Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2018, 5

Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut

Vastu võetud 15.05.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elanik käesoleva statuudi mõistes on vähemalt 16-aastane isik, kellel on vastavas alevikus, külas (edaspidi asula) või piirkondlikus kogukonnas (edaspidi kant) rahvastikuregistri andmeil alaline elukoht.

  (2) Kant on piirkond, kuhu võib kuuluda üks või mitu küla ja alevikku, kuid mida iseloomustab ühine kultuuriline ja igapäevane läbikäimine ning ühtekuuluvustunne.

  (3) Aleviku- või külavanem (edaspidi vanem) on valitud ühe asula või ühiselt mitme tihedalt seotud asula elanike poolt, olles elanike ühendaja, nende ühiste huvide kujundaja, asula hoidja, edendaja ja esindaja. Vanema puhul on tegemist usaldusametiga. Vanem omab vallavalitsuse ametlikku tunnustust ja ametimärki, kuid vanem ei ole vallavalitsuse ametnik.

  (4) Piirkondlik kogukonnakogu (edaspidi kogu) on kandi külavanematest ja/või kandi valitud esindajatest koosnev kogu.

  (5) Vanema ja kogu liikme ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

§ 2.   Üldkoosolek

  (1) Üldkoosolek on külaelu juhtimise tööorgan, mille võib kokku kutsuda asula vanem või vähemalt ¼ asula elanikest.

  (2) Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord avalikustatakse vähemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumise päeva. Teavitus avaldatakse valla veebilehel, aleviku ja/või küla teadetetahvlitel ja võimalusel valla lehes. Teade on soovitav avaldada ka teistes meediakanalites (aleviku või küla veebileht, valla Facebooki leht jne).

  (3) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse vallavalitsuse väljastatud elanike nimekirja alusel.

  (4) Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt 10% asula elanikest, kuid mitte vähem kui 5 elanikku.

  (5) Üldkoosolekul valitakse üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Igal üldkoosolekul osaleval elanikul on otsustamisel üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on enamik koosolekul osalenutest.

  (7) Kui üldkoosolekul osaleb vähem kui 10% elanikest, siis korraldatakse uus üldkoosolek kahe nädala pärast, olenemata osalejate arvust. Korduskoosoleku kokkukutsumine toimub samadel tingimustel üldkoosoleku kokkukutsumisega.

  (8) Üldkoosolekul võetakse kõik otsused vastu lihthäälteenamusega.

  (9) Üldkoosoleku protokoll ja koosolekul osalenud elanike allkirjadega nimekiri esitatakse vallavalitsusele.

§ 3.   Vanema valimised ja nõuded kandidaadile

  (1) Vanema valimine toimub asula elanike üldkoosolekul.

  (2) Teade vanema valimise või tagasikutsumise kohta peab olema välja pandud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Kandidaatide nimed esitatakse üldkoosoleku kokkukutsujale kirjalikus vormis. Kandidaatide lõplik nimekiri avaldatakse vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist.

  (3) Vanema valimiseks moodustatakse vähemalt 3-liikmeline komisjon, millesse peab kuuluma piirkondliku kogukonnakomisjoni ja/või vallavalitsuse esindaja. Komisjon kutsub selleks kokku asula elanike üldkoosoleku ja korraldab vanema valimised.

  (4) Ühes asulas võib valida ainult ühe vanema ja vanema kandidaat või kandidaadid seatakse üles asula elanike poolt.

  (5) Vanema kandidaat peab olema vähemalt 21–aastane hääleõiguslik Eesti Vabariigi kodanik.

  (6) Vanem valitakse vähemalt 1-aastaseks tähtajaks. Ametiaja konkreetne pikkus otsustatakse üldkoosolekul vahetult enne vanema valimisi. Üldkoosolek võib vanema ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja sama vanema tähtaja möödumisel tagasi valida.

  (7) Juhul kui vallavalitsuse esindaja esitatakse vanema kandidaadiks ja ta nõustub kandideerima, ei saa ta olla vallavalitsuse esindajaks koosolekul.

