KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuväliseks menetlejaks oleva Häädemeeste Vallavalitsuse nimel

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 29

Loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuväliseks menetlejaks oleva Häädemeeste Vallavalitsuse nimel

Vastu võetud 23.10.2007 nr 3

Määrus kehtestatakse „Väärteomenetluse seadustiku” § 9 lõige 2, § 10 lõike 2 ja 3, § 52 lõigete 2, 3, 9 ja 14 ning § 77 lõike 1, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 664 lõike 2 punkti 1, „Looduskaitseseaduse” § 75 lõige 3, „Jäätmeseaduse” § 127 lõike 2 punkti 3, „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse” § 153 lõike 2, „Reklaamiseaduse” § 234 lõike 2 punkti 2, „Tarbijakaitseseaduse” § 48 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 3, „Alkoholiseaduse” §73 lõike 3 punkti 2, „Ehitusseaduse” § 70 lõike 3, „Tubakaseaduse” § 51 lõike 3, „Turismiseaduse” § 315 lõike 3 punkti 2, „Kaubandustegevuse seaduse” § 33 lõike 2 punkti 4, lõike 3 punkti 2, lõike 4 punkti 3 ja „Pakendiseaduse” § 33 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad Häädemeeste Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana ja kinnitatakse kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm.

§ 2.  Ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud osalevad väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana

 (1) Karistusseadustikus sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
 1) § 261, § 262, § 371 sätestatud väärteod- maakorraldaja, nooreminspektor;
 2) § 282 sätestatud väärteod -vallasekretär, nooreminspektor.

 (2) Alkoholiseaduses § 53-56 ja § 58-72 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on abivallavanem, vallasekretär, nooreminspektor.

 (3) Ehitusseaduse § 65-69 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on ehitusnõunik, nooreminspektor.

 (4) Jäätmeseaduse § 120-126 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on arendus- ja keskkonnanõunik, nooreminspektor.

 (5) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
 1) § 662 sätestatud väärteod- arendus- ja keskkonnanõunik, abivallavanem, nooreminspektor,
 2) § 663 sätestatud väärteod -abivallvanem, nooreminspektor.

 (6) Liiklusseaduse § 7437 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on nooreminspektor.

 (7) Looduskaitseseaduse § 71, § 73 ja § 74 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on arendus- ja keskkonnanõunik, nooreminspektor.

 (8) Reklaamiseaduse §232, §233 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on abivallavanem, nooreminspektor.

 (9) Tarbijakaitseseaduse § 43 ja § 45-47 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallasekretär, nooreminspektor.

 (10) Tubakaseaduse § 38-50 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on abivallavanem, nooreminspektor.

 (11) Turismiseaduse § 312 ja § 313 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on abivallvanem, nooreminspektor.

 (12) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 151 ja § 152 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on majanduse peaspetsialist, nooreminspektor.

 (13) Majandustegevuse registri seaduse § 31 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallasekretär, nooreminspektor.

 (14) Pakendiseaduses § 27-32 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on arendus- ja keskkonnanõunik, nooreminspektor.

 (15) Kaubandustegevuse seaduse § 24-29 ja § 32 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on abivallavanem, vallasekretär, nooreminspektor.

§ 3.  Kaebuste lahendamine

  Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on vallavanem.

§ 4.  Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus

 (1) Kohtuvälise menetleja ametniku vormi esiküljele on märgitud:
 1) tunnistuse nimetus ja number ning väljaandja „HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS”
 2) väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel pädevuse saanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht,
 3) tunnistust omava ametniku pädevuse aluseks oleva õigusakti nimetus, number ja kuupäev ning tekst „Käesolevat tunnistus omav ametnik on pädev Häädemeeste Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana kogu tema vastaval ametikohal töötamise aja jooksul “ väljaandja pitsati jäljend ja vallavanema allkiri.

 (2) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vormi tagaküljele on kantud tekst „Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud käesoleva tunnistuse selle väljaandjale tagastama”

 (3) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm on toodud määruse lisas.

§ 5.  Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmine

 (1) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljastab ametnikule vallasekretär allkirja vastu.

 (2) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmise ja tagastamise kohta peab arvestust vallasekretär.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Häädemeeste Vallavalitsuse 21. mai 2003. a määrus nr 3 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01. novembril 2007. a.

Urmas Aava
Vallavanem

Moonika Ani
Vallasekretär

Lisa Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm