SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2016, 20

Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord

Vastu võetud 20.09.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lõigete 1 ja 2 ning Rae Vallavolikogu 17. mai 2016 määruse nr 52 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord (edaspidi kord) reguleerib piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastava hädavajaliku toidu, riietuse ja ajutise peavarju andmist Rae vallas.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse piisavate elatusvahenditeta Rae valla elanikule või Rae valla halduspiirkonnas asuvale kindla elukohata isikule, välismaalasele või pagulasele.

 (3) Piisavate elatusvahenditeta isik on antud korra mõttes isik, kellel puuduvad elatusvahendid (töötasu, pension, riiklikud peretoetused, töötu abiraha või muu sissetulek) ja elatusvahenditega kindlustamatuse põhjus on isiku sotsiaalne toimetulematus ja formaalse ning mitteformaalse tugivõrgustiku puudumine.

§ 2.  Vältimatu sotsiaalabi mõiste

  Vältimatu sotsiaalabi andmise vormid on:
 1) Ajutine peavari on hoolekandeasutuses (varjupaik, turvakodu, lastekodu) ja valla turvatoas osutatav ööbimisteenus. Ööbimisteenus kindlustab isikule minimaalsetele tingimustele vastava peavarju ja pesemisvõimaluse;
 2) Toiduabi on vähemalt ühe toidukorra võimaldamine või abi toidupakina;
 3) Riideabi on aastaajale vastavad pealisriided, pesu ja jalanõud. Riideabi on üldjuhul kasutatud ning kaaskodanike poolt annetatud;
 4) Muu materiaalne abi on üldjuhul vastavalt sotsiaaltoetuste maksmise korrale eraldatud rahaline abi isikutunnistuse, passi ja elamisloa taotlemiseks. Muu materiaalse abi osutamise otsustab Rae Vallavalitsuse poolt moodustatud sotsiaaltoetuste komisjon.

§ 3.  Vältimatu sotsiaalabi taotlemine

  Vältimatu sotsiaalabi taotlemiseks tuleb pöörduda haridus- ja sotsiaalameti poole.

§ 4.  Vältimatu sotsiaalabi määramine

 (1) Haridus- ja sotsiaalameti volitatud töötaja otsustab riide- ja toiduabi andmise tähtajaga kuni üks kuu.

 (2) Riide, toiduabi või ajutise peavarju andmise kestvusega üle ühe kuu ja muudel korras sätestamata juhtudel otsustab sotsiaaltoetuste komisjon.

 (3) Vältimatu sotsiaalabi osutamine lõpetatakse, kui abitaotleja:
 1) ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras;
 2) on esitanud valeandmeid;
 3) ei ole kasutanud määratud abi sihipäraselt.

§ 5.  Teenuse osutamine ja selle eest tasumine

 (1) Teenust osutatakse maksimaalselt üks kalendrikuu või seni kui abitaotleja ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras.

 (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse Rae valla eelarvest.

§ 6.  Järelevalve ja arvestuse pidamine

  Teenuse korraldamise ja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab haridus- ja sotsiaalamet.

§ 7.  Otsuste vaidlustamine

  Sotsiaal- ja haridusameti otsusega mittenõustumisel on abitaotlejal õigus esitada vallavalitsusele vaie või pöörduda seaduses sätestatud korras kaebusega halduskohtu poole.

§ 8.  Määruse jõustumine

 (1) Avalikustada määrus valla veebilehel.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
Rae vallavanem

Martin Minn
Rae vallasekretär