ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2017, 26

Munitsipaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 21.09.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, elamuseaduse § 8 punkti 2, Kihelkonna Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 18 „Vallavara valitsemise kord“ § 11 lg 2 alusel ja arvestades võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatut.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Kihelkonna valla omandis oleva munitsipaalkorteri mõiste, üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning korteri üürniku õigused, kohustused ning piirangud korteri kasutamisel.

§ 2.  Korteri mõiste

 (1) Munitsipaalkorter (edaspidi korter) on Kihelkonna valla munitsipaalomandis olev alaliseks elamiseks kasutatav eluruum, mida Kihelkonna Vallavolikogu ei ole nimetanud sotsiaalkorteriks.

 (2) Munitsipaalkorteriks võib olla ka tuba munitsipaalkorterist või ühiskasutuses olev eluruum koos ühiselt kasutatava köögi, koridori ja abiruumidega.

§ 3.  Korteri üürile andja

 (1) Korteri üürile andmise otsustab Kihelkonna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Korteri üürile andmise või mitteandmise vormistab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.  Õigustatud isik

 (1) Korter antakse üürile eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavale, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavale isikule.

 (2) Korteri võib üürile anda ka Kihelkonna valla ametiasutusega või valla ametiasutuse hallatava asutusega töö- või teenistussuhtes olevale isikule.

 (3) Vabade korterite olemasolul ja tingimusel, et korterile ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja lõikes 2 nimetatud üürile taotlejaid, on õigus korterit üürile anda ka teistele isikutele.

§ 5.  Korteri üürilepingu tähtaeg

 (1) Korteri võib üürile anda kuni 5 (viieks) aastaks koos kohustusega korter pärast tähtaja möödumist vabastada.

 (2) Korteri üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

§ 6.  Korteri taotlemine

 (1) Korteri üürile võtmiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse, millele lisab avalduses esitatud andmete õigsust tõendavad dokumendid.

 (2) Avalduses märgitakse:
 1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, aadressandmed);
 2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos taotletakse korterit;
 3) kui pikaks ajaks korterit taotletakse;
 4) korteri taotlemise põhjus.

 (3) Asjaolude selgitamiseks on vallavalitsusel õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotlus registreeritakse vallavalitsuses asjaajamist reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras.

 (2) Taotluse vaatab läbi vallavalitsus ning otsustab selle rahuldamise või mitterahuldamise.

 (3) Otsuse korteri üürile andmise kohta teeb vallavalitsus avalduse registreerimisest 1 (ühe) kuu jooksul.

 (4) Korralduse ärakiri korteri üürile andmisest või mitteandmisest edastatakse taotlejale ja üürilepingu sõlmijale 5 (viie) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 8.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel korteri eraldas, sõlmitakse nimetatud korteri kasutamiseks kirjalik üürileping.

 (2) Üürileping tuleb sõlmida 15 (viieteist) tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks. Ettepaneku korralduse kehtetuks tunnistamiseks teeb isik, kes on volitatud üürilepingut sõlmima.

 (3) Korteri üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning taotlejat tuleb eelnevalt teavitada, et korteri, mille Kihelkonna vald elamuseadusest tuleneva ülesande täitmiseks on andnud üürile, üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

 (4) Vallavalitsuse volitatud isik sõlmib üürilepingu lähtudes määruses sätestatust.

 (5) Korteri annab üürnikule üle eluruumi üleandmise aktiga isik, kes on volitatud üürilepingut sõlmima.

 (6) Enne üürilepingu sõlmimist on korteri taotlejal õigus talle vallavalitsuse korraldusega määratud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui korteri seisukord, suurus või asukoht ei sobi taotlejale või tema perekonnaliikmetele.

§ 9.  Üürilepingu pikendamine

 (1) Üürilepingu lõppemise tähtpäeva saabumisel ja korteri vajaduse säilimisel võib üürniku põhjendatud avalduse alusel talle eraldatud korteri üürilepingut pikendada. Korteri üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik ja temaga koos elavad isikud on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

 (2) Üürilepingu pikendamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega ja see vormistatakse lepingu lisana.

