HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kolga-Jaani valla lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.07.2013, 10

Kolga-Jaani valla lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 23.11.2007 nr 52
jõustumine 26.11.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Kolga-Jaani valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Lapsehoiuteenus on raske või sügava puudega lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

 (2) Riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki on õigus kasutada raske või sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks ja teenuste arendamiseks.

 (3) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 3.  Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikud

 (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on Viljandi maavanema antud kehtiv tegevusluba.

 (2) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse. Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema lapsehoidja kutsetunnistus.

§ 4.  Lapsehoiuteenuse saaja

  Kolga-Jaani valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kolga-Jaani vald ja laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist.

§ 5.  Lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavad nõuded

  Lapsehoiuteenusele ja lapsehoiuteenuse osutajale esitatavad nõuded sätestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

§ 6.  Lapsehoiuteenuse rahastamise eeldused

  Kolga-Jaani valla eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et:
 1) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoidja, lapsehoiuteenuse saaja vastab käesoleva korra paragrahvis 3 ja 4 esitatud nõuetele;
 2) Kolga-Jaani Vallavalitsuse, lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel on sõlmitud leping;
 3) osutatav lapsehoiuteenus vastab käesoleva korra paragrahvis 5 esitatud nõuetele;
 4) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
 5) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

§ 7.  Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemine

  Lapsehoiuteenuse taotleja esitab Vallavalitsusele vormikohase avalduse koos vajaminevate dokumentidega:
 1) lapse sünnitunnistuse koopia
 2) isikut ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument
 3) lapsehoiuteenuse osutaja kutsetunnistuse ja tegevusloa koopia
 4) lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid
 5) raske või sügava puude puhul lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ning Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus puude raskusastme kohta

§ 8.  Lapsehoiuteenuse rahastamise otsustamine

 (1) Vallavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta 10 kalendripäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.

 (2) Taotlus rahuldatakse ja lapsehoiuteenuse osutajaga ja teenuse taotlejaga sõlmitakse vormikohane lapsehoiuteenuse rahastamise leping, kui on täidetud käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eeldused.

 (3) Lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu vormi kinnitab valla volikogu.

 (4) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsehoiuteenuse osutajat kirjalikult.

§ 9.  Lapsehoiuteenuse toetus ja selle suurus

 (1) Lapsehoiuteenuse rahastamise taotluse rahuldamisel eraldatakse lapsehoiuteenuse osutajale toetus (edaspidi lapsehoiuteenuse toetus) iga lapsehoiuteenuse saaja kohta kuus.

 (2) Toetuse suurus on kehtestatud kehtestatud Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2007 määrusega nr 40.

§ 10.  Lapsehoiuteenuse toetuse ülekandmine

  Teenuse osutaja esitab Kolga-Jaani Vallavalitsusele teenuse eest arve teenuse osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, märkides arvele teenuse saaja andmed, teenuse osutamise kuupäevad ja ajalise kestvuse 30 minutise täpsusega.

§ 11.  Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus

  Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 12.  Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamine

 (1) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eeldusi.

 (2) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei luba vallavalitsuse esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli teostamiseks või ei esita tähtaegselt nõutud andmeid ja dokumente.

§ 13.  Lapsehoiuteenuse toetuse tagasinõudmine

  Kui lapsehoiuteenuse osutamisel ei täideta käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eeldusi, taotluses või lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutmusisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, on vallavalitsusele õigus nõuda toetus tagasi.

§ 14.  Lapsehoiuteenuse järelevalve

 (1) Lapsehoiuteenuse rahastamisel kontrollitakse käesoleva korra paragrahvis 6 sätestatud eelduste täitmist taotluse saamisel.

 (2) Vallavalitsus võib nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt igal ajal lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama vallavalitsuse esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. novembrist 2007.a.

Mati Toomsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json