Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 36

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 17.09.2015 nr 63
RT IV, 23.09.2015, 10
jõustumine 26.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.09.2016RT IV, 22.09.2016, 1825.09.2016
15.06.2017RT IV, 22.06.2017, 525.06.2017

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Sporditegevuse toetamise korras (edaspidi kord) sätestatakse Jõhvi valla eelarvest Jõhvi vallas tegutsevatele eraõiguslikele spordiklubidele ja ühendustele sporditegevuse korraldamiseks toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise ja andmisest keeldumise, toetuse kasutamise üle järelvalve teostamise, toetuste väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

 (2) Korra eesmärk on tagada Jõhvi vallas noortespordiga tegelemise jätkusuutlikus ja järjepidevus, toetada andekaid sportlasi, kes on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi valla elanikud ning toetada esindusvõistkondade loomist ja arengut.

 (3) Spordiklubi korra tähenduses on sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud mittetulundusühing.

 (4) Noorsportlane korra tähenduses on isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi vald, kellel vähemalt ühe seadusliku esindaja elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald, kes on Jõhvi vallas tegutseva spordiklubi treeningrühma liige ja esindab Jõhvi valda, kes on vanuses 6 – 19 aastat. Noorsportlase vanust arvestatakse toetuse kasutamise aasta 1. jaanuari seisuga.
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

 (5) Käesolev kord ei reguleeri Jõhvi vallas toimuvate spordiürituste ja projektide toetamist Jõhvi valla eelarvest.

2. peatükk Toetused 

§ 2.  Toetuse andmise alused

 (1) Toetust antakse Jõhvi valla haldusterritooriumil registreeritud ning tegutsevatele spordiklubidele. Toetust ei anta spordiklubile, mis taotluse esitamise hetkeks on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel tegutsenud vähem kui üks aasta.

 (2) Toetust saavad spordiklubid on kohustatud esindama Jõhvi valda maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel ning korraldama toetuse eraldamise aastal valla meistrivõistlusi oma klubis harrastataval spordialal.

§ 3.  Toetuste liigid ja jaotus

 (1) Jõhvi valla eelarves sporditegevuse toetuseks määratud kuludest orienteeruvalt 7% eraldatakse klubidele baastoetuseks, 63% eraldatakse spordiklubidele pearahaks, 20% spordiürituste ja projektide rahastamiseks, 5% tippsportlaste tegevustoetusteks, 3% spordiaasta tänuürituse korraldamiseks ning 2% sporditegevuse reserviks.
[RT IV, 22.09.2016, 18 - jõust. 25.09.2016]

 (2) Sporditegevuse reservi kasutatakse eelarve aasta jooksul tekkivate põhjendatud kulutuste katmiseks. Sporditegevuse reservist väljamaksete tegemine otsustatakse Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Sporditegevuse toetused Jõhvi vallas jagunevad:
 1) noorsportlase pearaha;
 2) tippsportlase tegevustoetus;
 3) esindusvõistkonna toetus;
 4) spordiklubi baastoetus, mida saavad taotleda spordiklubid, kus ei ole noorsportlaste treeningrühmi.
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

§ 4.  Toetatavad spordialad Jõhvi vallas
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

  Toetatavateks spordialadeks Jõhvi vallas on alad, mida harrastavad spordiklubid peavad vastama järgmistele tingimustele:
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]
 1) spordiklubil on noorsportlaste treeningrühmad või individuaalsportlased vanuses 6 – 19 aastat;
 2) spordiklubil on regulaarne sporditegevus noorte osas, minimaalselt kolmel korral nädalas ja 10-l kuul aastas;
 3) pallimängu aladel on treeninggrupis min 12 ning individuaalaladel min 8 noorsportlast;
 4) spordiklubis on tööl vähemalt üks neljanda või kõrgema kutsetasemega treener, kes juhendab treeninggruppe töölepingu alusel;
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]
 5) spordiklubil on kehtiv arengukava;
 6) [kehtetu- RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

§ 5.  Pearaha

 (1) Pearaha eraldatakse spordiklubidele, kus tegutsevad noorsportlaste treeningrühmad ning mis vastavad korra § 4 sätestatud tingimustele.

