Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõhvi valla sisekontrolli rakendamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2021, 6

Jõhvi valla sisekontrolli rakendamise kord

Vastu võetud 16.09.2021 nr 108

Sisekontrolli rakendamise kord kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 481 lg-te 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Sisekontrolli eesmärk

  Sisekontroll on valla juhtimisprotsessi osa, mille eesmärk on tagada Jõhvi vallas:
  1) finantsinformatsiooni usaldusväärsus ja valla tegevuse seaduste ning valla regulatsioonidega kooskõlas olemine;
  2) valla ametiasutuste, vallavalitsuse hallatavate asutuste ja vallavalitsuse valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute (edaspidi asutus) tegevuse tulemuslikkus ja tõhusus.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas korras kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) Asutus - vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavad asutused, vallavalitsuse valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud, äriühingud.
  2) Ameti- ja tööalane rikkumine - ametniku või töötaja ametijuhendist ja töölepingust tulenevate ülesannete mittekohane täitmine.
  3) Sisekontrolör – käesoleva eeskirja tähenduses isik või teenuse osutaja, kes täidab vallas sisekontrolli ülesandeid (edaspidi sisekontrolör).
  4) Sisekontrollimeede – asutuses sisekontrolli teostamisel kasutatavad abinõud, mis on suunatud kõrvalekallete või pettuste ennetamisele. Ennetava meetme osas rakendatakse ametnike ja töötajate töökohustuste lahusust, tegvuste kooskõlastust ja kinnitamist, ametnike ja töötajate erialast täiendkoolitust, valla IT-süsteemi tehnoloogilisi võimalusi. Vallas võib kasutada ka muid sisekontrollimeetmeid, mis tagavad sisekontrolli eesmärgi saavutamise.
  5) Sisekontrolöri tööplaan – sisekontrolli läbiviimise aastaplaan, mis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega ja tehakse kättesaadavaks vallavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste juhtidele või valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu juhtorganitele.
  6) Seotud isik - seotud isikuks loetakse:
- abikaasa, vanavanem, abikaasa vanem ning vanema alaneja sugulane, sealhulgas laps ja lapselaps. Vanemaks loetakse käesoleva seaduse tähenduses ka lapsendaja, vanema abikaasa ja kasuvanem ning alanejaks sugulaseks ka lapsendatu ja abikaasa laps;
- juriidiline isik, milles vähemalt 1/10 osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub isikule endale või temaga seotud isikule;
- juriidiline isik, mille juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse tähenduses on isik ise või lähisugulane või ühine majapidamine;
-isik, keda seob ametniku või töölepingu alusel töötava isikuga ühine majapidamine, samuti muu isik, kelle seisund või tegevus väljaspool ametiseisundit või töösuhet oluliselt ja vahetult mõjutab või kes väljaspool ametiseisundit allub ametniku või töölepingu alusel töötava isiku korraldustele või tegutseb ametniku või töölepingu alusel töötava isiku huvides või arvel (vt KVS § 7 lg 1 p 1-4).
  7) Teenistuslik järelevalve – KOKS § 661 alusel valla ametiasutuste, ametnike ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatav kontroll.
  8) Toimingupiirang – vastutava isiku kohustus end toimingu tegemisest taandada, kui vastutav isik KVS § 2 lg 1 tähenduses peab oma tööülesannetest tulenevalt tegema toimingu või otsuse, millele rakendub KVS § 11 lõike 1 mõttes toimingupiirang.
  9) DHS - kasutatav dokumendihalduse süsteem.

§ 3.   Sisekontrolöri ülesanded

  (1) Sisekontrolöri ülesanded järgmised:
  1) Järelevalve teostamine valla või valla poolt eraldatud eelarveliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle.
  2) Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste, vallavalitsuse valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute, äriühingute ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle kontrolli teostamine.
  3) Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine.
  4) Kaebustele vastamine küsimustes, mis ei ole vallavalitsuse struktuuriüksuste või valla asutuste siseselt lahendatavad või puudutavad ametnike omavoli.
  5) Koostöö tegemine volikogu revisjonikomisjoniga kooskõlastatult vallavanemaga ja volikogu poolt kinnitatud audiitoritega.
  6) Muude seadusest tulenevaid või vallavanema poolt saadud ülesannete täitmine käesolevas korras sätestatud alustel.

  (2) Sisekontrolör võib vastavalt vajadusele kaasata sisekontrolli teostamisele vallasekretäri, abivallavanemaid, teenistuste juhte, vallavalitsuse hallatava asutuse juhte ja valla valitseva või olulise mõju all olevate sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmeid.

§ 4.   Sisekontrolli teostaja õigused

  (1) Sisekontrolöri tegevuse aluseks on vallavalitsuse korraldusega kinnitatud aasta tööplaan või vallavanema ühekordne korraldus.

  (2) Sisekontrolöril on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.

  (3) Sisekontrolöril on juurdepääs valla ja valla poolt hallatavate asutuste IT-infosüsteemis olevatele, programmides ja tarkvaraplatvormidel ja andmekogudes olevatele andmetelele. Andemete töötlemisel tuleb aruandes märkida missuguses mahus ja millega seoses andmeid on vaadatud, kas isikuandmeid on töödeldud ja kuidas andmeid on kasutatud.

§ 5.   Sisekontrolöri kohustused ja vastutus

  (1) Sisekontrolör juhindub oma ülesannete täitmisel seadusest, valla õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast, andmekaitse-ja infoturbe nõutest.

  (2) Sisekontrolör on kohustatud järgima korruptsioonivastase seaduse nõudeid ja teavitama vallavanemat, kui tööplaani täitmisel on ilmnenud seotud isiku küsimus või toimingu piirangud.

