HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 30

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 15.05.2008 nr 2

Määrus kehtestatakse ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja ”Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Häädemeeste valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu, sealt väljaarvamist ja lasteaiakoha kasutamist.

 (2) Lapsevanem või teda asendav isik (edaspidi lapsevanem) võib valida lasteaia vastavalt oma soovile, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

2. peatükk LASTEAEDA VASTUVÕTMISE KORD 

§ 2.  Lapse lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse esmajärjekorras koolieast nooremaid lapsi, kelle elukohaks Eesti Vabariigi rahvastikuregistris on märgitud Häädemeeste vald. Vabade kohtade olemasolul ja Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) eelneval nõusolekul võib lasteaeda võtta teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil elavaid lapsi, eelistades Häädemeeste vallas töötavate vanemate lapsi. Teised kohalikud omavalitsused osalevad lasteaia kulude katmisel Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

 (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaia juhatajale vormikohase kirjaliku avalduse hiljemalt 31.maiks, kus märgitakse:
 1) Lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
 2) Kuu ja aasta, millal soovitakse panna laps lasteaeda, ning kas laps tuleb kodust või teisest lasteasutusest;
 3) Pere liikmete arv, laste arv perekonnas, kodune aadress, telefon;
 4) Lapse ema ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, isikukood, telefon, e-post;
 5) Lapse isa ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, isikukood, telefon, e-post;
 6) Märge, kelle nimele vormistatakse lasteaia toiduraha ja kohamaksu arve;
 7) Kinnitus valla elanike registrisse kandmise kohta;
 8) Kinnitus lasteaia tegevus- ja päevakava, kodukorra ning käesoleva määruse täitmise kohta;

 (3) Avaldused registreeritakse ja järjestatakse nende laekumise aja järgi. Avalduste alusel toimub lasteaiarühmade komplekteerimine algavaks õppeaastaks.

 (4) Juhul kui vanem soovib muuta lasteaia valikut, esitab ta uue avalduse. Lasteaia valiku muutmine tühistab eelneva valiku ning uus avaldus saab koha valitud lasteaia järjekorra lõpus

 (5) Kui soovitud lasteaias puudub vaba koht, siis pakub vallavalitsus vanemale võimalust panna laps olemasolevale vabale kohale teises valla lasteaias. Koha vastuvõtmise korral kustutatakse laps esialgselt soovitud lasteaia järjekorrast.

 (6) Kui laps on lasteaeda vastu võetud, kuid lapse lasteaeda tulek lükkub edasi, arvatakse laps vanusegrupi järjekorras esimeseks. Lasteaeda tuleku edasilükkamise kohta teeb vanem kirjaliku avalduse lasteaia juhatajale. Kui sarnaseid avaldusi on rohkem kui üks, järjestatakse avaldused laekumise järjekorras.

 (7) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia juhataja. Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamisega seotud vaidlused lahendab vallavalitsus.

 (8) Õppeaasta jooksul võetakse lapsevanema avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 3.  Lasteaia rühma komplekteerimine

Lasteaia juhataja komplekteerib ja kinnitab lasteaia järgmise õppeaasta rühmad avalduste laekumise järjekorras 5.septembriks ja esitab laste nimekirja vallavalitsusele ühe nädala jooksul.

 (1) Otsuse lapse lasteaeda vastuvõtmise või mittevõtmise kohta teeb lasteaia juhataja. Lasteaia juhataja teatab vanemale lapse vastuvõtmisest avalduses toodud telefoninumbril või aadressil ning teatab lepingu sõlmimise kuupäeva. Kui lapsevanem ei too lepingus kokkulepitud kuupäevallast lasteaeda ega ole sellest informeerinud, arvab juhataja lapse lasteaiast välja. Vabanenud kohale võetakse vastu järjekorras järgmine laps.

 (2) Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda:
 1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et realiseerida koolivalmiduse nõudeid;
 2) paljulapselise pere laps (peres on 4 ja enam last), kellest lapsevanem on kohustatud lasteaeda teavitama kirjalikult ja dokumentaalselt;
 3) lapsed, kelle mõlemad vanemad töötavad või soovivad tööle asuda ja kellel pole teisi mittetöötavaid täiskasvanud perekonnaliikmeid;
 4) vallavalitsuse otsusega lasteaeda suunatavad lapsed;
 5) eriõpetust ja -hoolt vajav laps nõustamiskomisjoni otsuse alusel juhul, kui lasteaias on moodustatud sobitus-, tasandus- või erirühm.

