Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rõuge Koostöökeskuse põhimäärus

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.05.2019, 5

Rõuge Koostöökeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.05.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 9 „Rõuge valla põhimäärus“ § 49 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rõuge Koostöökeskus (edaspidi keskus) on Rõuge Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav nõustamiskeskus.

  (2) Keskus osutab hariduse- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid Rõuge valla (edaspidi vald) lastele ja noortele.

  (3) Keskuse asukoht on Haanja. Keskuse ametlik postiaadress on Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond 65101.

§ 2.   Tegevuse eesmärgid

  Keskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) laste ja noorte arengu toetamine;
  2) erinevate hariduse tugiteenuste kompaktse kättesaadavuse tagamine;
  3) laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine;
  4) vanemate ja perekondade toetamine laste ja noorte arendamisel ning kasvatamisel;
  5) haridusasutuste spetsialistide toetamine laste ja noorte õpetamisel ning kasvatamisel;
  6) vanematele ja spetsialistidele võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks;
  7) laste ja nende vanemate teadlikkuse tõstmine toimetulekut puudutavate otsuste tegemisel;
  8) tugiteenuste arendamine ning lastele ja noortele vajalike teenuste väljatöötamisel osalemine;
  9) lastele ja noortele rehabilitatsiooniteenuse pakkumine;
  10) lepingu või hinnakirja alusel tasuliste või projektipõhiste teenuste pakkumine.

§ 3.   Keskuse ülesanded

  (1) Keskuse ülesanded laste ja noorte sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) tagada Rõuge valla lastele, noortele ja lastevanematele ning nendega tegelevatele spetsialistidele kvaliteetsete ja mitmekülgsete nõustamisteenuste, teraapiate ja muude asjakohaste tegevuste elluviimine;
  2) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine;
  3) eesti keelest erineva keelega laste, noorte, nende vanemate ja tugivõrgustiku nõustamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;
  4) arendavate grupitegevuste läbiviimine;
  5) rehabilitatsiooniteenuse pakkumine alla 16-aastastele lastele ja noortele;
  6) korraldada tegevuse eesmärkidest tulenevaid üritusi, teabepäevi ning koolitusi.

  (2) Keskuse ülesanded täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) lähivõrgustiku nõustamine laste ja noorte arendamisel, kasvatamisel ning toe pakkumisel;
  2) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega;
  3) laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine;
  4) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;
  5) spetsialistidele kovisiooni ja supervisiooni pakkumine;
  6) praktikavõimaluste pakkumine koostöös ülikoolidega;
  7) individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine;
  8) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;
  9) lastele, noortele ja vanematele vajalike tugiteenuste arendamine;
  10) haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel.

  (3) Keskuse teenuste kirjeldused ja teenuste osutamise juhised kinnitab asutuse juht.

§ 4.   Keskuse juht

  (1) Keskust juhib juht, kes vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, keskuse raha õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning keskusele kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Keskuse juht tagab keskuse tulemusliku ja häireteta töö, keskuse arendamise ja sihtrühmale kvaliteetse tugiteenuse osutamise ning juhib keskuse tegevusi koostöös vallavalitsuse ja selle struktuuriüksustega.

  (3) Juhi äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

  (4) Keskuse juhi ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Töölepingu keskuse juhiga sõlmib, muudab ja lõpetab või ütleb üles ning täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem.

§ 5.   Keskuse juhi ülesanded

  (1) Keskuse juht
  1) juhib keskuse tegevust, korraldab keskusele pandud ülesannete täitmist ning vastutab nende täitmise ja keskuse organisatsioonilise funktsioneerimise eest;
  2) vastutab keskuse tegevuse strateegilise planeerimise ning mainekujunduse eest;
  3) kinnitab töötajate tööülesannete kirjelduse, sõlmib ja lõpetab töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  4) töötab välja ja kinnitab asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ja kontrollib nende täitmist;
  5) annab asustuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  6) töötab välja keskuse teenuste kirjeldused ja nende osutamise juhised;
  7) täidab Eesti Vabariigi seadustest või seaduste alusel antud õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest,
  8) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral vallavalitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  9) rakendab abinõusid keskuse tehniliste vahendite arenguks ning töötingimuste tagamiseks;
  10) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (2) Keskuse teenuste kirjeldused ja teenuste osutamise juhised kinnitab asutuse juht-nõustaja.

§ 6.   Keskuse personal

  (1) Keskuse personal koosneb juhist ja töötajatest.

  (2) Keskuse struktuuri kinnitab vallavolikogu.

  (3) Töötajate koosseisu kinnitab keskuse juht kooskõlastades selle enne kinnitamist vallavalitsusega.
  1) Töötajate koosseisu kinnitamise ettepaneku saadab keskuse juht koos järgmise aasta eelarve taotlusega hiljemalt 1. oktoobriks vallavalitsusele.
  2) Töötajate koosseisu suurendamisel eelarveaasta jooksul esitab keskuse juht taotluse vähemalt kaks kuud enne muudatuste sisseviimist, näidates ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 7.   Vara

  (1) Keskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Keskuse kasutuses olev vara on Rõuge valla omand.

  (3) Keskuse vara haldamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 8.   Keskuse arengukava

  (1) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks koostatakse keskuse arengukava.

  (2) Vähemalt kolmeks aastaks koostatud arengukavas määratakse keskuse arengu põhisuunad ja valdkonnad, turvalisuse tagamise põhimõtted ja tegevuskava. Arengukava täitmise kohta annab keskuse juht vallavalitsusele aru majandusaasta aruande koostamise käigus.

  (3) Arengukava kinnitab volikogu.

§ 9.   Asutuse eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Keskuse eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning keskuse tegevustest saadud tulust.

  (2) Keskusel on õigus osutada tasulisi teenuseid.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab juhi ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Keskuse finantstegevust juhib juht. Keskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab finantsosakond.

§ 10.   Järelevalve

  Järelvalvet keskuse ja keskuse juhi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2019.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json