 (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

 (4) Korteri üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama vallavalitsusele avalduse vähemalt 1 (üks) kuu enne korteri üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus korteri kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel korteri koheselt vabastama.

 (5) Üürile antud korteri üürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtutakse üürilepingujärgsete kohustuse täitmisest ning asjaolust, kas on tekkinud isikuid, kes on esitanud avalduse korteri üürile võtmiseks.

§ 10.  Üürilepingu muutmine

  Üürilepingut on õigus põhjendatud vajadusel muuta, järgides mõistlikku etteteatamistähtaega. Eelkõige mõistetakse põhjendatud vajaduse all vajadust kasutada kortereid võimalikult paljudele isikutele elupinna pakkumiseks, mistõttu võib tekkida vajadus muuta ühe isiku kasutusse antud tubade arvu ning kohustust kasutada osasid ruume ühiskasutuse korras.

§ 11.  Üürilepingu lõpetamine

 (1) Üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt 1 (üks) kuu enne üürilepingu lõpetamist.

 (2) Kihelkonna valla ametiasutusega või valla ametiasutuse hallatava asutusega töö- või teenistussuhtes olevale isikule üürile antud korteri üürileping lõpeb samaaegselt töö- või teenistussuhte lõppemisega.

 (3) Vallavalitsus võib korteri üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui korteri üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike ja korteriomanike rahu.

 (4) Üürilepingu lõpetamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 12.  Õigus korteri kasutamiseks

 (1) Õigus kasutada konkreetset korterit tekib isikul pärast korteri üürilepingu sõlmimist.

 (2) Korteri üürnik võib majutada talle üürile antud korterisse oma abikaasat, elukaaslast, lapsi ning töövõimetuid ning hooldust vajavaid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud korterisse majutada ainult vallavalitsuse kirjaliku loa alusel.

§ 13.  Üüri ja kulude tasumine

 (1) Korteri üüri määra suuruse kehtestab vallavalitsus oma korralduses, millega otsustatakse korter üürile anda.

 (2) Korteri kasutaja tasub üüri ja korteri kasutamisega seotud kõrvalkulude eest, mis on fikseeritud üürilepingus.

 (3) Korteri, kus elab mitu perekonda (leibkonda), jagatakse kulud valgustuse, kütte ja ühiskasutatavate ruumide hoolduse ning kommunaalteenuste eest üürnike poolt sõlmitud omavahelise kirjaliku kokkuleppe alusel, mille kinnitab üürileandja. Kui kokkulepet ei saavutata, jagatakse kulud proportsionaalselt üürnike kasutuses oleva toa või tubade pinnaga.

 (4) Isikud, kes on rikkunud eluruume, nende teenindamiseks vajalikke ruume või abiruume, tehnoseadmeid, heakorraobjekte või haljastust elamute ümbruses, on kohustatud hüvitama tekitatud kahju.

§ 14.  Korteri kasutamise alused

 (1) Korteri üürnik ja temaga koos elavad isikud on kohustatud:
 1) kasutama korterit ja elamu abiruume ning kinnistut vastavalt nende otstarbele ning arvestama teiste elamu elanike ja naabrite huvidega;
 2) pidama oma korteris, elamu üldkasutatavates kohtades ning kinnistul kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest;
 3) hoidma elamu üldkasutatavates ruumides ja kinnistul puhtust ja korda;
 4) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi korteri, elamu või nendes asuvate seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;
 5) rakendama korteris või elamu üldkasutatavates kohtades rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust ametiasutusele või üürileandja esindajale;
 6) lubama avariide ja rikete likvideerimiseks korterisse siseneda vallavalitsuse esindajal;
 7) andma üürilepingu lõppemisel korteri üle vallavalitsuse esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (v.a arvestades normaalset kulumist);
 8) vabastama korteri pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt 1 (üks) kuu enne üürilepingu lõppemist üürilepingu pikendamist.

 (2) Korteri üürnikul on keelatud:
 1) majutada üürile antud korterisse isikuid, kes ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
 2) anda korterit allkasutusse kolmandatele isikutele;
 3) teha korteri või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuta.

§ 15.  Järelevalve

  Kontrolli korterite üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja korterite sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus või tema volitatud isik.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees