HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2015, 3

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimäärus

Vastu võetud 19.05.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ning Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 3 „Viimsi valla haridusasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viimsi valla (edaspidi pidaja) poolt asutatud munitsipaallasteaia täielik nimi on Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad (MLA Viimsi Lasteaiad).

  (2) MLA Viimsi Lasteaiad (edaspidi lasteaed) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

  (3) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (4) Lasteaial on oma nimetusega sümboolika, mille kasutamine toimub Lasteaia asjaajamise korras sätestatud alustel.

  (5) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, haridusseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning Viimsi valla õigusaktidest.

  (6) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ja asjaajamiskeel on eesti keel.

  (7) Lasteaia juriidiline aadress on Randvere tee 18, Haabneeme alevik, 74001, Viimsi vald, Harjumaa.

  (8) Lasteaed tegutseb kaheksas lasteaia majas:
  1) Laanelinnu maja: Vardi tee 32, Haabneeme alevik, 74001, Viimsi vald;
  2) Leppneeme maja: Leppniidu tee 1, Leppneeme küla, 74009, Viimsi vald;
  3) Pargi maja: Pargi tee 3, Viimsi alevik, 74001, Viimsi vald;
  4) Randvere maja: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, 74016, Viimsi vald;
  5) Astri maja: Astri tee 3, Viimsi alevik, 74001, Viimsi vald;
  6) Amarülluse maja: Amarülluse tee 4, Viimsi alevik, 74001, Viimsi vald;
  7) Päikeseratta maja: Randvere tee 16, Haabneeme alevik, 74001, Viimsi vald;
  8) Karulaugu maja: Randvere tee 18, Haabneeme alevik, 74001, Viimsi vald.

  (9) Lasteaia teeninduspiirkond on Viimsi valla haldusterritoorium.

§ 2.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava tegevuskava koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (4) Arengukava kinnitamine toimub Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt sätestatud korras.

  (5) Arengukava avalikustatakse lasteaia veebilehel.

§ 3.   Sisehindamine lasteasutuses

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

  (2) Lasteaia sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

  (4) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

  (5) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

§ 4.   Kodukord

  (1) Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteaia kodukorras.

  (3) Kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel ning luuakse võimalused sellega tutvumiseks lasteaias kohapeal.

2. peatükk STRUKTUUR 

§ 5.   Lasteaia struktuur

  (1) Lasteaia direktor kinnitab käskkirjaga õppeaasta alguses vastavalt lasteaeda vastuvõtu komisjoni otsusele sõime- liit- ja lasteaiarühmad.
  1) Lasteaiarühmad – kolme kuni kuueaastased lapsed, kuue kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed kelle koolikohustus on edasi lükatud;
  2) Liitrühmad – sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed. Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad.
  3) Sõimerühmad – pooleteise kuni kolmeaastased lapsed.

  (2) Lasteaias on 34 rühma, mis jagunevad lasteaia majade kaupa järgmiselt:
  1) Laanelinnu maja – 6 rühma;
  2) Leppeneeme maja – 2 rühma;
  3) Pargi maja – 4 rühma;
  4) Randvere maja – 6 rühma;
  5) Astri maja – 2 rühma;
  6) Amarülluse maja – 2 rühma;
  7) Päikeseratta maja – 6 rühma;
  8) Karulaugu maja – 6 rühma.

  (3) Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega ning erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (4) Laste arv rühmades:
  1) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  2) liitrühmas kuni 18 last;
  3) sõimerühmas kuni 14 last.
  4) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra, liitrühmas kuni kahe lapse võrra ning sõimerühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.
  5) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.
  6) Erirühmas neli kuni kaksteist last, laste arv rühmas sõltub erivajadusest.

§ 6.   Direktor

  (1) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korraldab vallavalitsus.

  (2) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (3) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (5) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab õppeaasta lõpus pidajale ja lasteaia hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevustest ja teatab järelevalveorgani poolt tehtud ettekirjutustest.

  (7) Direktor koostab lasteaia eelarvetaotluse arvestades hoolekogu soovitusi ja esitab selle pidajale kinnitamiseks.

  (8) Direktor kinnitab lasteaia sisehindamise korra ja esitab sisehindamise aruande.

  (9) Direktor koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule.

  (10) Direktor sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia personaliga.

  (11) Kuulutab välja ja korraldab lasteaia õpetajate, õppejuhtide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute konkursi;

  (12) Direktor teeb vallavalitsusele ettepanekud lasteaia struktuuri ja koosseisude muutmiseks ja kinnitamiseks.

  (13) Direktor annab välja käskkirju ja võtab vastu otsuseid oma pädevuse piirides.

  (14) Direktori äraolekul täidab tema tööülesandeid direktori käskkirjaga määratud õppejuht.

