Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 27

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.09.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruses nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõiget 8 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:
„(8) Valitsuse hallatava asutuse poolt osutatavate teenuste loetelu ja hinnad kinnitab valitsus korraldusega. Juriidilise või füüsilise isiku ja teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse poolt osutatavate teenuste eest tasutakse nende poolt kinnitatud hinnakirja aluse.“;
  2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:
„(9) Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste piirmäärad kehtestab ning taotluste vormid kinnitab valitsus korraldusega.“;
  3) paragrahvi 32 lõikes 1 asendatakse sõnad „linna üldhariduskooli“ sõnadega „Eesti Vabariigis üldhariduskooli“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2022. a.

Tiit Lillemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json