Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Mulgi valla finantsjuhtimise kord

Mulgi valla finantsjuhtimise kord - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2018, 4

Mulgi valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 15.08.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Mulgi valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab Mulgi vallas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) täitmise korraldamise tingimused ja korra.

  (2) Korraga reguleeritakse:
  1) Mulgi valla eelarve (edaspidi vallaeelarve) liigendamise põhimõtted;
  2) vallaeelarve ja Mulgi valla lisaeelarve (edaspidi lisaeelarve) eelnõu koostamise, eelnõu Mulgi Vallavolikogus (edaspidi vallavolikogu) ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise ning eelnõu avalikustamise nõuded;
  3) nõuded vallaeelarve ja lisaeelarve vastuvõtmiseks ja avalikustamiseks;
  4) reeglid vallaeelarvest väljaminekute tegemiseks, kui vallaeelarve on eelarveaasta alguseks vastu võtmata;
  5) vallaeelarve täitmise reeglid, sh vallaeelarve täitmise käigustulude kavandatust väiksema laekumise korral vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemise piiramise tingimused, ulatus ja ajaline kestus;
  6) tingimused ja nõuded vallaeelarve reservfondi kasutamiseks;
  7) Mulgi valla majandusaasta aruande koostamise, aruande vallavolikogus ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise reeglid ning majandusaasta aruande kinnitamise ja avalikustamise nõuded;
  8) finantsdistsipliini tagamise üldised nõuded.

§ 2.   Määruse kohaldumisala

  Mulgi valla finantsjuhtimise üldised nõuded tulenevad KOFSist ja teistest kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimist reguleerivatest riiklikest õigusaktidest. Määrust kohaldatakse eelarvest raha taotlemisele ning eelarvest eraldatud raha jaotamisele, kasutamisele, aruandlusele ja kontrollimisele juhul, kui seadusest või muust õigusaktist või välisabist rahastatava projekti kohta kehtivatest reeglitest ei tulene teistsugust regulatsiooni.

§ 3.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid KOFSi ja raamatupidamisseaduse ning nende alusel antud õigusaktide tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omavalitsusorganid – Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
  2) ametiasutus – Mulgi Vallavalitsus kui ametiasutus;
  3) ametiasutuse hallatav asutus – kõik Mulgi valla asutused, kes ei teosta avalikku võimu;
  4) vallaasutus – kõik Mulgi valla asutused (st ametiasutus ja ametiasutuse hallatavad asutused koos);
  5) veebileht – internetis Mulgi valla ametlik veebileht aadressil www.mulgivald.ee.

§ 4.   Eelarveaasta

  (1) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Vallaeelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks.

2. peatükk VALLAEELARVE JA SELLE LIIGENDAMISE PÕHIMÕTTED 

§ 5.   Vallaeelarve tekkepõhisus

  Vallaeelarve koostatakse tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

§ 6.   Vallaeelarve ülesehitus

  Vallaeelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest.

§ 7.   Vallaeelarve liigendus

  (1) Volikogu võib volitada vallavalitsust eelarvet detailsemalt liigendama.

  (2) Osavalla eelarve kirjeldatakse valla eelarves iseseisva osana.

  (3) Täpsustatud ja hallatavate asutuste eelarves liigendatakse eelarve osad avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi kontoplaanis toodud tegevusalade ja kontogruppide lõikes.

§ 8.   Vallaeelarve koostamise ja vastuvõtmise detailsus ja sisu

  (1) Vallavolikogu liigendab vallaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade ja vallaasutuste lõikes.

  (2) Kulude ja tulude arvestus raamatupidamises toimub klassifikaatori kõige detailsemal viisil.

  (3) Omavalitsusorganite ja vallaasutuste juhid liigendavad eelarve tuludeks ja kuludeks kuuekohaliste tulu- ja kululiikidena. Liigenduse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

3. peatükk VALLAEELARVE JA LISAEELARVE KOOSTAMINE, MENETLEMINE, VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 9.   Vallaeelarve koostamise põhimõtted ja alused

  (1) Vallaeelarve koostatakse, lähtudes Mulgi valla arengukavas sätestatud eesmärkidest, Mulgi valla eelarvestrateegia põhimõtetest, õigusaktidega Mulgi vallale pandud ning õigusaktide või lepingutega Mulgi vallale võetud kohustustest.

  (2) Vallaeelarve eelnõu koostamist koordineerib ametiasutus, kes koostab ametiasutusele teada olevate ning talle esitatud andmete alusel vallaeelarve eelnõu.

