ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projektist „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine“ toetuse taotlemise ning saamise täiendavad tingimused

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2019, 1

Projektist „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine“ toetuse taotlemise ning saamise täiendavad tingimused

Vastu võetud 21.05.2019 nr 1

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 alusel, lähtudes sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktist 1 ning Türi Vallavolikogu 28. juuni 2018 otsuse nr 37 “Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punktist 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus on sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" § 24 lõike 1 punktis 1 nimetatud õigusakt, millega sätestatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi nimetatud ka projekt) toetuse andmise ja kasutamise tingimuste täitmiseks täiendavad nõuded Türi vallas.

  (2) Määrusega sätestatakse
  1) projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi projekt) rahastamise põhimõtted ning toetust saama õigustatud isikud;
  2) puudest tuleneva erivajaduse tõttu eluruumi kohandamist saavate inimeste (kohanduse saajate) projekti abil rahastamisvõimalustest teavitamine;
  3) projekti kaudu rahastatavate toetuste taotluste vastuvõtmine ja menetlemise kord;
  4) projekti kaudu rahastatavate toetuste saajate nimekirja koostamise alused;
  5) projekti abil rahastatavate eluruumi kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete, lepingute sõlmimise, kohanduse saajale või tegijale lepingu kohaselt tööde eest tasumise kord;
  6) projekti kaudu rahastatavate toetuste andmise ja kasutamisega seotud dokumentide säilitamine;
  7) eluruumide kohandamiseks projekti kaudu rahastatud ümberehituste järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise põhimõtted.

  (3) Määrus on täienddokument sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusele nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" ning määruses kasutatakse mõisteid (termineid) sotsiaalkatiseministri määruse tähenduses.

§ 2.   Projekti rahastamise aluspõhimõtted

  (1) Projektist saadud raha kasutatakse puudega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomiseks ning sel eesmärgil erivajadustega inimeste eluruumide nende puudest tulenevatest vajadustest lähtuvalt kohandamiseks.

  (2) Määruse alusel rahastatakse eluruumide kohandamise abikõlblikud kulud Türi vallaeelarvest, eeldusel, et riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist Türi vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

  (3) Kui eluruumi kohandusele on sotsiaalkaitseministri määrusega määratud standardiseeritud ühikuhind, siis määratav toetus üldjuhul ei ületa ühikuhinda. Kui eluruumi kohandusele ei ole määratud standardiseeritud ühikuhinda, siis makstakse toetust vastavalt tegelikele kuludele.

  (4) Toetus eluruumi kohandamise tööde (edaspidi tööd) eest tasutakse töid teinud ettevõtjale (edaspidi tööde tegija).

§ 3.   Projektist toetust saama õigustatud isik

  (1) Projektist on eluruumi kohandamise toetust õigus saada isikul, kelle suhtes on üheaegselt täidetud kõik kolm alljärgnevat tingimust:
  1) isikule on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puue;
  2) isiku liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;
  3) isiku Eesti rahvastikuregistrisse kantud õigusliku tähendusega elukoha-aadress langeb kokku tegeliku elukoha-aadressiga ning isiku tegelik elukoht on Türi vallas asuv aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum.

  (2) Toetust saama õigustatud isikul on käesoleva määruse alusel õigus eluruumi kohandamiseks saada toetust ühel korral.

§ 4.   Eluruumi kohandamise toetuse taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui sotsiaalkaitseministri määruses märgitud rakendusüksus on määruse kohaselt kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kohalike omavalitsuste taotlusvooru ning on määranud kindlaks kohanduste arvu, mis kompenseeritakse Türi vallale, teavitab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi a metiasutus) toetuste taotluste esitamise võimalusest Türi valla veebilehel ja ajalehes Türi Rahvaleht või Järva Teataja.

  (2) Viie tööpäeva jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest avaldab ametiasutus järgmise teabe:
  1) eluruumi kohandamise toetuse taotluste esitamise tähtaeg, mis peab olema vähemalt 30 päeva;
  2) kohanduste tegemise periood;
  3) toetatavate kohanduste arv kokku;
  4) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  5) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid;
  6) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Eluruumi kohandamise toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab ametiasutusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood ja taotleja valikul kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  2) taotleja esindaja nimi, isikukood ja valikul kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja esindusõiguse alus juhul, kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omaniku nõusolek, ainu-, kaas- või ühisomand);
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
  5) planeeritava kohanduse kirjeldus ja maksumus;
  6) juhul, kui planeeritavate tööde maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, esitatakse üks hinnapakkumine. Planeeritavate tööde maksumuse 5000 euro maksumuse ületamisel ja juhul, kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, tuleb taotlejal esitada kaks hinnapakkumist;
  7) kohanduse liik arvestades sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 esitatud kohanduste liigitust;
  8) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

  (2) Taotluses kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) kohustub tasuma õigusaktidega sätestatud omafinantseeringu.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaas- või ühisomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse või abivahendiettevõtte hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  3) esindaja esindusõigust tõendav dokument (volikiri või kohtumääruse vms dokumendi koopia).

§ 6.   Taotluste lahendamine ja toetuse saajate nimekirja koostamine

  (1) Taotluse alusel kontrollib ja hindab vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist taotluse vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja taotluse põhjendatust. Vajadusel hindab sotsiaaltööspetsialist taotluses märgitud eluruumi kohandamise võimalikkust koostöös ametiasutuse ehitusspetsialistiga.

  (2) Sotsiaaltööspetsialistil on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente, külastada kokkuleppel taotlejaga kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks. Eluruumi kontrollimise kohta koostatakse kodukülastusakt.