  (8) Vanema kandidaat peab olema nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega. Juhul kui kandidaat ei viibi koosolekul, peab temalt olema kirjalik nõusolek.

  (9) Vanem valitakse poolthäälteenamusega. Vanem valitakse üldjuhul salajasel hääletamisel, kuid kui koosolekul seatakse vanema kohale üles vaid üks kandidaat, võib valimine toimuda avalikul hääletusel, kui sellega on nõus kõik koosolekust osavõtjad.

  (10) Igal koosolekul osaleval elanikul on hääletamisel üks hääl. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

  (11) Juhul, kui vanem ei osutu valituks esimeses hääletamise voorus, toimub kohapeal teine hääletamise voor, kus saab hääletada esimeses voorus kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel.

  (12) Kui ka teises voorus ei saavuta kandidaat poolthäälte enamust, kutsutakse kokku uus üldkoosolek.

  (13) Mitme asula ühise vanema valimise korral valitakse vanem nende asulate ühisel koosolekul.

§ 4.   Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
  1) esindada asula elanikke ja nende vaateid asula arengust ja taotleda elanike huve puudutavate küsimuste arutamist vallavolikogus ja vallavalitsuses ning nende poolt moodustatud komisjonides;
  2) algatada asula elanike probleemide ja tuleviku küsimuste lahendamiseks pöördumisi ja arutelusid ning kutsuda kokku elanike koosolekuid, pakkuda lahendusi kohaliku elu edasiviimiseks ning algatada ja ellu viia ühiseid projekte;
  3) arendada asula elanike ühistegevust, algatada ja juhtida asula arengukava koostamist ning teha ettepanekuid valla arengukavasse ja eelarvestrateegiasse ning vallaeelarvest rahaliste vahendite eraldamiseks, lähtudes koosoleku otsustest, asula arengukavast ja asula elanike probleemide lahendamise vajadustest;
  4) juhtida asula territooriumil viibivate isikute tähelepanu heakorra ja avalikku käitumist puudutavatele probleemidele ning teha märkusi kui rikutakse eeskirju ja hea käitumise tava;
  5) saada vallavolikogust ja vallavalitsusest ametikohustuste täitmiseks vajalikke õigusakte, dokumente ja muud teavet, sh asula arengut ja elanikke puudutavates küsimustes;
  6) taotleda vallavalitsuselt vanema ülesannete täitmisega seotud kulude hüvitamist;
  7) astuda ametikohalt tagasi isikliku avalduse alusel.

§ 5.   Vanema kohustused

  (1) Vanem on kohustatud näitama üles aktiivsust külas ühistegevuse organiseerimisel, toetama külaelanike omaalgatusvõimet ja ärgitama külaelanikke koostööle;

  (2) Ametikohuste täitmisel kannab vanem ametimärki.

§ 6.   Vanema volituste lõppemine

  Vanema volitused lõpevad:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) uue vanema valimisega pärast vallavalitsuse poolt vanema kinnitamist;
  3) vanema tagasiastumisega. Vanem võib tagasi astuda, esitades sellekohase avalduse üldkoosolekule. Koosoleku juhataja märgib avaldusele koosoleku toimumise kuupäeva ning viseerib avalduse. Koosoleku juhataja on kohustatud viseeritud avalduse, koosoleku protokolli ja koosolekust osavõtjate registreerimise lehe viie tööpäeva jooksul esitama vallavalitsusele;
  4) vanema tagasikutsumisega. Üldkoosolek võib vanema mõjuvatel põhjustel tagasi kutsuda. Umbusaldamise algatamiseks on vaja vähemalt 1/3 vastava asula hääleõiguslike elanike poolt kirjalikult vormistatud ning allkirjastatud umbusaldusavalduse esitamist vanemale. Umbusalduse avaldamiseks on vajalik käesoleva statuudis sätestatud korras kokku kutsutud koosolekul osalevate hääleõiguslike asula elanike lihthäälteenamus. Vanem loetakse ametist vabastatuks alates hääletustulemuste teatavaks tegemisest koosolekul. Vanemale umbusalduse avaldamise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates;
  5) vanema süüteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
  6) vanem ei vasta § 3 toodud tingimusele;
  7) vanema surmaga.