  (3) Vallaeelarve eelnõu koostamine algab vallaeelarve eelnõu koostamise ajakava ja vajadusel eelarves arengudokumentidest tulenevalt valdkondlike alaeelarvete piirsummade, eelarve koostamise tingimuste ning vormide kehtestamisega.

  (4) Vallaeelarve eelnõu koostamise ajakava, tingimused, piirsummad ja vormid kehtestab ametiasutuse finantsjuhi ettepanekul vallavalitsus hiljemalt 1. septembriks. Eelarve koostamiseks kasutatakse internetikeskkonda VEERA, milles kasutusel olev eelarvepuu on koostatud vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud vormidele.

  (5) Hiljemalt 1. septembriks võivad vallaeelarvesse raha planeerimiseks esitada taotlusi füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus saada vallaeelarvest hüvitist või toetust. Taotlus vallaeelarvesse raha planeerimiseks esitatakse ametiasutusele. Taotlus peab sisaldama taotlevat rahasummat ja selgitust selle suuruse ja kasutamise otstarbe kohta.

  (6) Vallaeelarve eelnõu koostamiseks esitavad ametiasutuse struktuuriüksused ning ametiasutuse hallatavad asutused taotluse vastava tegevusvaldkonnaga seotud alaeelarve kavandamiseks. Koos eelarvesse raha kavandamise ettepanekuga esitatakse ka seletuskiri, milles märgitakse põhjendused vallaeelarvesse taotletud rahasummade suuruse ja kasutamise otstarbe kohta. Seletuskirjas märgitakse eelarve eelnõu koostamise alusandmed (nt laste, klasside, päevade, hoolealuste, koosseisuüksuste arv) ja kulude arvestus, tuues eraldi välja arvestused ja selgitused lisanduvatele kuludele, mis on seotud uute objektide kasutusele võtmise või muudatustega õigusaktides. Samuti esitatakse ülevaade kavandatavaks eelarvesaastaks lõppenud erinevate kulude (projektid, üritused, uute ruumide sisustamine jne) mahu ja sisu kohta.

  (7) Ametiasutuse finantsvaldkond koostab ametiasutuse struktuuriüksustelt ja vallaasutustelt laekunud taotlustest koondi.

  (8) Vallaeelarvesse raha kavandamise taotlusi menetletakse arutelude vormis koondi alusel. Arutelus osalevad vallavanem, piirkondade juhid, finantsjuht ning ametiasutuse struktuuriüksust või valdkonda koordineeriv valdkonnajuht. Ametiasutuse hallatavate asutuste eelarvete eelnõu arutelus osaleb ka vastava asutuse juht või asutuse eelarve koostanud töötaja.

§ 10.   Vallaeelarve eelnõu ja seletuskirja koostamine

  (1) Vallaeelarve esialgse eelnõu koostab ametiasutuse finantsvaldkond ning esitab selle vallavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks. Vallavalitsus arutab eelnõu vallavalitsuse istungil ning annab finantsvaldkonnale edasised suunised eelnõu muutmiseks.

  (2) Vallaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles märgitakse:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõikes 2 sätestatu;
  2) tabelite või graafikute kujul ülevaade eelarve põhinäitajatest;
  3) valla eelarveaastasse planeeritud uued algatused koos maksumustega.

§ 11.   Vallaeelarve vallavolikogule esitamine ja eelnõu avalikustamine

  (1) Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud vallaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga esitatakse vallavolikogule 01. detsembriks.

  (2) Vallaeelarve vastuvõtmiseks korraldatakse vallavolikogus vähemalt kaks lugemist. Pärast esimest lugemist avalikustab ametiasutus vallaeelarve koos seletuskirjaga ning ettepanekute esitamise tähtajaga veebilehel.

§ 12.   Vallaeelarve eelnõu muutmiseks ettepanekute tegemine

  (1) Pärast esimest lugemist ja vallaeelarve eelnõu avalikustamist on vallavolikogu alalistel komisjonidel ning isikutel õigus esitada vallaeelarve eelnõusse muudatuste tegemiseks ettepanekuid.

  (2) Vallaeelarve eelnõu muutmise ettepanekutele, mis tingib ettenähtud tulude või kulude vähendamise, suurendamise või ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvutused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Püsiva iseloomuga väljaminekute korral kirjeldatakse mõju vähemalt kolmele eelseisvale eelarveaastale.

  (3) Muudatusettepanekute alusel koostab ametiasutuse finantsvaldkond koondi ning esitab selle vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (4) Muudatusettepanekute koond koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse majandus- ja eelarvekomisjonile.