 (3) Kui vanemal on võlgnevus vanema poolt tasumisele kuuluva summa osas mõnes Häädemeeste valla hallatavas asutuses, ei võimaldata lapsele kohta lasteaias enne võlgnevuse tasumist.

 (4) Lasteaiarühmade eelkomplekteerimine algab 1. aprillil, mil lasteaia juhataja kontrollib 31. märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse olemasolu Häädemeeste valla elanikeregistris ja koostab vastuvõetavate laste nimekirja, vajadusel seda vallavalitsusega kooskõlastades.

 (5) Lasteaiarühmade iga-aastane komplekteerimine lõpetatakse 01. juuniks. Vastuvõetud laste nimekiri täpsustatakse hiljemalt 31. augustiks. Lasteaia juhataja esitab vallavalitsusele lasteaeda vastuvõetud laste nimekirja hiljemalt 10. septembriks.

 (6) Aasta jooksul vabanenud kohad tuleb komplekteerida arvates vabanemise päevast kahe nädala jooksul. Kui järjekorras ei ole nimekirjast väljaarvatutega samaealisi lapsi, võib tuua üle eelmistest vanuserühmadest lapsi nende rühma õpetajate ettepanekul ja lapsevanemate nõusolekul.

 (7) Lasteaia koha kasutamise kohta sõlmib lasteaia juhataja vanemaga lepingu. Lepingus sätestatakse mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus.

 (8) Lasteaia juhataja tutvustab vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise korda ning lasteaia tegevus- ja päevakava, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise tähtajast.

 (9) Vanemal on õigus saada lasteaiast ja vallavalitsuselt teavet vabade kohtade ja järjekorra kohta lasteaias, vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise aluste kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 4.  Osaajalise koha loomine

  Kooliks valmistuvaid ning erandina nooremaid lapsi võib vastu võtta osaajalistele kohtadele, mis luuakse vastavate tingimuste olemasolul. Osaajalise koha kasutamisel arvatakse laps lasteaia nimekirja osaajarühmale kinnitatud õppeperioodiks. Osaajalise koha kasutamise ajaks säilitab laps lapsevanema soovil oma koha järjekorras.

§ 5.  Lapse lasteaiast lahkumine

 (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia juhatajale hiljemalt üks nädal enne lahkumist. Avaldusel tuleb märkida lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

 (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja muu vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

3. peatükk LASTEAIAST VÄLJAARVAMISE KORD 

§ 6.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
 1) lapsevanema avalduse alusel;
 2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi halvenemise tõttu viibida lasteaias;
 3) lapse kooliminekul.

 (2) Lapse võib lasteaia juhataja lasteaiast välja arvata:
 1) Kui laps on lasteaiast puudunud kaks või enam kalendrikuud ja/või lasteaeda ei ole pikaajalise puudumise põhjustest informeeritud;
 2) kui vanem on jätnud maksmata enam kui kahe kuu lasteaiatasu, sealjuures on juhataja eelnevalt lapsevanemat kirjalikult võlast teavitanud ja kokkulepet võla tasumiseks pole saavutatud.

 (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel juhataja otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast järgneva kuu esimesel kuupäeval, lapse väljaarvamisest lasteaiast (v.a kui laps läheb kooli) teatab lasteaia juhataja kirjalikult vanemale kahe nädala jooksul.

 (4) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesolevas korras lasteaeda vastuvõtmist reguleerivate sätete alusel.

 (5) Lapse väljaarvamine vormistatakse lasteaia juhataja käskkirjaga.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 02.09.1997. a määrus nr 6 „Valla koolieelsete lasteasutuste vastuvõtmise ja lahkumise kord”.

 (2) Määrus jõustub 21. mail 2008. a.

Urmas Aava
Vallavanem

Moonika Ani
Vallasekretär

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Kohustuse täitmise leping