§ 7.   Kant

  (1) Kandi ja sellesse kuuluvate külade ja alevike loendi kinnitab Vallavalitsus kogukonnakomisjoni ettepanekul.

  (2) Kandisisest koostööd ja ühistegevust koordineerib piirkondlik kogukonnakogu.

§ 8.   Piirkondlik kogukonnakogu

  (1) Kogu moodustatakse kandi küla- ja alevikuvanematest ja/või kandi valitud esindajatest.

  (2) Kogu liikmete minimaalne arv on 5. Kui kandi asulate vanemaid on vähem kui 5, siis puuduvad liikmed valitakse kandi elanike hulgast asulate vanemate valimisega samaaegselt.

  (3) Kogu liikmete nimekirja kinnitab vallavalitsus. Kogu liige võib oma kohast loobuda teatades sellest kirjalikult kogu esimehele.

  (4) Kogu liikmed valivad oma hulgast esimehe ja aseesimehe, kes korraldavad kogu tööd. Kogu esimehel on õigus osaleda vallavolikogu kogukonnakomisjoni töös.

  (5) Kui kant koosneb ainult ühest asulast, siis on selle asula vanem ühtlasi ka kogu esimees. Ülejäänud kogu liikmed valitakse üldkoosolekul koos vanema valimisega.

  (6) Kogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

  (7) Kogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle koosseisust. Otsused langetatakse konsensuse alusel. Kui arutelust selgub, et konsensust ei ole võimalik saavutada, langetatakse otsus häälteenamusega. Vastu hääletajatel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.

  (8) Kogu koosoleku päevakorrapunktide arutelule on õigus kaasata valla ametiisikuid jt spetsialiste olenevalt arutlusele tulevatest küsimustest.

  (9) Kogu koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse Haljala valla dokumendiregistris.

  (10) Kogu koosolekute läbiviimiseks on kogul õigustasuta kasutada piirkonnas asuvaid Haljala vallale kuuluvaid ruume koos vajalike tehniliste vahenditega. Samuti on kogul õigustaotleda vahendeid oma tegevuse toetuseks Haljala valla eelarvest.

§ 9.   Kogu pädevus

  (1) Kogul on õigus:
  1) teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogule ja –valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks ettepanekuid, mis võetakse arutusele volikogus või valitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul;
  2) teha ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, arengukavasse ning valdkondlikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse;
  3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes;
  4) avaldada arvamust piirkonnas asuvate valla ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse ja kohalike teenuste kvaliteedi kohta;
  5) esitada vallavalitsusele arupärimisi, millele tuleb vastata 10 tööpäeva jooksul;
  6) teha volikogule ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks.

  (2) Kogule esitatakse seisukoha saamiseks:
  1) valla üldplaneering;
  2) valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad;
  3) teede investeeringute kava;
  4) käesoleva määruse muudatused;
  5) kogu hallataval territooriumil avalikule üritusele loa andmine, kui on tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega;
  6) piirkonna ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused;
  7) piirkonda puudutavad detailplaneeringud;
  8) piirkonna avaliku ruumi arendamisega seotud ehitusprojektid.

§ 10.   Kohaliku omavalitsuse kohustused

  (1) Vanem ja kogukonnakogu koosseis kinnitatakse Haljala Vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks on vastava koosoleku juhataja ja protokollija poolt allkirjastatud koosoleku protokoll ja koosolekul osalejate nimekiri.

  (2) Vallavalitsus avaldab valitud vanema ja kogu liikmete nimed ja kontaktandmed valla veebilehel ja valla infolehes.

  (3) Vallavalitsus tagab vanemale ja kogu liikmetele nende tegevuseks vajaliku teabe kohalikust omavalitsusest (riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, sh valla arengukavast, eelarvestrateegiast, üldplaneeringust, valla eelarvest, asjaajamise korrast jne).

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valitud külavanemate volitused kehtivad külavanemate valimise ajal sätestatud tähtajani.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 09.02.2017 määrus nr 59 “Aleviku ja külavanema statuut”.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json