Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rägavere Vallavalitsuse palgajuhend ning vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Rägavere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 27

Rägavere Vallavalitsuse palgajuhend ning vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 27.03.2013 nr 6
RT IV, 04.04.2013, 6
jõustumine 07.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2014RT IV, 23.05.2014, 126.05.2014, rakendatakse alates 01.01.2014

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Rägavere Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Rägavere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate ning vallavanema palga ja töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (4) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

§ 3.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 4.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) I palgagrupp (juht, vallasekretär – oluline ja iseseisev otsustus- ning vastutuspädevus vallavalitsuse struktuuriüksuse/kantselei juhtimisel; organiseerib ja kontrollib valdkonna tööd; lahendab iseseisvalt vastava valdkonna ülesandeid või probleeme; kindlustab teenistuseks vajalike ressursside olemasolu; juhendab vallavalitsuse ametnikke ja töötajaid; nõustab ja teenindab isikuid);
  2) II palgagrupp (tippspetsialistid ja nõunikud – oluline otsustus- ja vastutuspädevus oma ameti- või tööülesannete täitmisel, omab teenistus- või tööülesannete täitmiseks eriteadmisi või kvalifikatsiooni; osaleb valdkonna arendustegevuses; juhendab oma tegevusvaldkonnas teisi ametnikke või töötajaid; lahendab iseseisvalt keerukaid ülesandeid;
  3) III palgagrupp ( spetsialistid– otsustus- ja vastutuspädevus oma ameti- või tööülesannete täitmisel, eeskätt isikute teenindamisel; täidab õigusaktidega reguleeritud ülesandeid; lahendab iseseisvalt oma tegevusvaldkonna ülesandeid, nõustab isikuid ja vallavalitsuse ametnikke oma spetsiifilises teenistusvaldkonnas);
  4) IV palgagrupp (teenindavad töötajad– otsustus- ja vastutuspädevus kindlalt reguleeritud tööülesannete piires, toetab protsesse, täidab rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi, vähese iseseisva otsustuspädevusega).

  (3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
  1) I palgagrupp – 600 - 1200 eurot;
  2) II palgagrupp – 500 - 1000 eurot;
  3) III palgagrupp – 320 - 900 eurot;
  4) IV palgagrupp – 320 - 900 eurot.

  (4) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

§ 5.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (3) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

  (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

  (6) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (7) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 6.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 7.   Asendustasu

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

  (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 8.   Palga ja töötasu määramise kord

  (1) Ametniku põhipalk määratakse ametniku ametisse nimetamisel volikogu poolt kehtestatud palgamäära alusel Rägavere vallavanema käskkirjaga.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

  (3) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

  (4) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 9.   Vallavanema töötasu

  Vallavanema kuupalgamäär on 1250 eurot ja 00 senti.
[RT IV, 23.05.2014, 1 - jõust. 26.05.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 10.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt järgneva arvelduskuu 5. kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 11.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Vallavalitsusele eraldatud palgafondi kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 12.   Teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

  Kehtestada Rägavere Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid järgmiselt:

Teenistusgrupp Teenistuskoha nimetus Ametikoht Töökoht Tähtajalisus
Juhid
vallasekretär1tähtajatu
Tippspetsialistid ja nõunikud
majandusnõunik1tähtajatu
pearaamatupidaja1tähtajatu
sotsiaaltöötaja1tähtajatu
Spetsialistid
raamatupidaja-kassapidaja0,5tähtajatu
Teenindavad töötajad
koristaja0,5tähtajatu
majahoidja0,5tähtajatu
elektrik0,25tähtajatu
Kohti kokku4,51,25

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. aprillist 2013.

/otsingu_soovitused.json