SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 19

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.12.2009 nr 12
jõustumine 06.12.2009

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2, § 10 p 3, § 13 lg 1 ja 2, Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määruse nr 41 „Sotsiaalteenuste võimaldamise üldise korra kehtestamine“, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 ja 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg1 p 3 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab seaduste ja Haapsalu linna õigusaktide alusel Haapsalu linnas koduteenuste osutamise tingimused ja korra.

  (2) Koduteenuste osutaja Haapsalu linnas on Haapsalu Sotsiaalmaja (edaspidi Sotsiaalmaja).

§ 2.   Mõisted ja liigid

  (1) Koduteenus on isikule tema elamispinnal abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste ja toimingute sooritamisel ning asjaajamisel, tagamaks isiku toimetuleku temale harjumuspärases keskkonnas.

  (2) Koduteenus sisaldab koduabi ja isikuabi:
  1) koduabi on abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, mis ei ole otseselt seotud isiku eneseteenindamisega;
  2) isikuabi on isiku abistamine igapäevaelu tegevuste sooritamisel, mis on seotud isiku eneseteenindamisega.

  (3) Koduteenust osutatakse vastavalt isikule koostatud hoolduskavale.

§ 3.   Koduteenuste maht ja loetelu:

  (1) Koduabiteenused:
  1) Eluaseme korrastamine;
Ühe isiku kohta maksimaalne koristatav pind on 51 m² või 2-toaline korter;
Koristamine toimub isikule kuuluvate vahenditega;
Akende pesu ja eluaseme suurpuhastuse osutatakse üksi elavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. Aknaid pestakse üks kord aastas ning suurpuhastust tehakse erand olukorras.
  2) Riiete hooldus, triikimine, väiksemad parandustööd. Pesupesemine või pesemise korraldamine.
  3) Kütmisabi.
  4) Toiduainete, ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine.
Toiduainete, ravimite, majapidamistarvete ja tööstuskaupade ostmisel kasutatakse kliendi elukohale lähimat müügikohta.
  5) Abi toidu valmistamisel (poolfabrikaat, soojendamine).
  6) Maksete tasumine.
  7) Abistamine asjaajamisel.
Terviseabi korraldamine, erinevate teenuste tellimine ja muud ühekordsed asjaajamised. Sotsiaalhooldaja ei ole isiku seaduslik esindaja ja ei võta varalist vastutust.
  8) Transpordi- ja saatjateenus Haapsalu linna piires. Abistamine ja saatmine raviasutuse, rehabilitatsiooni- või muu asutuse külastamisel.

  (2) Isikuabiteenused:
  1) Abistamine hügieenitoimingutel ja pesemisel. Pesemise korraldamine.
  2) Abistamine riietumisel.
  3) Abistamine söömisel, ravimite võtmisel.

  (3) Koduteenuseid osutatakse tegevuste ulatuses, millega isik ei tule ise toime ja ulatuses, mida Sotsiaalmaja on võimeline osutama.

  (4) Koduteenuste osutamise sagedus määratakse kindlaks hoolduskavas, võttes aluseks hooldusvajaduse hindamise tulemused, kuid mitte rohkem kui üks kord tööpäevas.

  (5) Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist ega toiminguid ja tegevusi, mis kuuluvad mõne muu asutuse või ettevõtte töövaldkonda.

  (6) Koduteenuseid osutatakse tööpäeviti kell 8.00-17.00.

  (7) Eelpool nimetamata teenuseid osutatakse juhul kui need on isiku toimetulekuks hädavajalikud, teiste hoolekandemeetmetega lahendamatud ja Sotsiaalmajal on neid võimalik osutada.

§ 4.   Koduteenustele õigust omavad isikud

  (1) Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja elukeskkonnast tingitud kõrvalabi- või hooldusvajadus.

  (2) Käesoleva korra alusel on koduteenuseid õigus saada rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linnas alaliselt elavatel isikutel:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kelle seadusejärgsed ülalpidajad mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule vajalikku hooldust kindlustada;
  3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada;

  (3) Koduteenuseid võib osutada Sotsiaalmaja võimaluse korral isikule, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad ja kes tasuvad koduteenuste osutamise eest vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnale.

  (4) Isikule, kellel on Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega määratud hooldaja, koduteenuseid üldjuhul ei osutata.

§ 5.   Koduteenuste taotlemine, osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema esindaja Sotsiaalmajale suulise või kirjaliku koduteenuste taotluse.

  (2) Koduteenuse osutamise otsustamiseks teeb Sotsiaalmaja vastav töötaja kahe nädala jooksul peale taotluse esitamist teenust vajavale isikule kodukülastuse, mille käigus hindab hooldusvajaduse Sotsiaalmaja poolt osutatavate sotsiaalteenuste taotlemise kliendikaardi ( lisa nr. 1) alusel.

  (3) Sotsiaalmajal on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (4) Otsuse koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta teeb Sotsiaal-maja direktor.