 (2) Pearaha eraldatakse kindla summana igapäevases õppetreeningprotsessis osaleva noorsportlase kohta, kelle eest makstakse ühe spordiala rahastamiseks osalus- või õppetasu või kes on taotleja juhtorgani alusel selle maksmisest mõjuval põhjusel vabastatud. Spordikoolis õppivate noorsportlaste eest pearaha ei maksta.

 (3) Pearaha suuruse kehtestab Jõhvi Vallavalitsus korraldusega. Vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus muuta pearaha suurust kaks korda aastas;

 (31) Ühe noore eest võib toetust saada ainult üks spordiklubi. Kui noor osaleb mitme spordiklubi treeningutel, on toetuse saajaks lapsevanema poolt eelistatud spordiklubi.
[RT IV, 22.09.2016, 18 - jõust. 25.09.2016]

 (4) Pearaha peab spordiklubi kasutama prioriteetite järjekorras järgmiselt:
 1) 4. ja kõrgema kutsetasemega treeneri tööjõukulude osaliseks katmiseks;
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]
 2) spordibaaside üüri tasumiseks;
 3) võistlustel osalemiseks.

 (5) Väljaspool Jõhvi valla haldusterritooriumi spordiringides osaleva noore eest makstakse pearaha 50 % ulatuses Jõhvi vallas hetkel kehtivast pearaha määrast, juhul kui antud spordiala pole võimalik harrastada Jõhvi Spordikoolis või Jõhvi vallas tegutsevates klubides.

§ 6.  Tippsportlase tegevustoetus

 (1) Tippsportlase tegevustoetust eraldatakse spordiklubi kaudu sportlasele, kes kuulub oma spordialal omaealiste või täiskasvanute Eesti Vabariigi koondisesse või on Eesti meistrivõistlustel saavutanud 1. – 3. koha ning esindab Jõhvi vallas registreeritud spordiklubi. Käesolev lõige ei rakendu seenioridele.
[RT IV, 22.09.2016, 18 - jõust. 25.09.2016]

 (2) Tippsportlase tegevustoetust saab taotleda järgmistele tegevustele:
 1) võistlussõidud ja laagrid;
 2) tugiteenuste eest tasumiseks (massöör jms);
 3) spordibaaside üürikulude katteks;
 4) spordiinventari soetamiseks.

§ 7.  Esindusvõistkonna toetus

 (1) Esindusvõistkonna toetus on kalendriaastaks Jõhvi valla eelarvest määratud toetus Jõhvi valla esindusvõistkonnale või võistkondadele. Esindusvõistkonna nimetab üheks kalendriaastaks käesolevas korras sätestatu alusel Jõhvi Vallavolikogu, volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul.

 (2) Esindusvõistkonna nimetamisel on aluseks eelkõige tulemustele orienteeritus üleriigilistel ja/või rahvusvahelistel võistlustel ning pikema perspektiivi olemasolu.

 (3) Otsuse eelnõu esindusvõistkonnaks nimetamise ning toetuse võimaliku suuruse kohta esitab vallavalitsus volikogule hiljemalt 25. augustil.

 (4) Esindusvõistkonnaks nimetamise järgmiseks kalendriaastaks otsustab volikogu hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

 (5) Esindusvõistkonna toetuse suuruse otsustab volikogu Jõhvi valla eelarve vastuvõtmisel.

 (6) Esindusvõistkonna toetust saav spordiklubi ei saa taotleda samale treeningrühmale või spordialale pearaha.

