Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2017. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2017, 13

Vaivara valla 2017. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 20.09.2017 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2017. aasta lisaeelarve 2 vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse tulud summas 224 841 eurot;
 2) põhitegevuse kulud summas 181 189 eurot;
 3) investeerimistegevus summas 90 403 eurot;
 4) finantseerimistegevus summas 47 791 eurot;
 5) likviidsete varade muutus summas 1 040 eurot.

§ 2.  Sihtfinantseerimine

  Eraldada valla 2017. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
 1) Vaivara Sinimägede SA-le 1 740 eurot Vaivara muuseumile kohvimasina soetamiseks;
 2) KA Vaiko AS-le 2 753 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (I etapp);
 3) KA Vaiko AS-le 93 262 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (II etapp);
 4) KA Vaiko AS-le 55 032 eurot Sinimäe hariduskompleksi inventari soetamiseks;
 5) KA Vaiko AS-le 7 700 eurot Olgina sauna remondiks.

§ 3.  Personalikulud

  Lubada Vaivara Vallavalitsusele ja Vaivara Huvikeskusele personalikulude ümberpaigalduse tegemist tegevusalade vahel volikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2017 teine lisaeelarve