HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 29

Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 15.09.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest noortevaldkonna projektide ning huvihariduse ja -tegevuse toetuste liigid, taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise ning järelevalve ja vastutuse kord.

  (2) Toetuseid eraldatakse noortevaldkonna projektideks Pärnu linna eelarve vahenditest vahendite olemasolul ning huvihariduse ja -tegevuse projektideks riigi poolt eraldatud vahendite olemasolul.

  (3) Toetuse andmise eesmärgiks on:
  1) Pärnu mitteformaalse hariduse ja noortevaldkonna arengu ning võimaluste mitmekesistamine;
  2) huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamine ja kvaliteedi tõstmine.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus – pikaajaline süsteemne õppekavapõhine ja juhendatud huviala õpe vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal;
  2) huvitegevus – lühiajaline juhendatud huvialaga tegelemine vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal;
  3) mitteformaalne haridus – teadlik ja eesmärgistatud oskuste ja teadmiste omandamine väljaspool traditsiooniliselt mõistetavat kooliharidust;
  4) noortevaldkond – noorsootöö, sealhulgas huviharidus ja -tegevus ning noortepoliitika, mis käsitleb noorsootööd, haridust, sotsiaal-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, pere- ja kuriteoennetuspoliitikat.

§ 3.   Toetuste liigid

  (1) Noortevaldkonna projektitoetus on mõeldud 7-26 aastastele noortele.

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse toetus on mõeldud 7-19 aastastele noortele, mis jaguneb:
  1) toetus võistlustel, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemiseks;
  2) õppevahendi toetus;
  3) koolitustoetus noorte huvihariduse ja -tegevuse juhendajatele, treeneritele ja huvigruppidele;
  4) õpilase toetus osaliseks õppemaksu katmiseks.

§ 4.   Toetuse taotlemise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada juriidilised isikud. Käesoleva määruse alusel ei saa noortevaldkonna projektitoetust taotleda Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavad asutused.

  (2) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linna ees;
  3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  5) taotleja on täitnud majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

  (3) Toetuse taotleja võib ühele projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

§ 5.   Noortevaldkonna projektitoetus

  (1) Noortevaldkonna projektitoetust eraldatakse järgmisteks tegevusteks:
  1) noorte linnalaagrite korraldamine Pärnu linnas;
  2) mitteformaalse hariduse elluviimine;
  3) noortele suunatud konverentsid ja seminarid;
  4) noorte omaalgatusprojektid;
  5) muu noortevaldkonda rikastav tegevus.

  (2) Toetust eraldatakse kuni 90% projekti kogumaksumusest.

  (3) Taotluses peab kajastuma viide organisatsioonisisesele, piirkondlikule või valdkondlikule arengukavale, kust nähtub tegevuse vajadus ja panus valdkonna arengusse.

§ 6.   Huvihariduse ja -tegevuse toetus

  (1) Võistlustel, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemise toetust eraldatakse osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel sündmustel kuni 35% kogumaksumusest.

  (2) Õppevahendi toetust eraldatakse huvihariduse ja -tegevuse elluviimiseks vajalike õppevahendite soetamiseks kuni 100% õppevahendi kogumaksumusest.

  (3) Koolitustoetust noorte huvihariduse ja -tegevuse juhendajate enesetäiendamiseks eraldatakse kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil kuni 100% kogumaksumusest.

  (4) Õpilase toetust eraldatakse osaliseks õppemaksu katmiseks kuni 70% kogumaksumusest.

§ 7.   Taotluse esitamine

  (1) Noortevaldkonna projektitoetuse taotlused esitatakse linnavalitsuse vastava infosüsteemi kaudu kaks korda aastas 1. novembriks ja 1. aprilliks.

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse võistlustel, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemise toetuse, koolitustoetuse ja õpilase toetuse taotlused esitatakse linnavalitsuse vastava infosüsteemi kaudu kaks korda aastas 15. oktoobriks ja 15. märtsiks.

  (3) Huvihariduse ja -tegevuse õppevahendi toetuse taotlused esitatakse linnavalitsuse vastava infosüsteemi kaudu üks kord aastas 15. aprilliks.

  (4) Taotleja lisab taotlusele teenuste, koolituste ja vahendite hinnapakkumised või viited ja projekti eelarve.

  (5) Info taotlemise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustatakse ka kohalikus meedias.

  (6) Eelarvevahendite olemasolul võib kuulutada välja täiendavaid taotlusvoore.

§ 8.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Haridusvaldkonda kureeriv struktuuriüksus (edaspidi vastav struktuuriüksus) kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Vastaval struktuuriüksusel on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeeritakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 9.   Taotluste hindamine

  (1) Toetuse taotlusi vaatavad läbi ja hindavad vastavad komisjonid.

  (2) Komisjonide koosseisud ja hindamiskriteeriumid ning toetuste piirmäärad kinnitab linnavalitsus.

§ 10.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus arvestades vastava komisjoni otsust.

  (2) Kui toetuse saajaks on linnavalitsuse hallatav asutus, täpsustatakse selle hallatava asutuse eelarvet toetuse summas, muutmata sealjuures linna eelarves toetusteks planeeritud kogumahtu.

  (3) Ühe taotleja kohta eraldatakse ühes taotlusvoorus kuni kaks toetust.

  (4) Sobivate kandidaatide puudumisel on õigus jätta toetus (toetused) välja andmata.

§ 11.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja kohustub:
  1) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti taotletud mahus või taotletust kuni 20% vähendatud mahus;
  2) kasutama vajadusel võimalust teha vastavale struktuuriüksusele ettepanek projekti sisu või mahu muutmiseks juhul, kui projektile eraldatud toetust on vähendatud enam kui 20% võrreldes taotletuga;
  3) projekti muudatused kooskõlastama enne elluviimist vastava struktuuriüksusega;
  4) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest teavitama vastavat struktuuriüksust, kui ta toetusest loobub;
  5) kasutama toetust sihtotstarbeliselt taotluses nimetatud projektiga seotud kulude katmiseks;
  6) tagama oma- või kaasfinantseeringu nõude täitmise, juhul kui see on nõutav;
  7) eristama toetuse kasutamise muust raamatupidamisest;
  8) esitama käesolevas määruses nimetatud aruanded tähtajaks;
  9) nimetama teavituskanalites linnavalitsust projekti toetajana ning esitlema Pärnu linna ametlikku logo kõigis projektiga seotud meediumites.

  (2) Toetust ei ole lubatud kasutada toitlustuse ja majutuskulude katmiseks.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelisel või väiksemas mahus kasutamisel, samuti projekti ärajäämisel kohustub toetuse saaja toetuse või selle osa tagasi maksma 10 tööpäeva jooksul pärast vastava nõude saamist.

  (4) Vastav struktuuriüksus kohustub:
  1) edastama taotlejale informatsiooni toetuse eraldamise või mitteeraldamise kohta;
  2) vähendades eraldatud toetust enam kui 20% võrreldes taotletuga ning saades taotlejalt ettepaneku projekti sisu või mahu muutmiseks, kinnitama selle või tegema omapoolse ettepaneku projekti läbiviimiseks.

  (5) Vajadusel võib sõlmida toetuse saajaga lepingu.

§ 12.   Aruandlus

  (1) Noortevaldkonna projektitoetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama projekti aruande linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta koos kuludokumentidega.

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse toetuse saaja peab esitama aruande linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta koos kuludokumentidega ühe kuu jooksul pärast projekti elluviimist, kuid mitte hiljem kui 20. detsembril toetuse saamise aastal.

  (3) Vastaval struktuuriüksusel on õigus nõuda täiendavalt aruandele kogu projekti kuludokumente.

§ 13.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vastav struktuuriüksus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud rikkumise korral on õigus:
  1) nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

  (3) Toetust ei eraldata järgmise kahe aasta jooksul:
  1) kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) kui toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid.

§ 14.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 7. veebruar 2019 määrus nr 10 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Rakendussätted

  Pärnu Linnavolikogu 06.02.2020 määruse nr 5 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord“ ja Pärnu Linnavolikogu 07.02.2019 määruse nr 10 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord“ alusel eraldatud toetuste puhul rakendatakse eelnimetatud määrustes toodud põhimõtteid.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json