HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kanepi valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2018, 26

Kanepi valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.05.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Kanepi valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Laps võetakse lasteaeda vastu, kui lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kanepi vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljaspoolt valla teeninduspiirkonda.

§ 3.   Laste arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia direktor.

  (2) Laste arvestuse õigsuse eest vastutab lasteaia direktor.

  (3) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse lasteaia direktori käskkirjaga.

§ 4.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub lapsevanema või selleks volitatud isiku kirjaliku avalduse ja lapse sünnitunnistuse koopia esitamisel lasteaia direktorile.

  (2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

§ 5.   Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) vanem on jätnud teate koha saamisest ettenähtud ajaks aktsepteerimata;
  2) vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Kanepi vald vabade kohtade puudumisel.

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui lasteaias puudub vanema poolt soovitud tähtajal vaba koht, võib vanema soovi korral laps jääda lasteaia koha taotlejana järjekorda. Lasteaia koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

§ 6.   Lapsevanema informeerimine


Lasteaia direktor tutvustab lapsevanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse tegevus- ja päevakava, töökorraldust ning informeerib lapsevanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest maksetest ning nende tasumise korrast.

§ 7.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia direktor teatab lapsevanemale koha eraldamisest ja selle täitmise tähtajast. Lasteaia koha mittetäitmisel antud kuupäevaks ning lapsevanema poolt sellest ette teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.

  (2) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad jooksva aasta 10. septembriks ning esitab vastava nimekirja Kanepi Vallavalitsusele. Õppeaasta kestel toimunud muudatustest rühmade nimekirjas teavitab lasteaia direktor vallavalitsust esimesel võimalusel.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaia direktor võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel.

§ 8.   Lapsevanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

  (1) Lapse lasteaiast lahkumisest teatab lapsevanem sellest direktorile koheselt ning märgib avaldusele lahkumise aja.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani.

§ 9.   Lapse väljaarvamine lasteaia nimekirjast

  (1) Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) laps on puudunud lasteaiast kuu aega ja lapsevanem ei ole teatanud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lapse puudumisest lasteaiast;
  3) väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale kulude katmisel ning ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
  4) lapsevanem ei ole tasunud lapse toidukulu ja osalustasu eest kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
  5) meditsiinilise otsuse (arstitõend) kohaselt on lasteaed lapsele antud hetkel vastunäidustatud;
  6) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 01. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

  (2) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.

§ 10.   Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast

  (1) Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast kuni kuueks kuuks toimub vanema või hooldaja soovil või arsti soovitusel, mille kohta esitab vanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt viis päeva enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.

  (2) Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigus temale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem maksab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu, välja arvatud nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud kollektiivpuhkuseks. Võlgnevuse korral on direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata ja kohta mitte säilitada.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavalitsuse 05.07.17 määrus nr 2 „Kanepi valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Seeme
vallavanem

Elen Heidok
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json