KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2014, 9

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 16.09.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse eesmärk

  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestatakse eesmärgiga tagada avaliku ürituse pidamine selliselt, et seal oleks tagatud avalik kord, liiklusohutus, osavõtjate ohutus, samuti eesmärgiga koordineerida linnas korraldatavate avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordiürituste toimumist ning tagada nende isikute õigused avaliku koha kasutamisel, kes avalikust üritusest osa võtta ei soovi.

§ 2.  Avalik üritus

  Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

§ 3.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõudeid, mis toimuvad määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal vabas õhus.

 (2) Käesolev määrus ei reguleeri spordiürituse korraldamist ja pidamist.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamine 

§ 4.  Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitamine

 (1) Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitatakse linnavalitsust avaliku ürituse teate esitamisega vähemalt 10 päeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kuus kuud enne ürituse toimumist.

 (2) Avaliku ürituse teates peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ja elukoht ning kontaktandmed;
 2) avaliku ürituse nimi;
 3) avaliku ürituse toimumise koht;
 4) avaliku ürituse vorm;
 5) avaliku ürituse sisu;
 6) eeldatav avalikust üritusest osavõtjate arv;
 7) avaliku ürituse pidamise aeg (sealhulgas ettevalmistusaeg, alguse ja lõpu kellaaeg ning koristusaeg);
 8) selgitus, miks avalik üritus peab toimuma ajal, mil kehtivad kõrgendatud piirangud müra ja valgusefektide suhtes;
 9) ajutise ehitise või muu inventari paigaldamise soov;
 10) reklaami või muu teabe avalikustamise soov;
 11) liikluse või parkimise ümberkorraldamise või tänava sulgemise vajadus (sealhulgas liikluskorraldust tagava isiku nimi ja kontaktandmed);
 12) turvateenuse osutamise vajadus (sealhulgas turvateenuse pakkuja nimi ja kontaktandmed);
 13) ilutulestiku korraldamise või muu pürotehnika kasutamise soov;
 14) kaubandustegevuse korraldamise soov (sealhulgas kaubanduse korraldaja nimi ja kontaktandmed);
 15) tasuta toitlustamise või tasuta toidu pakkumise soov;
 16) helitehnika kasutamise vajadus;
 17) vajadusel muud andmed.

 (3) Avaliku ürituse teatele tuleb lisada:
 1) kinnisasja või maa-ala omaniku nõusolek/kooskõlastus kinnisasja või maa-ala kasutamiseks;
 2) teede ja tänavate sulgemise korral Maanteeameti ja Politsei- ja piirivalveametiga kooskõlastatud liikluskorraldusskeem, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine või kui üritus toimub maanteel;
 3) turvaplaan, millel on märgitud turvalisust tagavate töötajate arv ja tööülesanded, turvatsoonid ning esemed, mida on keelatud kaasa võtta, kui avaliku ürituse olemusest tulenevalt võib eeldada kõrgendatud turvariski selle läbiviimise ajal;
 4) illustreeriv joonis, kui soovitakse püstitada ajutist ehitist, paigaldada suuremõõtmelist inventari või avalikustada reklaami või muud teavet;

 (4) Avaliku ürituse teate ja sellele lisatavad dokumendid allkirjastab avaliku ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 5.  Avaliku ürituse teate menetlemine

 (1) Avaliku ürituse teate koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja).

 (2) Kui teates või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

§ 6.  Avaliku ürituse pidamise luba

 (1) Avaliku ürituse pidamiseks annab loa linnavalitsus korraldusega, kui avaliku ürituse teade on esitatud käesoleva määruse nõuetele vastavalt.

 (2) Avaliku ürituse pidamise loas märgitakse järgmised andmed:
 1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
 2) avaliku ürituse nimi;
 3) avaliku ürituse toimumise koht;
 4) avaliku ürituse pidamise aeg (sealhulgas ettevalmistusaeg, alguse ja lõpu kellaaeg ning koristusaeg);
 5) avaliku ürituse pidamisega kaasnev õigustänava sulgemiseks;
 6) avaliku ürituse korraldamisel elektrienergia kasutamise õigus linna elektrivõrgust;
 7) avaliku ürituse teate kooskõlastamisel korraldajale tehtud märkused, mida ürituse korraldamisel ja pidamisel arvestada.

§ 7.  Avaliku ürituse pidamise loa andmisest keeldumine

 (1) Linnavalitsus keeldub avaliku ürituse pidamise loa andmisest korraldusega, kui:
 1) avaliku ürituse teatele on nõutav kooskõlastaja jätnud kooskõlastuse andmata ning välistanud ürituse toimumise korraldaja soovitud viisil või asukohas;
 2) avalik üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu;
 3) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
 4) avaliku ürituse teade on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud tähtaega ning linnavalitsus ei pea võimalikuks ürituse pidamise luba etteteatamistähtaja lühidust arvestades anda.

 (2) Linnavalitsus võib jätta avaliku ürituse pidamise loa korraldusega andmata, kui samas kohas ja samal ajal toimub varem väljastatud loa kohaselt teine avalik üritus või on linnavalitsusel teave samas kohas ja samal ajal toimuvast avalikust koosolekust või spordiüritusest.

3. peatükk Avaliku ürituse pidamine 

§ 8.  Avaliku ürituse pidamise nõuded

 (1) Avalikku üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt antud loa olemasolul.

 (2) Juriidilisest isikust avaliku ürituse korraldaja peab määrama füüsilise isiku, kes kannab tema eest avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi.

 (3) Avaliku ürituse korraldaja või käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt määratud isik peab olema avaliku ürituse teate esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni avaliku ürituse lõppemisest avaliku ürituse teates esitatud kontakttelefonil kättesaadav.

 (4) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
 1) täitma avaliku ürituse korraldamise loas esitatud tingimusi ja arvestama tehtud märkustega;
 2) tagama avaliku ürituse rahumeelse pidamise ja avalikust üritusest osavõtjate ohutuse;
 3) tagama, et avaliku ürituse pidamisel kasutatavad esemed ei ohusta avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, vara või keskkonda;
 4) lõpetama viivitamata avaliku ürituse, kui avaliku üritusega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht või ilmnevad korrakaitseseaduse paragrahvis 62 nimetatud asjaolud;
 5) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks avalikul üritusel;
 6) tagama avaliku ürituse pidamise kohast avaliku ürituse ajaks paigaldatud asjade eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast avaliku ürituse lõppemist;
 7) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle pidamise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Vister
Volikogu esimees