  (5) Vallavalitsus võib teha volikogule ettepaneku muudatusettepaneku tagasilükkamiseks juhul, kui see on vormistatud puudulikult, selle mõjusid või katteallikaid ei ole piisavalt selgitatud või see ei ole kooskõlas Mulgi valla kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga. Samuti juhul, kui muudatusettepanekud suurendavad kulude kogusummat, kuid katteallikaid ei ole lisatud või katteallikad ei ole reaalsed.

  (6) Muudatusettepaneku koondis on märgitud vallavalitsuse seisukoht ning esitatakse majandus- ja eelarvekomisjonile, kes lisab koondile ka oma seisukohad.

  (7) Vallavolikogule esitatakse teiseks lugemiseks muudatusettepanekute koond ning vallavolikogu hääletab teisel lugemisel vallaeelarvesse muudatuste tegemise.

  (8) Kui vallavolikogu otsustab vallaeelarve teise lugemise katkestada, võib vallaeelarve eelnõusse kuni teise lugemise lõpetamiseni teha täiendavaid muudatusettepanekuid.

§ 13.   Vallaeelarve vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Pärast muudatuste läbihääletamist otsustab vallavolikogu vallaeelarve eelnõu vastuvõtmise või suunamise kolmandale lugemisele.

  (2) Vallaeelarve teise ja kolmanda lugemise vahel võib ametiasutuse finantsvaldkond täiendada vallaeelarve eelnõu sihtotstarbeliste laekumistega seotud kulu ja tuluga.

  (3) Vallaeelarve vastuvõtmisega paralleelselt otsustab vallavolikogu:
  1) kohustuste (laenu võtmine või võlakirjade emiteerimine investeeringuteks, arvelduslaenu võtmine, laenu võtmine välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks) võtmiseks loa andmise, määrates ära kohustuste piirmäärad;
  2) välisabiga rahastatavate projektide või muude välisvahenditega rahastatavate tegevuste sildfinantseerimiseks kasutatava raha suuruse eelarveaastal;
  3) otsustab sõltuvale üksusele laenu andmise (sealhulgas laenu tähtaja ja intressimäära) või kehtestab sõltuvale üksusele rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu andmiseks piirmäära, milleni võib antavate laenude kogusumma ulatuda.

  (4) Vallaeelarve võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (5) Vallaeelarve koos seletuskirjaga avalikustatakse 7 tööpäeva jooksul veebilehel. Veebilehel avaldatakse vallaeelarve menetlemist käsitlevad vallavolikogu istungite ja vallavolikogu komisjonide protokollid. Avalikustamise tagab ametiasutus.

§ 14.   Lisaeelarve eelnõu koostamine

  (1) Eelarveaasta jooksul võib vallaeelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui vallaeelarve muutub KOFS § 26 lõikes 4 sätestatud asjaoludest tulenevalt:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad.

  (2) Lisaeelarve vajaduse selgitab välja ning lisaeelarve eelnõu koostab ametiasutuse finantsvaldkond, lähtudes KOFSiga lisaeelarvele sätestatud nõuetest. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles märgitakse põhjendus lisaeelarve vajaduse ning lisaeelarve jaotuse kohta.

  (3) Vallaeelarve tulude alalaekumise korral on vallavalitsusel õigus piirata vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemist ning vajadusel esitada vallavolikogule negatiivne lisaeelarve.

  (4) Lisaeelarve eelnõu peab enne vallavolikogule menetlemiseks esitamist heaks kiitma vallavalitsus.

  (5) Kui eelarveaasta jooksul lisaeelarvet ei koostata, esitatakse ülevaade sihtotstarbeliselt eraldatud raha ja annetuste kasutusse võtmise kohta vallavolikogule eelarve täitmise aruande koosseisus.

§ 15.   Lisaeelarve vallavolikogule esitamine ja avalikustamine

  (1) Vallavalitsuse heaks kiidetud lisaeelarve eelnõu esitatakse menetlemiseks vallavolikogule.

  (2) Vallavolikogu esimees edastab lisaeelarve eelnõu vallavolikogu alaliste komisjonide esimeestele.

  (3) Pärast vallavolikogu esimehele eelnõu edastamist avalikustatakse see veebilehel. Avalikustamise tagab ametiasutus.

§ 16.   Lisaeelarve menetlemine

  (1) Kui lisaeelarve eelnõu muutmiseks ei ole selle avalikustamise ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise tulemusel tehtud muudatusettepanekuid, otsustab vallavolikogu lisaeelarve vastuvõtmise esimesel lugemisel.

