PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Jõhvi valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.07.2013, 15

Jõhvi valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 18.07.2013 nr 127

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 31 ja planeerimisseaduse paragrahv 24 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldplaneeringu koostamise käik

  (1) Jõhvi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatati Jõhvi Vallavolikogu 20. juuni 2006 otsusega nr 67 Jõhvi Vallavalitsuse ettepanekust lähtuvalt. Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavolikogu ning koostamise korraldaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus. Üldplaneeringu koostasid ERKAS Pärnu Instituut OÜ (kuni 2010. aasta juunini) ja Jõhvi Vallavalitsus (alates 2010. aasta juunist).

  (2) Üldplaneering võeti vastu Jõhvi Vallavolikogu 18. detsembri 2008 otsusega nr 264 ning esimene avalik väljapanek korraldati ajavahemikul 7. jaanuar kuni 7. veebruar 2009. Avalikustamisel laekus planeeringu lahenduse kohta kuus kirjalikku ettepanekut ja üks kirjalik vastuväide, millega on arvestatud või leitud kõiki pooli rahuldav lahendus. Esimese avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 25. veebruaril 2009.

  (3) Üldplaneeringu teine avalik väljapanek toimus 22. juunist kuni 24. juulini 2009. Avalikustamisel laekus kolm kirjalikku ettepanekut ja üks kirjalik vastuväide, millega on arvestatud või leitud kõiki pooli rahuldav lahendus. Üldplaneeringu teise avalikustamise järgne avalik arutelu toimus 18. augustil 2009.

  (4) Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse poolt heaks kiidetud (Keskkonnaameti Viru regioon kiri 7. mai 2009 nr V 6-8/10467-2).

  (5) Ida-Viru Maavanem keeldus 1. detsembri 2009 kirjaga nr 1.2-38/4345-2 Jõhvi valla üldplaneeringule heakskiidu andmisest ning soovitas täiendada üldplaneeringu teksti ja jooniseid, misjärel esitada planeering uuesti kooskõlastusele.

  (6) Jõhvi Vallavalitsus täiendas oluliselt üldplaneeringu liikluskorralduse osa ja viis tekstiosasse sisse kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“ põhimõtted, mis Jõhvi valla üldplaneeringu kehtestamisega kaotab kehtivuse.

  (7) Täiendatud üldplaneeringu lahendus kooskõlastati kõikide naaberomavalitsustega, Muinsuskaitse-ametiga, Maanteeametiga, Maa-ametiga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, Keskkonnaameti Viru regiooniga, Ida päästekeskusega, Kaitseministeeriumiga, Lennuametiga ja Põllumajandusameti Ida-Viru keskusega ning aktsiaseltsidega EVR Infra, VKG Kaevandused, Eesti Energia Kaevandused. Ida-Viru Maavanem ei määranud 15. augusti 2012 kirjaga nr 12-2/3763-2 Jõhvi valla üldplaneeringule täiendavaid kooskõlastusi.

  (8) Üldplaneeringu kolmas avalik väljapanek toimus 7. detsembrist 2012 kuni 4. jaanuarini 2013. Väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 4. veebruaril 2013. Üldplaneeringu lahenduse kohta laekus avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul kokku kümme kirjalikku ettepanekut, vastuväidet ja märkust. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena ühtegi vaidlust üles ei jäänud, kuid planeeringulahendust otsustati muuta Edise mõisakompleksi määramise osas miljööväärtuslikuks maa-alaks ning korraldada uus avalik väljapanek.

  (9) Üldplaneeringu neljas avalik väljapanek toimus 27. veebruarist kuni 26. märtsini 2013. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 10. aprillil 2013. Avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul ning avaliku väljapaneku järgselt laekus kuuelt isikult kirjalikud ettepanekud ja vastuväited üldplaneeringu lahenduse kohta. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena ühtegi vaidlust üles ei jäänud. Esitatud ettepanekute ja vastuväidete tulemusena korrigeeriti planeeringulahendust eelkõige Edise mõisakompleksi miljööväärtusliku ala piiri osas, kuid üldplaneeringu põhilahendust sellega ei muudetud.

  (10) Ida-Viru Maavanem andis 2. juuli 2013 kirjaga 7-1.3/2348-2 üldplaneeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku planeeringu kehtestamiseks.

§ 2.   Üldplaneeringu sisukokkuvõte

  (1) Jõhvi valla üldplaneering on koostatud Jõhvi valla ja linna ühinemisel 2005. aastal moodustunud valla territooriumi kohta.

  (2) Jõhvi linnal kui ka vallal on kehtestatud üldplaneeringud. Kehtestatav planeering ühildab varem koostatud planeeringud ning kaasajastab valla arengusuunad.

  (3) Üldplaneeringuga:
  1) sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Jõhvi vallas;
  2) täpsustatakse Ida-Viru maakonna teemaplaneeringus kavandatud rohelise võrgustiku tuumaalade ja koridoride piire;
  3) tehakse ettepanekud uute alade ja objektide kaitse alla võtmiseks;
  4) nähakse ette detailplaneeringu koostamise vajadus ja juhud ning määratakse miljööväärtuslik ala, hoonestuse kõrgused ja valla liikluskorraldus.

  (4) Üldplaneeringu koostamisel on võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.

§ 3.   Üldplaneeringu kehtestamine

  (1) Kehtestada Jõhvi valla üldplaneering (Lisa, koostanud Jõhvi Vallavalitsus/ERKAS Pärnu Instituut OÜ).

  (2) Jõhvi Vallavalitsusel avaldada üldplaneeringu kehtestamise teade ajalehtedes Põhjarannik ja Jõhvi Teataja ning Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

Lisa Jõhvi valla üldplaneering

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json