SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 63

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.07.2014 nr 4
RT IV, 23.07.2014, 1
jõustumine 26.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2014RT IV, 07.10.2014, 613.10.2014
17.03.2016RT IV, 24.03.2016, 1601.04.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14 alusel.
[RT IV, 24.03.2016, 16 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Sangaste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt osutatavate koduteenuste loetelu ning koduteenuste osutamise tingimused ja kord.

 (2) Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

§ 2.  Koduteenuse saaja

  Koduteenuseid osutatakse isikule:
 1) kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Sangaste vallas ja
 2) kellel on tulenevalt tervislikust seisundist ja elukeskkonnast tingitud kõrvalabi- või hooldusvajadus või
 3) kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on häiritud ja
 4) kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada hooldaja määramisega, puudega inimese täiendava toetusega, teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

§ 3.  Koduteenused

  Koduteenused on:
 1) abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes;
 2) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
 3) abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega, sh eluruumi koristamine;
 4) abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

§ 4.  Koduteenuste taotlemine

 (1) Koduteenuste taotlemiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele avalduse.

 (2) Avalduses esitatud andmete õigsuse tuvastamiseks on sotsiaaltöö spetsialistil õigus nõuda täiendavaid dokumente ja selgitusi ning teha kodukülastusi.
[RT IV, 07.10.2014, 6 - jõust. 13.10.2014]

§ 5.  Koduteenuste määramine

 (1) Koduteenuse vajaduse selgitab hindamisinstrumendi abil välja sotsiaaltöö spetsialist, võttes vajadusel arvesse isiku rehabilitatsiooniplaani, geriaatrilise hindamise dokumentatsiooni, arstliku ekspertiisi otsuse vm dokumente.
[RT IV, 07.10.2014, 6 - jõust. 13.10.2014]

 (2) Koduteenuse vajadust hindab volikogu sotsiaalkomisjon täidetud hindamisinstrumendi alusel, fikseerides selle vallavalitsusele tehtavas ettepanekus koduteenuse määramise otsustamiseks.

 (3) Otsuse koduteenuste määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 30 päeva jooksul arvates avalduse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamisest või esitamise tähtaja möödumisest.

§ 6.  Koduteenuste osutamise lepingu sõlmimine

  Koduteenuste osutamiseks sõlmivad vallavalitsus ja koduteenuse saaja koduteenuste osutamise lepingu. Kui teenuse eest tasub kolmas isik, sõlmitakse leping vallavalitsuse, koduteenuse saaja ja teenuse eest tasuja vahel.

§ 7.  Koduteenuse osutamine

 (1) Koduteenust osutab hooldustöötaja, kellel on vallavalitsusega sõlmitud koduteenuste osutamiseks töö- või käsundusleping.

 (2) Hooldustöötaja avab koduteenuse saaja hoolduspäeviku, mis kajastab:
 1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
 2) koduteenuse saajaga tehtud rahalisi tehinguid.

 (3) Lõikes 2 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.

§ 8.  Koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine

  Vallavalitsusel on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada järgnevatel tingimustel:
 1) koduteenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenuste osutamiseta;
 2) koduteenuse saaja asub elama teise omavalitsuse haldusterritooriumile või hoolekandeasutusse;
 3) koduteenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb võimatuks koduteenuste osutamise;
 4) muudel koduteenuste osutamist takistavatel asjaoludel.

§ 9.  Koduteenuste eest tasumine

 (1) Koduteenuste eest tasutakse vallavalitsuse poolt kehtestatud hinna alusel.

 (2) Vallavalitsus võib volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul vabastada isiku osaliselt või täielikult koduteenuste eest tasumisest, kui isikul puuduvad piisavad elatusvahendid ja “Perekonnaseaduse” § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei saa oma kohustusi täita.

§ 10.  Järelevalve ja arvestuse pidamine

 (1) Järelevalvet koduteenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Koduteenuste üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaaltöö spetsialist.
[RT IV, 07.10.2014, 6 - jõust. 13.10.2014]