  (2) Kui lisaeelarve eelnõusse tehakse avalikustamise ajal ning vallavolikogu alaliste komisjonide poolt muudatusettepanekuid, otsustab volikogu, kas eelnõu saadetakse teisele lugemisele.

§ 17.   Lisaeelarve vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Vallavolikogu võib otsustada, et ühel ja samal istungil saab teha lisaeelarve kaks lugemist.

  (2) Lisaeelarve võtab vallavolikogu vastu poolthäälteenamusega.

  (3) Lisaeelarve avalikustatakse korra § 13 lõikes 5 sätestatud korras.

4. peatükk VASTUVÕTMATA EELARVE KORRAL VALLAEELARVEST VÄLJAMINEKUTE TEGEMINE 

§ 18.   Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarvest väljaminekute tegemine

  (1) Kui eelarveaasta alguseks on vallaeelarve vastu võtmata, kinnitab vallavalitsus korraldusega väljaminekute tegemiseks vallaeelarve jaotuse ja väljaminekute lubatud suuruse, arvestades KOFSis, vallaeelarve eelnõus ja eelmise aasta eelarves sätestatut.

  (2) Väljaminekute lubatud suuruse kinnitamisel võrdleb ametiasutuse finantsvaldkond eelmise aasta vallaeelarvet ja vallaeelarve eelnõu ning lähtub lõppenud eelarveaasta eelarves ja eelarve eelnõus kahest summast väiksemast (juhul, kui ei ole suuri struktuurilisi muudatusi).

5. peatükk VALLAEELARVE TÄITMINE 

§ 19.   Vallaeelarve täitmine

  (1) Vallaeelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallaeelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses vallaeelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.

  (3) Vallaeelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades kogusummana eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:
  1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest;
  2) põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust;
  3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud väljaminekute kogusummadena kavandamise korral kehtestab väljaminekute jaotuse vallavalitsus. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

  (5) Vallaeelarve täitmisel on lubatud kajastada arvestuspõhimõtetest tulenevaid amortisatsioone, allahindlusi, mahakandmisi, väärtuste muutusi, ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisi, valuutakursi muutusest tingitud kasumeid ja kahjumeid, eraldiste moodustamist ja korrigeerimist ning muid raamatupidamise arvestuspõhimõtetest tulenevaid ümberhindlusi ja korrigeerimisi, olenemata sellest, kas need olid eelarve ette nähtud või mitte.

  (6) Ametiasutusel ning ametiasutuse hallatavatel asutustel on keelatud teha tehinguid, mida ei ole valleelarves ette nähtud, välja arvatud seadustes nimetatud juhtudel.

  (7) Ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse kohustusi või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja vallavolikogu antud volituste alusel.

  (8) Vallavalitsus informeerib vallavolikogu vallaeelarves kirjendamata väljaminekutest, kui lisaeelarve koostamine ei ole nõutav.

§ 20.   Aruandlus vallaeelarve täitmise kohta

  (1) Vallaeelarve täitmise kohta koostab ametiasutuse finantsvaldkond igas kuus aruande.

  (2) Iga kuu hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks saadetakse ametiasutuse hallatavatele asutustele ja piirkonna juhtidele nende eelarve täitmine eelarveaasta algusest arvestatuna.

  (3) Vähemalt üks kord kuus edastab ametiasutuse finantsvaldkonna juht eelarve täitmisest vallavalitsusele kokkuvõtte.

  (4) Vallavalitsus annab vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjonile vallaeelarve täitmise kohta informatsiooni komisjoni esimehe soovil.

  (5) Vallavalitsus annab vallavolikogule eelarve täitmisest ülevaate üks kord kvartalis vallavolikogu istungil.

  (6) Ametiasutus esitab Rahandusministeeriumile saldoandmikke süsteemi andmed vallaeelarve, lisaeelarve ja vallaeelarve täitmise kohta tegevusalade lõikes igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

6. peatükk VALLAEELARVE RESERVFONDI KASUTAMINE 

§ 21.   Reservfondist raha eraldamise alused

  (1) Reservfondi võib kasutada ainult ettenägematutel juhtudel, st üksnes selliste väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist eraldatakse raha sihtotstarbeliselt järgmistel juhtudel:
  1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ning õnnetusjuhtumite tagajärgede likvideerimiseks;
  2) kuluks, mille katmiseks ei ole vallaeelarvesse raha planeeritud, kuid mis on hädavajalik valla tegevuse korraldamiseks;
  3) kulu katmiseks, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud, eeskätt vallale seadustega pandud kohustuste täitmiseks, valla asutuste tegevuse ning Mulgi Vallavolikogu kehtestatud kordade alusel isikute subjektiivsete õiguste tagamiseks;
  4) vallaasutuste koondamishüvitiste kulu katmiseks, mida ei olnud eelarve koostamisel võimalik ette näha;
  5) projektide omaosaluste katmiseks, kui selleks ei ole valla eelarvesse vahendeid planeeritud või planeeritud vahendid on ebapiisavad;
  6) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

