Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2018, 2

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 15.08.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondliku ja hallatava asutuse arengukava koostamise ja muutmise kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Räpina valla arengukava (edaspidi arengukava) on dokument, milles esitatakse Räpina valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; tegevusvaldkondade lõikes probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (2) Räpina valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on finantsplaan, mis on kehtestatud arengukava osana arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuste finantseerimiseks.

  (3) Räpina valla arengukava ja eelarvestrateegia (edaspidi koos nimetatud valla arengudokument) on aluseks Räpina vallas erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisel ning Räpina valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringute kavandamisel.

  (4) Valla arengudokument peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat aastat.

  (5) Valdkondliku ja hallatava asutuse arengukava on konkreetse hallatava asutuse või valdkonna tegevuse eesmärki ja selle abinõusid käsitlev dokument, mis koostatakse hallatava asutuse või valdkonna järjepideva arengu tagamiseks.

§ 3.   Valla arengudokumendi eelnõu koostamine, menetlemine ja avalikustamine

  (1) Valla arengudokumendi kinnitamise või muutmise määruse eelnõu (edaspidi eelnõu) koostab Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Eelnõu menetlemisel vallavolikogus (edaspidi volikogu) on juhtivaks komisjoniks eelarve- ja arengukomisjon.

  (3) Eelnõu esimene lugemine toimub üldjuhul volikogu juunikuu istungil.

  (4) Eelnõu avalikustatakse valla veebilehel samaaegselt volikogu istungi päevakorra ja materjalide avalikustamisega.

  (5) Vallavalitsus avalikustab valla arengudokumendi eelnõu vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

  (6) Kirjalike ettepanekute laekumisel korraldab vallavalitsus hiljemalt kolm nädalat enne eelnõu teist lugemist avaliku arutelu ettepanekute arutamiseks.

  (7) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

§ 4.   Valla arengudokumendi vastuvõtmine, muutmine ja avalikustamine

  (1) Vallavalitsus kujundab omapoolsed seisukohad avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta ning esitab valla arengudokumendi eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.

  (2) Volikogu kinnitab valla arengudokumendi või selle muudatused määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

  (3) Valla arengudokument koos volikogu alaliste komisjonide ja istungite protokollidega arengudokumendi menetlemise kohta avaldatakse Räpina valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul valla arengudokumendi vastuvõtmisest arvates.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Vallavalitsus esitab valla arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus. Majandusaasta aruanne esitatakse volikogule menetlemiseks hiljemalt 31. maiks.

  (2) Eelarvestrateegia kohta esitab vallavalitsus Rahandusministeeriumile andmed tegevusvaldkondade lõikes eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

§ 6.   Valdkondlik arengukava

  (1) Valdkondlik arengukava on dokument, mis käsitleb valla ühte tegevusvaldkonda, võttes arvesse valla arengudokumenti ja riiklikke vastava valdkonna arengut suunavaid arengudokumente.

  (2) Valdkondliku arengukava koostamise või muutmise vajaduse otsustab vallavalitsus.

  (3) Valdkondliku arengukava kinnitab volikogu.

§ 7.   Hallatava asutuse arengukava

  (1) Valla hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus) arengukava koostamist või muutmist korraldab hallatava asutuse juht.

  (2) Arengukava koostamine on kohustuslik üldhariduskoolile ja koolieelsele lasteasutusele (edaspidi koos nimetatud haridusasutus).

  (3) Hallatava asutuse juht esitab koostatud või muudetud arengukava kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (4) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse vähemalt üks kord aastas hiljemalt 1. oktoobriks. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab asutuse juht arengukava ülevaatamise tulemused vallavalitsusele kirjalikult.

  (5) Haridusasutuse juht annab arengukava täitmisest vallavalitsusele kirjalikult aru iga aasta 15. märtsiks.

§ 8.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 26.05.2011 määrus nr 7 „Valla haridusasutuse arengukava koostamise ja kinnitamise kordˮ, Räpina Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 18 „Räpina valla haridusasutuse arengukava koostamise ja kinnitamise kordˮ ja Räpina Vallavolikogu 22.04.2015 määrus nr 4 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kordˮ.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json