HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kiili valla eelarvest rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2018, 54

Kiili valla eelarvest rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamise kord

Vastu võetud 21.03.2013 nr 8
RT IV, 27.03.2013, 20
jõustumine 30.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2015RT IV, 01.04.2015, 604.04.2015
17.05.2018RT IV, 23.05.2018, 2826.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 lg 1 punkti 2 ja Kiili Vallavolikogu 21.06.2012 määruse nr 6 „Kiili valla põhimäärus“ § 18 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kiili valla (edaspidi Vald) eelarvest rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamise kord (edaspidi Kord) sätestab Kiili valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi Vallaeelarve) ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra. Käesolev kord ei laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega.

  (2) Toetus käesoleva korra mõistes on Korra paragrahvis 2 sätestatud tingimustele vastav Vallaeelarveline eraldis rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Kiili Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt Korra § 5 lõikes 8 määratud tähtaegadeks. Toetuse taotluse ja aruande vormi kinnitab Vallavalitsus.

§ 2.   Toetuse eesmärgid

  (1) Toetust saab vallaeelarvest taotleda kas üksikult või suurema kollektiivi liikmena, esinejana või võistlejana osalemiseks rahvusvahelistel:
  1) aineolümpiaadidel;
  2) muusikakonkurssidel;
  3) kontsertreisidel;
  4) kunstikonkurssidel;
  5) tantsuvõistlustel;
  6) spordivõistlustel;
  7) koolidevaheliste koostööprojektide raames toimuvatel ürituste;
  8) vahetusaastal õpilasvahetuse programmis.
[RT IV, 23.05.2018, 28 - jõust. 26.05.2018]

  (2) Käesoleva korra alusel ei toetata:
  1) organisatsioonide halduskulude katmist;
  2) vara soetamist üksikisikule.

  (3) Toetust võib taotleda konkursi või võistlusega seotud:
  1) transpordikulude osaliseks kompenseerimiseks;
  2) majutuskulude osaliseks kompenseerimiseks;
  3) osavõtumaksu osaliseks kompenseerimiseks.

§ 3.   Toetuse taotleja

  (1) Valla eelarvest võib toetust taotleda:
  1) valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline või juriidiline isik;
[RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]
  2)
[Kehtetu -RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud isik või isiku poolt volitatud füüsiline või juriidiline isik peab esitama taotluse vähemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust.
[RT IV, 23.05.2018, 28 - jõust. 26.05.2018]

  (21) Õpilasvahetuse programmis osalejate toetuse taotluste esitamise tähtaeg õppima asumiseks järgnevast õppeaastast on 1. mai.

  (3) Toetuse saaja peab olema registreeritud Kiili valla elanike registris.

  (4) Toetuse taotlejal ja saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse maksimumsuurus on 150 eurot ühe füüsilise isiku kohta.Õpilasvahetuse programmis osaleja vahetusaasta toetuse maksimumsuurus on kuni 1000 eurot ühe füüsilise isiku kohta. Ühes kalendriaastas toetatakse programmis osalejaid kuni 3000 euro ulatuses.
[RT IV, 23.05.2018, 28 - jõust. 26.05.2018]

  (2) Toetust on võimalik ühele füüsilisele isikule taotleda üks kord kalendriaastas.

§ 5.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on Vallavalitsuse poolt kinnitatud taotluse vorm.

  (2) Toetuse taotluse- ja aruande vormides peavad olema märgitud:
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja aadress;
  3) juriidilise isiku registrikood või füüsilise isiku isikukood;
  4) taotleja kontaktandmed (telefoni ning elektronposti aadress);
  5) pangarekvisiidid;
  6) määratlus, millise valdkonna projektiga on tegemist;
  7) festivali, konkursi, olümpiaadi vms nimi;
  8) festivali, konkursi, olümpiaadi vms toimumise aeg;
  9) taotletav summa;
  10) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (3) Taotlus peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:
  1) tegevuse (ürituse, võistluse) kirjeldus;
  2) oodatav tulemus;
  3) eelarve ja kaasfinantseerijad;
  4) selle olemasolul informatsioon kaasfinantseerijate otsustest;
  5) õpilasvahetuse programmis osalejatel kooli toetuskiri.
[RT IV, 23.05.2018, 28 - jõust. 26.05.2018]

  (4) Soovitav on taotlusele lisada taotlejat iseloomustavad andmed (ülevaade senisest tegevusest, tegevusplaanid edaspidiseks jne.).

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

  (6) Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi Vallavolikogu vastav komisjon (edaspidi komisjon).
[RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (7)
[Kehtetu -RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (8)
[Kehtetu -RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (9)
[Kehtetu -RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (10)
[Kehtetu -RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (11) Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab Vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse menetlus.

  (12) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise või mitteandmise Vallavalitsus.

  (13) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab Vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 (kümne) päeva jooksul, arvates vastava otsuse tegemise päevast.

  (14) Vallavalitsus ei menetle taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Pärast toetuse andmise otsuse tegemist Vallavalitsuse poolt sõlmib Vallavalitsuse esindaja taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu, milles sätestatakse:
[RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse sihtotstarve, sh. tegevuse kirjeldus;
  3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  5) sanktsioonid rikkumise korral;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.

  (2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmise aluseks on vallavalitsuse protokolliline otsus.

  (2) Toetus kantakse taotleja pangaarvele või tasutakse vallavalitsusele esitatud arved otsuses märgitud summa ulatuses.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll

  (1)
[Kehtetu -RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (2) )
[Kehtetu -RT IV, 01.04.2015, 6 - jõust. 04.04.2015]

  (3) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Vallavalitsus.

  (4) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamatajätmise ilmnemise korral on Vallavalitsusel õigus:
  1) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
  2) nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist;
  3) keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json