HaridusKool

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2018, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Vastu võetud 21.03.2018 nr 14
RT IV, 29.03.2018, 12
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.08.2018RT IV, 23.08.2018, 126.08.2018, rakendatakse alates 1.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Räpina valla eelarvest eraüldhariduskooli (edaspidi erakool) pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katmiseks.

§ 3.  Toetuse maksmise tingimused

  Räpina valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
 1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 3) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi: toetatav õpilane) ja ühe tema seadusliku esindaja elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Räpina vald;
 4) toetatav õpilane omandab üldharidust;
 5) toetatava õpilase andmed on erakooli pidaja poolt nõuetekohaselt kantud e-keskkonda Eesti Hariduse Infosüsteem (edaspidi EHIS).

§ 4.  Toetuse määr

  Erakooli pidajale makstakse toetatava õpilase eest toetust 20% ulatuses riiklikult kehtestatud õppekoha maksumusest kuni 2018/2019 õppeaasta lõpuni.
[RT IV, 23.08.2018, 1 - jõust. 26.08.2018, rakendatakse alates 1.09.2018]

§ 5.  Toetuse maksmine

  Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuiselt Räpina Vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud EHIS-es arve esitamise kuul kinnitatud õpilaste arv.

§ 6.  Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab Räpina Vallavalitsus.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (3) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2018.