Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Karksi Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2015, 24

Karksi Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.05.2015 nr 34

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Karksi Vallavolikogu 18. oktoobri 2006. a määruse nr 24 „Karksi valla põhimäärus“ § 40 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  (1) Karksi vallas kultuuritegevust korraldava asutuse nimi on Karksi Valla Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus), ametlik lühend puudub.

  (2) Inglise keeles on kultuurikeskuse nimi Karksi Culture Centre.

§ 2.   Kultuurikeskuse tegevuspiirkond, asukoht ja aadress

  (1) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Karksi valla haldusterritoorium.

  (2) Kultuurikeskus asub Viljandi maakonnas Karksi vallas.

  (3) Kultuurikeskuse ametlik postiaadress on Viljandi maakond, Karksi vald, Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1, sihtnumber 69104.

§ 3.   Kultuurikeskuse õiguslik seisund

  (1) Kultuurikeskus on Karksi valla asutus, mille asutamise ning tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Karksi Vallavolikogu.

  (2) Kultuurikeskus on Karksi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (3) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses kultuurikeskus põhimäärusest ja teistest kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja eelarve

  (1) Kultuurikeskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Karksi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Karksi Valla Kultuurikeskus“.

  (2) Kultuurikeskusel on Karksi valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurikeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Kultuurikeskuse asjaajamiskorra kehtestab kultuurikeskuse juhataja käskkirjaga.

§ 6.   Kultuurikeskuse sümboolika

  (1) Kultuurikeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kasutamise korra kehtestab kultuurikeskuse juhataja käskkirjaga.

§ 7.   Arengukava

  (1) Kultuurikeskus koostab vähemalt kolmeks aastaks arengukava ja tegevuskava. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused kinnitab Karksi Vallavolikogu.

  (2) Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatuste ettevalmistamise algatab juhataja. Ettevalmistamisse tuleb kaasata nõukogu ja vajadusel eksperdid. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused esitab juhataja enne Karksi Vallavolikogu poolt kinnitamist arvamuse andmiseks nõukogule.

§ 8.   Haldusmenetlus

  Kultuurikeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk KULTUURIKESKUSE TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 9.   Tegevuse eesmärk

  Kultuurikeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) säilitada ja arendada rahvakultuuri;
  2) hoida ja edendada mulgi kultuuripärandit;
  3) pakkuda kultuuriteenust osalemise ja tarbimise kaudu;
  4) vahendada professionaalset kultuuri.

§ 10.   Tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskus korraldab põhiülesande täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (2) Huviringid igaks hooajaks määrab kultuurikeskuse juhataja käskkirjaga. Huviringid tegutsevad üldjuhul 1. oktoobrist 31. maini, kui kultuurikeskuse juhataja käskkirjaga ei ole huviringi tegutsemiseks määratud teist tähtaega. Huviringi juhendamiseks sõlmib kultuurikeskuse juhataja huviringi juhendajaga töö- või käsunduslepingu.

  (3) Kultuurikeskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid. Kultuurikeskusel on õigus võtta tasu sündmuste (kontserdid, etendused, konverentsid, koosolekud, tähtpäevad, esitlus- ja reklaamüritused, nõupidamised) korraldamise ja sündmuste teenindamise eest, kultuurikeskuse ruumide kasutusele andmisel ning valgus- ja helitehnika teenuse osutamise eest. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab Karksi Vallavalitsus.

§ 11.   Kultuurikeskuse ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
  2) mulgikultuuri ja -traditsioone tutvustavate sündmuste korraldamine;
  3) kultuuri- ja meelelahutuslike sündmuste korraldamine;
  4) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
  5) enesetäiendamise ja õpivõimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuse korraldamine;
  6) koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu edendamiseks;
  7) Karksi valla esindussündmuste korraldamine koostöös ametiasutusega;
  8) avalikkuse teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmustest;
  9) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  10) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  11) professionaalse kultuuri, sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine.

  (2) Kultuurikeskus vormistab iga avaliku sündmuse kohta reklaami, mis vastab kehtivatele õigusaktidele, ning avaldab info sündmuse kohta vastavalt avaliku teabe seadusele.