§ 7.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogu (edaspidi üldhoolekogu) moodustatakse lasteaia majade hoolekogudest (edaspidi maja hoolekogu). Majade hoolekogude esimehed kuuluvad üldhoolekogusse.

  (3) Lasteaia iga maja kõikide rühmade lapsevanemad valivad õppeaasta alguses maja hoolekogu koosseisu oma esindaja. Vajadusel valitakse asendusliige.

  (4) Maja hoolekogu valib iga õppeaasta alguses oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

  (5) Lasteaed valib üldhoolekogu koosseisu ühe õpetajate esindaja õppeaasta esimesel üldkoosolekul.

  (6) Lisaks lastevanematele nimetab vallavalitsus üldhoolekogu koosseisu ühe vallavolikogu ja ühe vallavalitsuse esindaja.

  (7) Direktor esitab majade hoolekogude ja üldhoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvestades.

  (8) Maja hoolekogu ja üldhoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis maja hoolekogu/üldhoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (9) Maja hoolekogu ja üldhoolekogu volituse kestus on üks õppeaasta.

  (10) Maja hoolekogul ja üldhoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (11) Oma töö korraldamiseks valib üldhoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (12) Üldhoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate, õppejuhtide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi korra;
  7) kinnitab lasteaia kodukorra;
  8) otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (13) Üldhoolekogu juhindub oma tegutsemises koolieelse lasteasutuse seadusest ning vallavolikogu poolt kinnitatud Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorrast.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS 

§ 8.   Õppekasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteaed töötab koolitusloa alusel.

  (2) Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

  (3) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päevase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (4) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (5) Lasteaia õppekava määrab kindlaks:
  1) lasteaia liigi ja eripära;
  2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
  3) õppe- ja kasvatustegevuse korralduse (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
  4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korra;
  5) erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korra;
  6) lastevanematega koostöö põhimõtted ja korra;
  7) õppekava uuendamise ja täiendamise korra.

  (6) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (7) Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning Viimsi valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (8) Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi ja sellekohase tunnistuse.

  (9) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega.

§ 9.   Lapse ja lapsevanema õigused

  (1) Lapsel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, lapsekesksele ja eakohalist arengut toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Lapsevanemal või eestkostjal (edaspidi vanem) on õigus:
  1) Tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal arvestades lasteaia päevakava;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning arengukavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) Võimaldama lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) maksma pidaja poolt kehtestatud ulatuses ja korras igakuiselt lasteaiatasu ning lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud ja direktori poolt kinnitatud toiduraha;
  4) teatama lasteaiale lapse puudumajäämisest ning lasteaiakoha loobumisest.

4. peatükk PEDAGOOGIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 10.   Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  Õpetajate ja teiste töötajate (edaspidi personal) õigused ja kohustused:
  1) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta;
  2) personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lasteaiaküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.
  3) pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias;
  4) pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  5) pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja pidajale õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine;
  6) lasteaia personali täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglistikuga, mis on kooskõlas seadusandlusega.
  7) eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaed personali töökorralduse põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse, lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadustest kuni kuue lapse kohta.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Lasteaia vara ja eelarve

  (1) Lasteaia vara moodustavad talle Viimsi valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Lasteaia vara haldamine toimub valla õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Lasteaial on oma eelarve. Lasteaia eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised fondidest, vanemate poolt kaetavast osast ning juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja õppekavavälised tasulised teenused.

  (3) Lasteaia eelarve eelnõu esitab direktor vastavalt vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korrale, kuulates eelnevalt ära hoolekogu soovitused.

  (4) Lasteaia eelarve kinnitab vallavolikogu valla eelarve koosseisus.

  (5) Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Lasteaia asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid.

  (2) Lasteaia asjaajamiskord ja lasteaias peetavate toimikute loetelu kinnitab direktor.

  (3) Lasteaia dokumentatsiooni korrasoleku eest vastutavad töösisekorraeeskirjadega ning ametijuhenditega volitatud isikud.

  (4) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub Lasteaed Haridus- ja Teadusministri määrusega kehtestatud õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

§ 13.   Haldusjärelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad haridus- ja teadusministeerium või maavanem õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja Harju Maavalitsus.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab või kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab volikogu otsuse alusel vallavalitsus, teavitades sellest kirjalikult vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ja lapsevanemaid.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamisel taotletakse lasteaiale uus koolitusluba.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteaias.

§ 15.   Põhimääruse muutmise kord

  (1) Lasteaia põhimäärust muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Muutmise ettepanekud võivad teha lasteaia pedagoogiline nõukogu, hoolekogu ja teised sellest huvitatud isikud.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 28.08.2009 määrus nr 45 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimäärus“.

  (2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Jan Trei
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json