Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2018, 2

Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.05.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 6 lõike 12 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva eeskirjaga reguleeritakse Haljala Vallaraamatukogu ja haruraamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus vastavalt Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskirja § 6 lõikes 5 sätestatud juhul ära võetud.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused (kopeerimine, väljatrükid vms) on tasulised. Eriteenuste hinnad kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  (4) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

  (5) Raamatukogus on võimalik kasutada arvutit.

§ 3.   Lugejate registreerimine ja arvestus

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed: nimi, elukoht (postiaadress), telefon ja/või elektronposti aadress, lugejarühm, isikukood. Oma andmeid saab lugeja näha ja vajadusel muuta raamatukoguprogrammi lugejaportaalis lugeja.ee.

  (2) Kuni 14-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel ning vanema, eestkostja või hooldaja kirjalikul nõusolekul, milleks on lugejaks registreerimise avaldus, kuhu on kantud käendaja andmed (lapsevanem, eestkostja või hooldaja).

  (3) Raamatukogu kasutajaks registreerimisel tutvub lugeja raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning annab registreerimiskaardile allkirja, millega kinnitab, et tunneb Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

  (4) Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet. Lugejapiletit võib asendada ID-kaart.

  (5) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi, mille andmeid kasutatakse:
  1) lugeja isiku tuvastamiseks;
  2) teenuste osutamiseks;
  3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (6) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks, millele omab juurdepääsu teenust osutava raamatukogu direktor ja raamatukoguhoidja. Lugejate andmebaasis olevaid andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel.

  (7) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse üks kord aastas nende esimesel külastusel raamatukokku.

§ 4.   Teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus

  (1) Teavikute tagastamistähtaeg on raamatukogus üldjuhul 21 päeva, sealjuures:
  1) teaviku tagastamistähtaega ei pikendata, kui sellele on järjekord;
  2) suure nõudlusega teavikuid on raamatukogul õigus määrata ajutiselt kohalkasutatavateks või laenutada neid lühemaks ajaks kui 21 päeva ilma tagastamistähtaja pikendamise võimaluseta.

  (2) Teavikute tagastustähtaega on võimalik pikendada korduvalt enne tagastamistähtpäeva saabumist kohapeal, telefoni ja elektronposti teel või e-teeninduse kaudu kataloogis URRAM, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Perioodikaväljaannete tagastamistähtaega ei pikendata.

  (3) Lugeja soovil pannakse ta väljalaenutatud teaviku laenutamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Teavikut hoitakse lugejale 3 tööpäeva. Kui lugeja teavikule kindlaksmääratud tähtajal järele ei tule, antakse see järgmisele lugejale.

  (4) Teavikute tagastamistähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus posti või elektronposti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel.

  (5) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) kaudu lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

§ 5.   Koduteenindus

  (1) Koduteenindust korraldatakse raamatukogu lugejatele, kelle elukoha aadressiandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald ja kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama.

  (2) Koduteenindusega liitumiseks avaldab käesoleva eeskirja § 5 lõike 1 tingimustele vastav isik või tema lähedane või tema hooldustöötaja soovi, teatades sellest Haljala Vallaraamatukogule või haruraamatukogule.

§ 6.   Lugeja vastutus ja kohustused

  (1) Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu vara korrashoiu eest. Teaviku saamisel on soovitav kontrollida selle korrasolekut ja teavitada avastatud puudustest. Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

  (2) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu kuni 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

  (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Alaealiste poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või lapse hooldaja.

  (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks tasumata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

  (5) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud kohustust raamatukogu või vallavalitsuse antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud summad laekuvad vallavalitsuse eelarvesse.

§ 7.   Avaliku internetipunkti kasutamine

  (1) Avaliku internetipunkti (edaspidi AIP) arvutite kasutamine on külastajatele tasuta ja seda võimaldatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (2) AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

  (3) Arvuti kasutamiseks täidab kasutaja registreerimislehe.

  (4) Eelregistreerimise korral peab lugeja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele kasutajale.

  (5) Enne arvutiga töötamist peab lugeja tutvuma käesoleva eeskirjaga.

  (6) AIP külastaja saab arvutit kasutada korraga 1 tund.

  (7) Arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb informeerida raamatukoguhoidjat või direktorit.

  (8) AIP kasutajal on keelatud:
  1) igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine;
  2) arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine;
  3) arvuti omavoliline väljalülitamine ja restartimine;
  4) andmete salvestamine arvuti kõvakettale;
  5) isikliku andmekandja kasutamine avaliku internetipunkti arvutis raamatukogu töötaja loata;
  6) ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevate materjalide kasutamine ja levitamine;
  7) teiste AIP ja raamatukogu kasutajate häirimine.

  (9) Kasutaja süül internetipunkti riist- või tarkvarale tekitatud kahju hüvitab kasutaja.

  (10) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest internetikeskkonnas lasub täielikult kasutajal.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud reeglite rikkuja kaotab internetipunkti arvutite kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

§ 8.   Kodukord

  (1) Raamatukogu külastaja ei lärma, ei tülita teisi külastajaid ja ei riku muul viisil avalikku korda. Lugeja peab alluma raamatukogu töötaja (raamatukoguhoidja, raamatukogu direktor) korralekutsuvale märkusele.

  (2) Raamatukogus on keelatud:
  1) sisenemine alkoholi- või muus joobes;
  2) ohtlike ainete, määrivate ja lehkavate esemete toomine;
  3) söömine ja joomine;
  4) mahukate kottide kaasavõtmine avariiulite vahele;
  5) suitsetamine ja alkoholi tarvitamine.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12. märtsi 2015 määrus nr 29 „Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri“ ja Haljala Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määrus nr 34 „Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub 1. augustil 2018.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json