 (7) Esindusvõistkonna nimes peab sisalduma selge viide Jõhvi vallale.
[RT IV, 22.09.2016, 18 - jõust. 25.09.2016]

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 8.  Nõuded toetuse taotlemisel

 (1) Järgmise kalendriaasta toetuste taotlemise aluseks on elektroonilises vormis esitatud taotlused sporditoetuste taotlemise keskkonnas.
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

 (2) Taotluse vormid kinnitab vallavalitsus.

 (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) andmed taotleja kohta;
 2) andmed harrastatava(te) spordiala(de) ja spordialaliitu(tesse) või föderatsiooni(desse) kuulumise kohta;
 3) taotleja sporditegevuses osalevate harrastajate koguarv, sh osalevate Jõhvi valla elanike arv;
 4) hoone, ruumi või rajatise aadress, kus toimub taotleja regulaarne sporditegevus ning andmed selle kohta, kas taotleja on kasutatava hoone või rajatise omanik või rentnik;
 5) kui taotleja regulaarne tegevus ei toimu hoones või rajatises, esitab taotleja andmed regulaarse sporditegevuse asukoha kohta;
 6) andmed treenerite kohta, sh kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
 7) kinnitus, et taotleja vastutab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta;
 8) andmed et taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse vastavaks tunnistamise ning taotluse rahuldamise otsuse hetkeseisuga, maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt;
 9) andmed et taotleja on esitanud Eesti Spordiregistrile nõuetekohased aruanded;
 10) taotlejal peab olema esitatud nõuetekohaselt eelmise majandusaasta aruanne.

 (4) Kõik taotlusele lisatavad dokumendid peavad olema viseeritud taotleja seadusjärgse esindusõigusega või volitatud isiku poolt.

 (5) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
 1) järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve, mis peab sisaldama andmeid omafinantseeringu, harrastajate osalus- või õppetasu ja teiste toetuste kohta;
 2) lühiülevaade taotleja tegevustest järgmisel kalendriaastal;
 3) treeninguteks kasutatava(te) hoone(te), rajatis(t)e või ruumi(de) kasutus või omandiõigust tõendava dokumendi koopia;
 4) treeningute toimumise (nädalapäevad, kellaajad ja kohad) graafik;
 5) harrastajate arv ja nende vanus ning treeningrühmade arv spordiala(de) ära näitamisega;
 6) Jõhvi valla elanikest harrastajate arv treeningrühmade kaupa koos nime, aadressi ja sünnikuupäeva ära näitamisega;
 61) järgneval aastal korraldatavate ürituste kalenderplaan;
[RT IV, 22.09.2016, 18 - jõust. 25.09.2016]
 7) käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud dokumendid.

 (6) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel. Kui selgub, et taotleja ei vasta käesoleva määruse nõuetele, on õigus jätta taotlus rahuldamata või toetus välja maksmata.

§ 9.  Taotluse esitamine ja kontrollimine

 (1) Spordiklubi esitab vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks taotluse ja spordiklubi treeningrühmade harrastajate nimekirjad koos nõutud dokumentidega veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu.
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

 (11) Spordiklubile noortespordi toetuse taotlemisel peab noortespordi toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt sporditoetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat noortespordi toetust saavate harrastajate hulka.
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

 (2) Vallavalitsuse volitatud isik kontrollib 30 päeva jooksul taotleja esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse nõuetele. Puuduste korral määrab volitatud isik taotlejale mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud ajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus rahuldamata.

 (3) Toetuste taotluste menetlemisel toimub andmevahetus veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu Eesti Spordiregistri-, Maksu- ja Tolliameti-, Äriregistri- ja Eesti rahvastikuregistri andmekogudega.
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

4. peatükk Taotluse eraldamine ja maksmine 

§ 10.  Taotluse hindamine, rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Vallavalitsuse volitatud isik edastab nõuetele vastavad taotlused vallavolikogu kultuuri ja spordikomisjonile, mis teeb hiljemalt 2 kuu jooksul pärast Jõhvi valla eelarve kinnitamist vallavalitsusele ettepaneku esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kinnitamiseks, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendeid.