  (5) Juhul, kui isik on õigustatud teenust saama, koostatakse isikule koduteenuste osutamiseks hoolduskava (lisa nr 2).

  (6) Hoolduskava kinnitab osutatavate teenuste loetelu, mahu ja teenuste osutamise tähtaja.

  (7) Käesolevat korda tutvustatakse isikule arusaadaval viisil enne hoolduskava kinnitamist.

  (8) Juhul kui teenuse osutamata jätmine põhjustab isiku elule ja tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle koduteenuseid koheselt.

  (9) Sotsiaalmajal on õigus keelduda koduteenuste osutamisest valeandmete esitamise korral või kui ei tuvastatud isiku suutmatust ise vastavate toimingutega toime tulla.

§ 6.   Koduteenuste osutamine

  (1) Koduteenuse saamist korraldab ja osutatud teenuste üle peab arvestust Sotsiaalmaja sotsiaaltööspetsialist.

  (2) Koduteenuseid osutavad Sotsiaalmaja vastava ettevalmistusega sotsiaalhooldajad.

  (3) Sotsiaalhooldaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast, oma tööjuhendist ja koduteenuste osutamise hoolduskavadest.

  (4) Hoolduskava vaadatakse üle ja muudetakse vastavalt vajadusele isiku olukorra muutumisel. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada nii isik kui ka Sotsiaalmaja.

  (5) Sotsiaalhooldaja koormuse arvestamisel lähtutakse keskmiselt neljast kodukülastusest päevas.

  (6) Erandolukorras (trauma, haigestumine jne) osutatakse kliendile teenuseid väljaspool hoolduskavas kinnitatud ulatust ja mahtu.

  (7) Sotsiaalmaja kohustused ja õigused:
  1) tagab koduteenuste osutamise vastavalt hoolduskavale;
  2) algatab isiku olukorra muutumisel hoolduskava muutmist või koduteenuste osutamise lõpetamist;
  3) sotsiaalhooldaja töö ja tegevuse kontrollimine teenuste osutamise kohas.

  (8) Isiku kohustused ja õigused:
  1) tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma korterisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks;
  2) kindlustab sotsiaalhooldaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks;
  3) informeerib Sotsiaalmaja koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
  4) teeb ettepanekuid osutatud teenuste suhtes.

§ 7.   Koduteenuste osutamise lõpetamine

  (1) Sotsiaalmajal on õigus koduteenuste osutamise lõpetada juhul kui:
  1) isiku toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma koduteenuseta;
  2) isiku toimetulek on tagatud teiste hoolekandemeetoditega;
  3) Sotsiaalmaja poolt võimaldatavad teenused ei taga isiku toimetulekut;
  4) isiku käitumine teeb teenuste osutamise võimatuks või ei täida ta omapoolseid kohustusi;

  (2) Isikul on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada igal ajal.

§ 8.   Finantseerimine

  (1) Koduteenuste osutamist finantseeritakse Sotsiaalmaja eelarveliste vahendite arvelt.

  (2) Koduteenuseid osutatakse koduteenust vajavatele isikutele üldjuhul tasuta.

  (3) Teenustasu rakendatakse juhul, kui koduteenust taotleval isikul on olemas maksujõulised seadusjärgsed ülalpidajad või on isik ise maksujõuline.

  (4) Teenuse tunnitasu suuruse kinnitab Haapsalu Linnavalitsus oma korraldusega.

  (5) Tasulise koduteenuse saajate nimekirja esitab Sotsiaalmaja direktor Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile kinnitamiseks.

  (6) Koduteenuse osutamise eest makstav tasu sõltub isikule osutatava koduteenuse osutamise ajakulust. Teenuse osutamisel arvestatakse ajakuluks aega, mis kulub asjaajamisele väljaspool isiku kodu ja isiku kodus koduteenuste osutamiseks.

  (7) Tasuliste koduteenuste osutamise teenustasus lepitakse kokku kolmepoolselt, kui maksjaks ei ole isik: isik - maksja - Sotsiaalmaja.

  (8) Koduteenuste eest tasumine toimub maksjale esitatud arvete alusel hiljemalt 15 päeva jooksul, arvestades koduteenuste osutamise lõpetamisest või igakuuliselt, kui koduteenust osutatakse kauem kui üks kuu.

§ 9.   Järelvalve

  (1) Järelvalvet koduteenuste osutamise üle ja teenuse nõuetele vastavust teostab Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja.

  (2) Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja kontrollib pretensioonide õigustatust ning teeb vajadusel Sotsiaalmajale ettekirjutise puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Sotsiaalmaja koostab teenuse osutamise aruande sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale üks kord aastas.

§ 10.   Rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 13.juuni 2002 korraldus nr 296 „Haapsalu Sotsiaalmaja pool osutatavate koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa Kliendikaart

Lisa Hoolduskava

/otsingu_soovitused.json