  (3) Sisekontrolör vastutab oma kohustuste rikkumisega vallale või asutusele tekitatud kahju eest. Sisekontrolör vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud kinnitatud tööplaani või vallavanema kirjaliku korralduse alusel, korraliku ja objektiivse sisekontrolöri hoolsusega.

§ 6.   Sisekontrolöri tööplaan

  (1) Sisekontrolör koostab tegevuse aluseks oleva tööplaani (edaspidi tööplaan) projekti iga uue aasta jaanuari teise nädala lõpuks, ajavahemikuks jaanuarist kuni novembrini, võttes arvesse volikogu revisjonikomisjoni ja vallavalitsuse ettepanekuid, sisekontrolli võimaliku eelarve suurust ja sisekontrolli arvamuse andmiseks vajalike tööde mahtu.

  (2) Tööplaani projekti koostamisel lähtutakse sisekontrolöri ülesannetest ja see sisaldab:
  1) planeeritavate tööde nimetusi ja eesmärke ning tööde tegemise ajaplaani, sisekontrolöri aruande koostamise eeldatavat aega;
  2) võimalusel läbiviidava kontrolli käigus planeeritavaid tegevusi;
  3) tööplaani täitmisega seotud teavet võimalike ajaliste ressursipiirangute mõju kohta;
  4) vajadusel muid planeeritavaid tegevusi.
  5) Tööplaani koostamisel tuleb lähtuda käesoleva eeskirja § 1 märgitud eesmärkidest.

  (3) Tööplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega ja tehakse kättesaadavaks tööplaanis märgitud valla ametiasutuse, ametiasutuste hallatavate allasutuste ja valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu juhtidele.

  (4) Tööplaani muutmine toimub vastavalt põhjendatud vajadustele, tööplaani muudatused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Sisekontrolli tööplaanis võib arvestada revisjonikomisjoni tegevuskavaga alljärgnevalt :
  1) vallavalitsuse, vallavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine;
  2) vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

  (6) Iga aasta detsembri 15.kuupäevaks esitab sisekontrolör vallavanemale ja vallavalitsusele aasta-aruande, milles on toodud kokkuvõte tööplaani täitmisest, kokkuvõte kontrollitud asutuste tegevuse kohta ja ettepanekud kerkinud küsimuste lahendamiseks. Sisekontrolöri aruanne esitatakse vallavalitsusele ja registreeritakse DHSis asutusesiseks kasutamiseks.

§ 7.   Sisekontrolöri aruanne ja koostamise nõuded

  (1) Tööplaanis ettenähtud tööde teostamisel koostab sisekontrolör aruande alljärgnevalt:
  1) aruande koostamisel järgitakse isikuandmete töötlemise nõudeid;
  2) aruanne peab olema mõistetava esitluslaadiga, täpne ja erapooletu;
  3) käsitlema tööplaani küsimusi ja muid tuvastatud küsimusi, mis võivad olla valla huvidele arvestatava mõjuga;
  4) sisaldama tuvastatud riskide hindamist;
  5) esitama kirjeldusi niipalju, kui see on küsimuse käsitlemiseks vajalik.

  (2) Aruande koostamisel lähtutakse Jõhvi valla asjaajamiskorras sätestatud dokumendinõuetest:
  1) aruanne koosneb resolutsioonist, kirjeldavast ja põhjendavast osas;
  2) aruande resolutsioonis on toodud sisekontrolöri järeldused ja ettepanekud;
  3) aruande kirjeldavas osas on põhiteksti peatükid ja alapealkirjad (teemakäsitlus põhiküsimuste kaupa), kontrollitud asutuse juhi vastused ja seisukohad jne;
  4) aruande põhjendavas osas märgitakse tuvastatud riskid, riskide maandamise lahendused;
  5) aruandes tehakse viiteid allikatele ja lisatakse allikate nimekiri, samuti lisatakse lisade nimekiri ja märkused, kust on DHS-s leitavad.
  6) Vajadusel lisatakse viited varasematele aruannetele.

  (3) Aruanne vormistatakse kirjalikult või elektrooniliselt taasesitataval viisil, allkirjastatakse digitaalselt koostaja poolt ja esitatakse vallavalitsusele.

§ 8.   Teenistuslik järelevalve, ameti – või tööalase rikkumise tuvastamine ja menetlemine

  (1) Teenistusliku järelevalve teostamisel, ameti-või tööalase rikkumise menetlemisel võidakse vajadusel kaasata sisekontrolör.

  (2) Sisekontrolli läbiviimise käigus teenistusliku järelevalve teostamise vajaduse, ameti-või tööalase rikkumise tuvastamisel esitab sisekontrolör koheselt andmed järelevalve teostamise vajaduse põhjendused või rikkumise kohta vallavanemale, tema äraolekul vastutavale abivallavanemale.

§ 9.   Isikuandmete kaitse, aruannetele juurdepääs ja säilitamine

  (1) Sisekontrolli läbiviimisel on aluseks kehtivad isikuandmete töötlemise ja Jõhvi vallavalitsuse poolt kinnitatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

  (2) Sisekontrolli aruanded edastatakse valla DHSi ja on ametisiseseks kasutamiseks vallavalitsuse liikmetele ja hallatavate asutuse juhtidele, volikogu esimehele, revisjonikomisjoni esimehele, valla audiitorile.

  (3) Sisekontrolli aruanded säilitatakse arhiivis koos lisadega kümme (10) aastat.

§ 10.   Lõppsätted ja jõustumine

  (1) Käesoleva korra uuendamise vajadust hinnatakse iga kahe aasta järel, käesoleva korra § 6 lõike 6 märgitud aruannete alusel.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json