 (2) Taotlusi hindavad kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed.

 (3) Vallavalitsuse volitatud isik teeb komisjoni töörühma liikmete hindamistabelite põhjal koondi ning esitab selle komisjonile kinnitamiseks.

 (4) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotleja ei vasta toetuse saamise nõuetele, on esitanud valeandmeid või on jätnud esitamata varasema saadud toetuse kasutamise kohta nõuetekohase aruande.

 (5) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadab vallavalitsuse volitatud isik vastavasisulise teatise hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest.

§ 11.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetus makstakse välja pärast toetuse kasutamise lepingu sõlmimist, lepingus näidatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Toetuse võib jätta välja maksmata, kui:
 1) pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleksid aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks;
 2) toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saamise nõudeid;
 3) toetuse saaja ei ole nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustust.

§ 12.  Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse kasutamise lepingu sõlmib toetuse saajaga vallavanem, teda asendav või vallavalitsuse poolt volitatud isik. Toetuse saaja on kohustatud lepingu allkirjastama ja tagastama 2 nädala jooksul alates lepingu kättesaamisest.

 (2) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse:
 1) toetuse väljamaksmise tingimused;
 2) toetuse saaja kohustused toetuse sihipäraseks kasutamise ning aruande esitamise kohta;
 3) toetuse saaja kohustus võimaldada vallavalitsusel kontrollida toetuse sihipärast kasutamist;
 4) toetuse saaja vastutus kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral;
 5) muud poolte õigused ja kohustused.

 (3) Juhul kui taotleja ei sõlmi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul lepingut, keeldub lepingu sõlmimisest või ei sõlmita lepingut § 11 lõikes 2 toodud alustel, toetust välja ei maksta.

§ 13.  Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine ja lepingu ennetähtaegne lõpetamine

 (1) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamise leping ennetähtaegselt lõpetada, kui ilmnevad lepingu täitmist takistavad vältimatud asjaolud.

 (2) Toetusest loobumise ja toetuse kasutamise lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta esitab toetuse saaja vallavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära lepingust taganemise põhjus ning kuupäev, millal soovitakse lepingut lõpetada ning tagastatakse kasutamata toetus.

§ 14.  Toetuse lepingu mittesõlmimisest või ennetähtaegsest lõpetamisest tuleneva raha tagastamine eelarvesse ning tagastatud raha kasutamine

  Rahalised vahendid, mis jäävad käesoleva korra § 11 lõike 2; § 12 lõike 3 või § 13 lõigete 1 ja 2 alusel välja maksmata või tagastatakse, paigutatakse valla eelarves sporditegevuse reservi. Reservi kasutamise otsustab vallavalitsus volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni heakskiidul.
[RT IV, 22.09.2016, 18 - jõust. 25.09.2016]

5. peatükk Aruandlus ja järelvalve 

§ 15.  Aruanne ja selle esitamine

 (1) Toetuse saaja on kohustatud veebipõhise sporditoetuste keskkonna kaudu esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande hiljemalt järgmise aasta 30.jaanuariks.
[RT IV, 22.06.2017, 5 - jõust. 25.06.2017]

 (2) Aruande vormi ja nõuded kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 16.  Järelvalve

  Järelvalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsuse volitatud isik. Volitatud isikul on õigus:
 1) nõuda sihipärase kasutamise kontrollimiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
 2) puuduste avastamisel määrata mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
 3) teha ettepanek vallavalitsusele toetuse saajaga lepingu lõpetamiseks ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Käesoleva korra § 9 lõikes 1 sätestatud taotlus tuleb esitada 2015. aastal vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks 2015.

 (3) Määrus jõustub üldises korras.

Lisa Eelisarendatavad spordialad

/otsingu_soovitused.json