Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2018, 10

Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 16.08.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Põltsamaa valla (edaspidi vald) korraldatava elutähtsate teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse taseme ja teenuse osutamise valmisoleku kohta ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

§ 2.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus (edaspidi kohaliku tee sõidetavuse teenus) on kohaliku tee korrashoiu teenus, mis tagab kohalike teedevõrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja) .

§ 3.   Kohaliku tee sõidetavuse teenuse tagamise nõutud tase

  Hädaolukorras või muus sarnases olukorras peab tee-ettevõtja valla territooriumil tagama kohaliku tee sõidetavuse, lähtudes teenuse käesoleva määruse §-s 2 ette nähtud tasemest.

§ 4.   Nõuded kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  Tee-ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäevaringselt, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
  2) lähtudes ilmastikuoludest vajalikus koguses töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
  3) lisalepingute olemasolu, et vajaduse korral kaasata lisatehnikat ja -tööjõudu ning rakendada muid asjakohaseid meetmeid;
  4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

§ 5.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenus loetakse katkenuks juhul, kui tee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust kehtestatud tasemel.

  (2) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks on olukord, kus on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, mille tõttu ei suuda tee-ettevõtja teenuse osutamist kehtestatud tasemel tagada:
  1) katkematu lumesadu valla teedel ja tänavatel, mille jooksul on oluliselt häiritud operatiivsõidukite liiklemine;
  2) katkematu lumesadu valla teedel ja tänavatel, mille jooksul on oluliselt häiritud elutähtsate teenuste kättesaadavus 12 tunni jooksul;
  3) muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine võib olla märkimisväärselt raskem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hädaolukorras, sealhulgas tugeva lumesaju või tuisu korral tagab tee-ettevõtja:
  1) lumetõrje alates 10 sentimeetri paksusest lumekihist;
  2) põhitänavate, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide kasutatavate tänavate ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate tänavate hoolduse hiljemalt 6 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
  3) põhiteede, koolibussiliinide kasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõppemisest;
  4) kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse linnades ja alevikes hiljemalt 6 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
  5) kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse külades hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõppemisest;
  6) kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, parkimisplatside, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõppemisest.
  7) teistel valla teedel hoolduse hiljemalt 24 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõppemisest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1-5 loetletud olukordades tagab tee-ettevõtja võimaluse korral teehoolduse asjakohastes sätetes esitatud järjekorras.

  (5) Tee-ettevõtja rakendab teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (6) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajaduse korral kasutusele lisatehnika, rakendab vajaduse korral lisatööjõudu ja alltöövõtjaid ning muid asjakohaseid meetmeid.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul kutsub vallavalitsus kokku kriisikomisjoni.

  (8) Talvist hooldust (lume- ja libedustõrje) ei tehta nendel jalg- ja jalgrattateede lõikudel, mida kasutatakse talvisel ajal suusarajana.

§ 6.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Tee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või sellel ohust viivitamata Põltsamaa Vallavalitsust.

  (2) Samuti teavitatakse elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 12 tundi ning katkestuse piirkonnas elab vähemalt 100 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht liiklejate tervisele, elule või nende varale

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
  5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

  (4) Tee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ja massimeedia vahendusel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json