HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2014, 32

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõigete 1 ja 3 ning § 94 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule, 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ning kelle elukoht asub Häädemeeste vallas ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Häädemeeste valla munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kes omab elukoha aadressi Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Häädemeeste vallas, on elukohajärgseks kooliks Häädemeeste valla munitsipaalkool (edaspidi kool).

 (2) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli võimalustest ning õppekavast.

§ 3.  Esimesse klassi vastuvõtmine

 (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks katseid ei korraldata.

 (2) Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) koostab esimesse klassi õppima asuvate laste nimekirjad vastavalt nende elukoha kaugusele koolist õppima asumise aasta 1. juuniks, määrates sellega igale esimesse klassi õppima asuvale lapsele elukohajärgse kooli.

 (3) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) esitab kooli direktori nimele vabas vormis avalduse õppima asumise aasta 1. augustiks.

 (4) Õigeaegselt avalduse esitamata jätnud lapsevanemate laste jaoks on elukohajärgseks kooliks kool, milles on vabu kohti.

 (5) Õpilasi, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Häädemeeste vallas, võetakse koolidesse õppima vabade kohtade olemasolul.

 (6) Lapse kooli vastuvõtmise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

§ 4.  Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase lapsevanem soovitud kooli direktorile sellekohase taotluse.

 (2) Kui soovitud koolis on vaba õppekoht, otsustab õpilase kooli vastuvõtmise direktor.

 (3) Sobiva õppekoha puudumise korral koolis edastab direktor taotluse vallavalitsusele, kes tagab rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas elukohta omavale õpilasele põhihariduse jätkamise võimaluse statsionaarses õppes.

§ 5.  Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  Vallavalitsus tagab võimalused põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ning kelle elukoht asub selles vallas või linnas.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2011. a.

Toomas Abel
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Külliki Kiiver
Vallasekretär