Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2018, 1

Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 15.05.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel ja lähtudes Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 otsusest nr 47 „Haljala valla raamatukogude ümberkorraldamine“.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Haljala Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, struktuuri, vara valdamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Raamatukogu õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Haljala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Haljala Vallaraamatukogu.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 3.   Raamatukogu asukoht

  Raamatukogu asub Haljala alevikus. Raamatukogu postiaadress on Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Lääne-Viru maakond.

§ 4.   Struktuur

  (1) Raamatukogul on 7 struktuuriüksust:
  1) Aaspere haruraamatukogu, postiaadress Kärmu küla, Haljala vald 45311 Lääne-Viru maakond;
  2) Karepa haruraamatukogu, postiaadress Karepa küla, Haljala vald, 45401 Lääne-Viru maakond;
  3) Varangu haruraamatukogu, postiaadress Essu küla, Haljala vald, 45303 Lääne-Viru maakond;
  4) Vergi haruraamatukogu, postiaadress Vergi küla, Haljala vald, 45404 Lääne-Viru maakond;
  5) Vihula haruraamatukogu, postiaadress Vihula küla, Haljala vald, 45402 Lääne-Viru maakond;
  6) Võsu haruraamatukogu, postiaadress Mere 6, Võsu alevik, Haljala vald, 45501 Lääne-Viru maakond;
  7) Võsupere haruraamatukogu, postiaadress Võsupere küla, Haljala vald, 45405 Lääne-Viru maakond.

  (2) Varangu haruraamatukogul on teeninduspunkt Varangu külas.

§ 5.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Haljala valla haldusterritoorium.

§ 6.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogul on oma nimega pitsat, millel võib kasutada valla või olemasolul raamatukogu sümboolikat.

  (2) Struktuuriüksusel on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

  (2) Raamatukogu asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

2. peatükk RAAMATUKOGU EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu on kogukonna keskus, mille eesmärgiks on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile. Teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

§ 9.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, säilitamine, kättesaadavaks tegemine ja avalike andmekogude kasutamise võimaldamine.

  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine);
  2) korraldab koduteenindust;
  3) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, väljatrükid vms);
  4) komplekteerib ja töötleb kogusid vastavalt teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele;
  5) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogus puuduvad teavikud raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
  6) peab elektronkataloogis ja hulgiarvestusraamatus arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse ja nendes tehtud muudatuste kohta;
  7) abistab ja konsulteerib lugejaid veebipõhise avaliku teabe ja andmebaaside kasutamisel; riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel;
  8) teeb teatme-bibliograafiatööd, vastab päringutele;
  9) korraldab näitusi, kirjandusüritusi, kohtumisi, loenguid, kogude tutvustusi ja muid üritusi;
  10) kogub ja säilitab koduloolisi teavikuid;
  11) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

3. peatükk RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 10.   Raamatukogu direktor

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem. Direktoriga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping.

  (4) Direktori kvalifikatsioon peab vastama Rahvaraamatukogu seaduses § 7 välja toodud kvalifikatsiooninõuetele.

  (5) Raamatukogu direktor:
  1) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) esindab raamatukogu oma pädevuse piires või volitab selleks teisi isikuid;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud;
  4) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) sõlmib lepinguid raamatukogu ülesannete täitmiseks raamatukogu eelarves ettenähtud vahendite piires;
  6) annab oma pädevuse piires raamatukogu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  7) teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks;
  8) osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ning arengukava koostamisel;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  10) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
  11) vastutab raamatukogus tuleohutuse nõuete, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise eest;
  12) teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid;
  13) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
  14) täidab muid raamatukogu juhtimisega seonduvaid ülesandeid.

§ 11.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu nõukogu on nõuandev kogu, mis on moodustatud direktori nõustamiseks raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel ning volikogule ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

  (2) Nõukogul on vähemalt 3 liiget. Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid võtab sõnaõigusega osa nõukogu koosolekutest.

  (3) Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus neljaks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

§ 12.   Raamatukogu nõukogu pädevus

  Raamatukogu nõukogu:
  1) annab seisukoha raamatukogu eelarve eelnõu kohta enne selle esitamist vallavalitsusele;
  2) kooskõlastab raamatukogu direktori ettepanekul enne vallavalitsusele kinnitamiseks esitamist raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad;
  3) vaatab läbi raamatukogu tööplaani ja tegevuse aruande;
  4) aitab kaasa raamatukogu tegevuse finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja taotlemisele;
  5) teeb ettepanekuid raamatukogu arengu kohta ja aitab kaasa selle täitmisele;
  6) teeb ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  7) osaleb sihtprogrammide ja –projektide väljatöötamisel;
  8) arutab vallavolikogu, vallavalitsuse või raamatukogu direktori ettepanekul muid olulisi raamatukogu tegevust puudutavaid küsimusi.

§ 13.   Raamatukogu nõukogu töökorraldus

  (1) Raamatukogu nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (2) Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõukogu koosoleku toimumisest tuleb nõukogu liikmetele teatada vähemalt viis päeva ette.

  (3) Nõukogu koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist nõukogu liikmetele korraldab nõukogu esimees.

  (4) Raamatukogu nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (5) Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustav koosoleku juhataja hääl. Eriarvamusele jäänud nõukogu liikme soovil tema arvamus protokollitakse.

  (6) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu koosoleku protokollib sekretär, tema puudumisel nõukogu poolt liikmete hulgast määratud isik.

  (7) Nõukogu koosoleku protokoll vormistatakse viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed ja kutsutud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) päevakord, otsustused ja hääletamise tulemused;
  5) eriarvamusele jäänud nõukogu liikme arvamus.

  (8) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolle hoitakse raamatukogus.

  (9) Nõukogu otsused esitab vallavalitsusele raamatukogu direktor.

4. peatükk KOGUD JA TEENINDUS 

§ 14.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Haruraamatukogul on oma kogu, mille komplekteerib haruraamatukogu raamatukoguhoidja.

  (4) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 15.   Raamatukoguteenindus

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogu eriteenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Avaliku teabe seaduse üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

  (5) Raamatukogu lahtiolekuajad kehtestab vallavalitsus.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Haljala valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Haljala vallavolikogu kehtestatud korrale.

§ 17.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Raamatukogul on iseseisev eelarve Haljala valla eelarves.

  (2) Raamatukogu kasutab oma tegevuse finantseerimiseks vallaeelarvest, riigieelarvest ja muudest allikatest saadud vahendeid.

  (3) Tasulistest teenustest ja muudest allikatest saadud vahendeid jaotatakse vallaeelarve kaudu üldistel alustel.

  (4) Direktor korraldab raamatukogu tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (5) Raamatukogu raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 18.   Aruandlus

  Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruandeid rahvaraamatukogu seaduses ja teistes õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 19.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 20.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 21.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 21.12.2010 määrus nr 33 „Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus“ ja Vihula Vallavolikogu 19.03.2009 määrus nr 92 „Vihula valla rahvaraamatukogude põhimääruste kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. augustil 2018.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json