3. peatükk KULTUURIKESKUSE PERSONAL JA JUHTIMINE 

§ 12.   Kultuurikeskuse personal

  (1) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab Karksi Vallavolikogu.

  (2) Kultuurikeskuse struktuuris vaba ametikoht täidetakse kas juhataja otsusel avaliku konkursi korras või läbirääkimiste teel. Avaliku konkursi korraldamisel kinnitab kultuurikeskuse juhataja konkursi korra.

§ 13.   Juhataja

  (1) Juhataja vaba ametikoht täidetakse kas Karksi Vallavalitsuse otsusel avaliku konkursi korras või läbirääkimiste teel. Avaliku konkursi korraldamisel kinnitab Karksi Vallavalitsus konkursi korra.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse Karksi Vallavalitsus korraldusega. Töölepingu juhatajaga sõlmib ning töölepingut muudab ja selle lõpetab Karksi vallavanem.

  (3) Juhataja peab tagama kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd kultuurikeskuse nõukoguga ning ametiasutusega.

  (4) Juhataja
  1) esindab oma ülesannete täitmisel Karksi valda ja kultuurikeskust;
  2) teeb oma pädevuse piires tehinguid (sh omab tööandaja õigusi) õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses ja juhataja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks ning annab kultuurikeskuse tegevuse korraldamiseks ning ülesannete täitmiseks käskkirju ja sõlmib lepinguid;
  3) korraldab arengukava koostamise ja kooskõlastamise nõukoguga ja esitab selle Karksi Vallavolikogule kinnitamiseks;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab vajadusel käskkirjaga vajalikud tööjuhendid;
  5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) korraldab kultuurikeskuse asjaajamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) juhib kultuurikeskuse majandus- ja finantstegevust, esitab Karksi Vallavalitsusele kultuurikeskuse eelarve eelnõu, tagab kultuurikeskuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  8) tagab kultuurikeskuse tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika), kinnitab asutuse arengusuunad ja asutuse tegevuskava igaks aastaks, koostab kultuurikeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurikeskuse põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks Karksi valla omavalitsusorganitele;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) esitab kultuurikeskuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
  11) teeb ametiasutusele ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  12) täidab vastavalt vallavanema korraldustele ühekordseid tööülesandeid;
  13) on aruandekohustuslik Karksi Vallavalitsuse ja Karksi Vallavolikogu ning kultuurikeskuse nõukogu ees.

  (5) Juhataja vastutab
  1) kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu tagamise ning kultuurikeskuse põhimääruse ja teiste õigusaktidega kultuurikeskusele kui kohaliku omavalitsuse asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) kultuurikeskuse tegevuseks eraldatud raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) kultuurikeskusele kasutusele ja valdusse antud vara õiguspärase, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise ning vara säilimise ja korrashoiu eest.

§ 14.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab juhataja puhkusel viibimise või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

§ 15.   Kultuurikeskuse nõukoda

  (1) Kultuurikeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat kultuurikeskuse nõukoda (edaspidi nõukoda).

  (2) Kultuurikeskuse nõukoda on organ kultuurikeskuse töö hindamiseks ja muude kultuurikeskuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.

  (3) Nõukoda teeb Karksi Vallavolikogule ja Karksi Vallavalitsusele ettepanekuid kultuurikeskuse tegevuse korraldamise ning finantseerimise kohta.

  (4) Oma tegevuses juhindub nõukoda kultuurikeskuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (5) Nõukoja koosseisu kinnitab ja kutsub tagasi kultuurikeskuse juhataja ettepanekul Karksi Vallavalitsus korraldusega. Nõukojal on vähemalt 7 liiget ja liikme volitused kestavad 4 aastat. Nõukotta kuuluvad erinevate kultuurivaldkondade (nt muusika, teater, rahvakultuur, kujutav kunst jne), kultuurikeskuse töötajate ning Karksi Vallavalitsuse ja Karksi Vallavolikogu esindajad.

