Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laeva Vallavalitsuse hallatava asutuse koosseisu kinnitamise ning muutmise kord

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 17

Laeva Vallavalitsuse hallatava asutuse koosseisu kinnitamise ning muutmise kord

Vastu võetud 25.01.2011 nr 35
RT IV, 21.03.2014, 30
jõustumine 28.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.201128.02.2011

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 35 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 74 lõikega 3 ja «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 20 lõikega 1.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Laeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse koosseisu kinnitamise ning muutmise kord.

  (2) Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) on valla eelarvest finantseeritav asutus, kelle ülesandeks ei ole avaliku võimu teostamine. Hallatav asutus ei ole iseseisev juriidiline isik ja tema ülesandeks on teenuste osutamine kultuuri, hariduse, sotsiaal- või muus valdkonnas.

  (3) Laeva Vallavalitsuse hallatavad asutused on: Laeva Põhikool, Laeva Lasteaed, Laeva Rahvaraamatukogu ja Laeva Kultuurimaja.

  (4) Hallatav asutus on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

§ 2.   Hallatava asutuse koosseisu kinnitamine ning muutmine

  (1) Hallatava asutuse juhi kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Hallatava asutuse koosseisu kinnitab ning muudab vallavalitsus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hallatava asutuse osas.
[Muudetud Laeva Vallavolikogu 22.02.2011 määrusega nr 38 - jõust. 28.02.2011]

  (3) Laeva Lasteaia koosseisu määrab hallatava asutuse juht oma käskkirjaga lähtudesharidus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisust ja vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondist.

  (4) Laeva Põhikooli koosseisu kinnitab vallavalitsus hallatava asutuse juhi ettepanekul arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu ja vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondi.

  (5) Koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja ärakirja saadab lõikes 3 märgitud hallatava asutuse juht vallavalitsusele 7 päeva jooksul selle väljaandmisest.

  (6) Lõikes 4 märgitud hallatava asutuse juhi ettepaneku koosseisu kinnitamiseks või muutmiseks vaatab vallavalitsus läbi 15 päeva jooksul.

  (7) Koosseisu muutmise motiveeritud ettepanekus esitatakse vallavalitsusele muudatused ka vallaeelarve personalikulude osas.

  (8) Koosseisu suurendamisel eelarveaasta jooksul esitab hallatava asutuse juht koos taotlusegaseletuskirja, näidates ära vahendid, millest kaetakse täiendava koosseisu personali kulu. Põhjendatud taotluse korral esitab vallavalitsus vallavolikogule eelnõu eelarve muutmiseks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Hallatava asutuse ja selle juhi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli vallavalitsus (teenistuslik järelevalve).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json