§ 22.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus. Taotlus peab sisaldama andmeid raha kasutamise eesmärgi ja perioodi ning ettenägemata kulu kohta.

  (3) Ametiasutuse vastava valdkonnaga tegelev juht kontrollib taotletava summa põhjendatust ja vastavust korras sätestatud nõuetele ning koostab vallavalitsuse korralduse eelnõu, kooskõlastades selle eelnevalt ametiasutuse finantsjuhiga.

  (4) Kui taotlus ei vasta nõuetele, määrab eelnõu koostaja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata või rahuldada see osaliselt või täielikult.

  (6) Vallavalitsus vormistab oma otsuse korraldusega. Korralduse koopia edastatakse ametiasutuse raamatupidamisele, kes kannab otsuse alusel raha üle korralduses märgitud isikule.

§ 23.   Aruandlus

  (1) Reservfondist raha saaja on kohustatud pidama raha kasutamise kohta eraldi arvestust ning kasutamata raha vallaeelarvesse tagastama.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda reservfondist finantseeritud kulu kuludokumentidega tõestamist.

  (3) Reservfondi kasutamise kohta esitab vallavalitsus aruande vallavolikogule koos vallaeelarve täitmise aruandega või vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

7. peatükk MULGI VALLA MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTAMINE, MENETLEMINE, KINNITAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 24.   Majandusaasta aruande koostamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja KOFSi 5. peatükis sätestatud nõuetest.

  (2) Majandusaasta aruande koostamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Majandusaasta aruande kiidab heaks vallavalitsus.

  (4) Mulgi valla valitseva ja olulise mõju all olev äriühing ja sihtasutus peavad majandusaasta lõppemisest arvates nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates esitama vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

  (5) Vallavalitsus kiidab majandusaasta aruande heaks, vormistades protokollilise otsuse.

  (6) Vallavanem allkirjastab majandusaasta aruande koos kuupäeva märkimisega viivitamata pärast seda, kui vallavalitsus on aruande heaks kiitnud.

  (7) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

§ 25.   Majandusaasta aruande menetlemine

  (1) Majandusaasta aruanne edastatakse vallavolikogu esimehe poolt menetlemiseks vallavolikogu alalistele komisjonidele.

  (2) Kui komisjonil on majandusaasta aruande kohta märkusi või tähelepanekuid või kui komisjon ei ole majandusaasta esitatud kujul kinnitamise poolt, esitab komisjoni esimees vallavolikogule sellekohase kirjaliku arvamuse.

  (3) Enne majandusaastaaruande kinnitamist vallavolikogus vaatab revisjonikomisjon
mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (4) Majandusaasta aruannet menetletakse vallavolikogus üldises korras ning majandusaasta aruanne kinnitatakse vallavolikogu poolthäälteenamusega.

§ 26.   Majandusaasta aruande avalikustamine

  Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokoll aruande heakskiitmise kohta ning vallavolikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel. Avalikustamise tagab ametiasutus.

8. peatükk FINANTSDISTSIPLIINI TAGAMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

§ 27.   Finantsdistsipliini tagamise üldised nõuded

  (1) Vallaeelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe (tulem) aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

  (2) Netovõlakoormus võib ulatuda seaduses sätestatud määrani aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

  (3) Võlakohustusi võib võtta ainult investeeringuteks või võlakohustuste refinantseerimiseks.

  (4) Arvelduskrediiti või lühiajalist laenu käibevahendite juhtimiseks võib võtta ainult tingimusel, et see makstakse aasta lõpu seisuga tagasi.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
  1) Halliste Vallavolikogu 19. septembri 2012. a määrus nr 20 „Halliste valla eelarve reservfondi kasutamise kord“;
  2) Karksi Vallavolikogu 21. novembri 2012. a määrus nr 63 „Karksi valla eelarve reservfondi kasutamise kord“;
  3) Mõisaküla Linnavolikogu 28.06.2012 määrus nr 15 „Mõisaküla linna eelarve reservfondi kasutamise kord“.

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json