  (3) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra §-s 5 nimetatud dokumente, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Sotsiaaltööspetsialist teeb taotluse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) registreerimist ja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud toimingute tegemist hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates otsuse (haldusakti) taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Otsusest teavitatakse taotlejat taotleja märgitud viisil.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) kohanduse saaja nimi ja isikukood;
  2) kohandatava eluruumi asukoht;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) toetuse suurus.

  (7) Sotsiaaltööspetsialist võib jätta taotluse rahuldamata, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses nimetatud tegevusi on finantseeritud muudest allikatest;
  2) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  3) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  6) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades põhjendatud.

  (8) Hiljemalt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja lõpptähtpäeva või taotluses puuduste kõrvaldamata jätmiseks antud lõpptähtpäeva koostab sotsiaaltööspetsialist menetlusse võetud taotlustest registreerimise järjekorra alusel taotlejate nimekirja, arvestades rakendusüksuse määratud kohanduste arvu, ja esitab selle koos koondtaotlusega sotsiaalkaitseministri määruses sätestatud rakendusüksusele. Koondtaotluse allkirjastab vallavanem.

  (9) Kui taotlusi on esitatud rohkem, kui on määratud kohanduste arv, jäetakse need järjekorda ja menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil. Taotleja peab kinnitama eelnevalt eelmisel perioodil esitatud kirjaliku taotluse kohasust.

  (10) Kui sotsiaalkaitseministri määruses sätestatud rakendusüksuse peab koondtaotluses ametiasutuse esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldab koondtaotluse osaliselt, on sotsiaaltööspetsialistil õigus asendada koondtaotluses sobimatu taotlus ametiasutusele kronoloogilises järjekorras esitatud ning STARis registreeritud järgmise taotlusega.

§ 7.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Pärast riigilt puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise hüvituse saamiseks positiivse vastuse saamist sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul toetuse saaja või tema seadusliku esindaja, Türi valla ja kohandamistööde teostaja vahel haldusleping eluaseme kohandamise teostamiseks. Lepingus märgitakse:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) tehtavad kohandustööd;
  3) tööde tegemise tähtaeg;
  4) tööde maksumus vastavalt soodsamale hinnapakkumusele;
  5) poolte rahalised kohustused;
  6) tööde eest tasumise kord ja tähtajad;
  7) tööde, sealhulgas kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  8) osapoolte õigused ja kohustused;
  9) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  10) muud olulised tingimused.

  (2) Kui tulenevalt kohanduse saaja tegevusest või tegevusetusest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul lepingut ei sõlmita, loetakse kohanduse saaja toetusest loobunuks ja sotsiaaltööspetsialist tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

  (3) Eluaseme kohandamise tööd võib alustada pärast lepingu sõlmimist. Enne lepingu allkirjastamist alustatud või lõpetatud eluaseme kohandamise tööde kulusid vallavalitsus ei kata.

  (4) Kui eluaseme kohandamise tööde käigus ilmneb, et eluaset ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või toetuse saaja soovib loobuda mõnest kohandamise töö osast, tuleb sellest koheselt teavitada vallavalitsust ning kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkamist. Sellest lähtuvalt võib muuta eluaseme kohandamise tööde maksumust ja sotsiaalkaitseministri määruse alusel eraldatud toetusest rahastatava töö osa.

  (5) Eluaseme kohandamise valmides teostab kohapealse ülevaatuse sotsiaaltööspetsialist koos ehitusspetsialistiga ning puuduste puudumisel koostatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mis allkirjastatakse kohanduse saaja, tööde tegija ja sotsiaaltööspetsialisti poolt. Puuduste ilmnemisel tuleb kohandamise teostajal puudused kõrvaldada ning töö üleandmise-vastuvõtmise akt vormistatakse pärast puuduste kõrvaldamist.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist tekib tööde tegijal õigus esitada tehtud tööde rahastamiseks arve. Toetuse maksab ametiasutus töö tegija pangakontole esitatud arve alusel 14 tööpäeva jooksul pärast arve esitamist.

  (2) Türi vallal on õigus jätta toetus välja maksmata või hüvitada tööd osaliselt, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  Poole aasta jooksul pärast eluruumi kohandamist kogub ja analüüsib sotsiaaltööspetsialist haldusmenetluse seadusega haldusmenetlusele sätestatud õigusi kasutades teavet eluruumi kohandamise tulemuslikkuse ja kohandamise eesmärgipärasuse kohta. Järelkontrolli kohta koostab sotsiaaltööspetsialist kirjaliku aruande ning registreerib selle STARis toetuse taotlemise ja kasutamise dokumentide juurde.

§ 10.   Dokumentide registreerimine ja säilitamine

  (1) Projektist raha taotlemise avaldused (koos lisadokumentidega, nt kodukülastusaktid, hinnapakkumised jms) ning toetuse maksmisega seotud järelevalve dokumendid registreeritakse ja säilitatakse STARis vastavalt sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärusega sätestatud registrisse kantud alusandmete säilitustähtajale.

  (2) Toetuse elluviimiseks ja rahastamiseks antud haldusaktid ja sõlmitud lepingud registreeritakse ametiasutuse dokumendiregistris ning võimalusel ka STARis ning neid säilitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust lähtuvalt.

  (3) Rakendusüksusele esitatav koondtaotlus registreeritakse sotsiaalkaitseministri määruses sätestatud struktuuritoetuse registris ning säilitatakse vastava andmekogu aluseks olevale õigusaktile.

§ 11.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib 31. augustini 2023.

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json