  (6) Nõukoda valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (7) Nõukoja pädevus ja ülesanded on:
  1) kultuurikeskuse arengukava ning selle muudatuste heakskiitmine;
  2) kultuurikeskuse eelarve eelnõu läbivaatamine ja eelarve heakskiitmine;
  3) kultuurikeskuse tööplaanide ja aruannete läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
  4) juhataja koostatud ja Karksi Vallavalitsusele esitatavate tasuliste teenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
  5) ettepanekute tegemine kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks ja raha eraldamiseks.

  (8) Nõukojal on õigus
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda juhatajalt aruandeid kultuurikeskuse tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  4) teha põhjendatud ettepanekuid juhataja väljavahetamiseks.

§ 16.   Nõukoja koosolek ja selle protokollimine

  (1) Nõukoja töövorm on koosolek. Nõukoda on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% pluss 1 nõukogu liikmetest.

  (2) Nõukoja koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

  (3) Nõukoja esimese koosoleku kutsub kokku kultuurikeskuse juhataja, edaspidi nõukoja esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Nõukoja koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukoja liikmeid vähemalt 4 päeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Nõukoda võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Nõukoja otsused loetakse vastuvõetuks, kui otsuste poolt hääletab vähemalt 50% pluss 1 kohalolevatest nõukoja liikmetest.

  (6) Nõukoja koosolekud protokollitakse. Nõukoja protokoll peab olema vormistatud hiljemalt 10. tööpäeval pärast koosoleku toimumist. Protokolli kantakse
  1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed ning kutsutud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosoleku päevakord;
  5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

  (7) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukoja protokolle hoitakse kultuurikeskuses vastavalt kultuurikeskuse asjaajamist reguleerivale korrale.

  (8) Nõukoja otsused on juhatajale täitmiseks. Kui nõukoja otsus ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega, on juhatajal õigus selle täitmisest keelduda, teavitades vastavast asjaolust viivitamatult nõukoda ja Karksi Vallavalitsust.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 17.   Kultuurikeskuse vara

  (1) Kultuurikeskuse vara on Karksi Vallavolikogu kehtestatud korras kultuurikeskuse valdusse antud Karksi vallale kuuluvad või teistelt isikutelt kultuurikeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuurikeskusele eraldatud raha.

  (2) Kultuurikeskuse valduses olev vara, mis ei ole antud kultuurikeskuse valdusse kasutuslepingute alusel, on Karksi valla omand.

  (3) Kultuurikeskus võib tema valduses ja kasutuses olevat Karksi valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt Karksi Vallavolikogu kehtestatud Karksi vallavara valitsemise korrale.

§ 18.   Kultuurikeskuse finantstegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskuse majandustegevust korraldatakse vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (2) Kultuurikeskuse tegevusega seotud kulu kaetakse järgmistest allikatest:
  1) Karksi valla eelarvest;
  2) eraldatud toetustest;
  3) annetustest;
  4) tulust tasulistelt teenustelt;
  5) piletitulust.

  (3) Kultuurikeskuse finantstegevust juhib koostöös kultuurikeskuse nõukojaga kultuurikeskuse juhataja.

  (4) Kultuurikeskuse raamatupidamist korraldatakse tsentraliseeritult ametiasutuses ja kultuurikeskusega arveldatakse ametiasutuse pangakonto kaudu.

§ 19.   Aruandlus

  (1) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Kultuurikeskus esitab iga aasta 1. märtsiks Karksi Vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 20.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb Karksi Vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Karksi Vallavolikogu revisjonikomisjon ning vastavalt Riigikontrolli seadusele Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 21.   Kultuurikeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Karksi Vallavolikogu ja korraldab õigusaktidega sätestatud korras Karksi Vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse ümberkorraldamine seisneb kultuurikeskus ühinemises või jagunemises. Kultuurikeskus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) kultuurikeskus ühendatakse teise asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) kultuurikeskus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Kurikeskuse ümberkujundamine on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 15. septembri 2004. a määrus nr 48 „Karksi Valla Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine“ ja Karksi Vallavolikogu 22. augusti 2007. a määruse nr 47 „Karksi Valla Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine“.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. juunil 2015. a.

Siret Vene
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json