitsuse organite esindajad ning ettevõtluse spetsialistid.

  (3) Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab Narva Linnavalitsus Ameti ettepaneku alusel.

  (4) Hindamiskomisjon loetakse õiguspäraseks, kui sellest võtab osa vähemalt pool Hindamiskomisjoni koosseisust. Häälte võrdsuse puhul on otsustavaks Hindamiskomisjoni esimehe hääl.

  (5) Hindamiskomisjonil on õigus teha Ametile ettepaneku nõuda taotlejalt viitamist Narva linna toetusele.

§ 9.   Taotluse läbivaatamine ja hindamine

  (1) Taotluste esmast läbivaatust korraldab Amet, kes kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele ja edastab selle Hindamiskomisjonile.

  (2) Hindamiskomisjon teeb laekunud taotluste sisulist hindamist hiljemalt 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul alates taotluse laekumist.

  (3) Hindamiskomisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutab alla protokollija ja Hindamiskomisjoni esimees.

§ 10.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus ja otsusest teavitamine

  (1) Hindamiskomisjon teeb Ameti direktorile ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kohta.

  (2) Ameti direktor teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 10 (kümme) tööpäeva jooksul pärast Hindamiskomisjoni istungi protokolli laekumist Ametisse.

  (3) Ameti positiivne rahastamisotsus on kehtiv ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Selle aja jooksul peab taotleja sõlmima Ametiga finantseerimise lepingu (edaspidi Leping).

  (4) Amet informeerib taotlejat taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kohta kirjalikult 1 (ühe) nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 11.   Toetuse väljamaksmine ja kontroll

  (1) Käesoleva korra alusel antud Toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib Ameti ja Toetuse saaja vahel sõlmitav Leping.

  (2) Toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel, Toetuse saaja poolt käesoleva korra või Lepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on Ametil õigus Leping ühepoolselt üles öelda. Ametil on õigus juhul, kui ta on Toetuse saajale või tema eest teinud Toetuse osas väljamakseid, nõuda saadud Toetuse kas täielikku või osalist tagastamist. Mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse tagastamise kohustuse tagatiseks võib Amet nõuda taotleja põhiomanikelt ja/või juhatuse liikmetelt käenduste andmist.

  (3) Mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse tagastamise kord, tagastamisele kuuluva summa kindlaks määramine ja mittetagastamisega seotud sanktsioonid sätestatakse Lepinguga.

  (4) Pärast messi toimumist esitab ettevõtja Ametile kümne (10) tööpäeva jooksul:
  1) kirjaliku aruande messil osalemise tulemustest;
  2) foto(d) messistendist või väljapanekust, mis tõendavad messil osalemist;
  3) trükimaterjalide näidised (kui messiks on valmistatud trükimaterjale);
  4) messiga seotud kulusid tõendavate arvete koopiad;
  5) maksekorralduste või pangakonto väljavõtte koopiad, mis tõendavad arvete tasumist.

  (5) Messil osalemise aruande kinnitab Ameti direktor.

  (6) Toetus kantakse ettevõtja kontole pärast messil osalemist, ettevõtja poolt § 11 lõikes 4 nimetatud dokumentide kontrollimist ning messil osalemise aruande kinnitamist Ameti poolt hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide laekumisest Ametisse.
[ - jõust. 01.03.2009]

  (7) Kui ettevõtja ei esita käesoleva korra punktis § 11 lõikes 4 loetletud dokumente õigeaegselt, on Ametil õigus toetuse eraldamise otsus tühistada.

  (8) Ametil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente messil osalemise kohta ja kontrollida toetuse kasutamise vastavust käesolevale korrale.

  (9) Amet korraldab taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja aruannete säilitamise.

3. peatükk Määruse jõustamine 

§ 12.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json