Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kivi-Vigala Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2019, 2

Kivi-Vigala Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 21.05.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Märjamaa valla põhimääruse § 52 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi, asukoht ja õiguslik seisund

  (1) Asutuse nimi on Kivi-Vigala Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

  (2) Rahvamaja postiaadress on Kiriku tee 4, Kivi-Vigala küla, Märjamaa vald, 78001 Rapla maakond.

  (3) Rahvamaja on Märjamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mis registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 2.   Asjaajamine

  Rahvamaja dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab rahvamaja juhataja asjaajamiskorra.

2. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUS 

§ 3.   Tegevus eesmärk

  Rahvamaja tegevuse eesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine.

§ 4.   Tegevused eesmärgi saavutamiseks

  Eesmärgi saavutamiseks rahvamaja:
  1) pakub elanikele võimalusi suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks;
  2) tegeleb vabatahtliku kultuuritegevuse arengu innustamise ja koordineerimisega;
  3) tegeleb erinevate huvidega elanike ühistegevuse ja omaalgatuse toetamisega vaba aja sisustamisel, pakub võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks;
  4) korraldab ja aitab korraldada teeniduspiirkonnas ja vallas toimuvaid etendusi, kontserte, festivale, seminare, kursuseid, konkursse, konverentse, näitusi, näitusmüüke ning teisi spordi- ja kultuuriprojekte;
  5) tagab kultuuritraditsioonide järjepidevuse, rahvakultuuri säilitamise ja arendamise;
  6) korraldab riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamist;
  7) teeb koostööd teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega Märjamaa valla kultuurielu korraldamiseks ja edendamiseks;
  8) tagab informatsiooni kättesaadavuse osutatavate teenuste ja kultuurisündmuste kohta.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖTAJAD 

§ 5.   Juhataja

  (1) Rahvamaja tööd juhib juhataja.

  (2) Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kuulutab välja ja viib läbi Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Avalikul konkursil osalejate seast valitud juhataja kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (4) Rahvamaja juhataja täidab valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib rahvamaja igapäevast tegevust;
  2) koostab ja esitab vallavalitsusele rahvamaja eelarve eelnõu;
  3) esitab vallavalitsusele rahvamaja struktuuri ning töötajate koosseisu ja palgaastmete eelnõu;
  4) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks rahvamaja tasuliste teenuste hinnakirja eelnõu;
  5) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles rahvamaja töötajatega töölepingud;
  6) kinnitab rahvamaja töökorralduse reeglid ja teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  7) esindab rahvamaja ja tegutseb rahvamaja nimel, teeb rahvamaja eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud valla õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  8) käsutab kooskõlas valla õigusaktidega rahvamaja valitsemisel olevat valla vara;
  9) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab käskkirju.

§ 6.   Töötajad, nende õigused ja kohustused

  (1) Rahvamaja struktuuri ning töötajate koosseisu ja palgaastmed kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Töötaja õigused ja kohustused määratakse käesolevas põhimääruses, rahvamaja töökorralduse reeglites ja töölepingus.

  (3) Töötajal on õigus:
  1) saada teavet rahvamaja põhimääruse, rahvamaja töökorralduse reeglite ja muude dokumentide kohta;
  2) saada erialast täiendusõpet;
  3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud tingimustele vastavates töötingimustes;
  4) esitada juhatajale ettepanekuid töökorralduse parandamiseks;
  5) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (4) Töötajal on kohustus:
  1) täita töölepingus ettenähtud tööülesandeid;
  2) osaleda rahvamaja arendamises;
  3) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.

4. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 7.   Vara

  (1) Rahvamaja valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vara käesoleva põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks, vastavalt Märjamaa valla vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist sätestavatele õigusaktidele.

  (2) Rahvamaja valduses olev vallavara kajastub Märjamaa valla bilansis.

§ 8.   Rahastamine

  (1) Rahvamaja eelarve kinnitab Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu). Rahvamaja alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

  (2) Rahvamaja tulud on Märjamaa valla eelarve tulud.

§ 9.   Raamatupidamisarvestus ja aruandlus

  (1) Rahvamaja raamatupidamisarvestust korraldab tsentraalselt vallavalitsuse rahandusosakond.

  (2) Rahvamaja esitab raamatupidamis- ja statistilisi aruandeid õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE VÕI LÕPETAMINE 

§ 10.   Ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsus.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks Vigala Vallavolikogu 29.11.2000 määrus nr 53 „Kivi-Vigala rahvamaja põhimääruse kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json