Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 32

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 50
RT IV, 28.11.2018, 5
jõustumine 01.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2019RT IV, 26.09.2019, 301.10.2019
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 2626.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise ning toetuse kasutamise järelevalve tingimused ja kord.

  (2) Mittetulunduslik tegevus käeoleva määruse mõistes on kasumit mittetaotlev Põlva valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, tervisedenduse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö ja külaliikumise edendamiseks.

  (3) Toetuse eesmärk on Põlva valla avalikes huvides tegutseva ja valla elanikele suunatud ühingu tegevuse toetamine, et:
  1) parendada selle võimekust kogukondliku tegevuse korraldamisel;
  2) mitmekesistada erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimalusi;
  3) arendada tervisespordi alast tegevust ja võistlussporti.

  (4) Toetuseks määratud vahendite suuruse valla eelarves kinnitab Põlva Vallavolikogu.

  (5) Käesolevat määrust ei kohaldata huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas tegutsevate ühingute suhtes.

§ 2.   Toetuse saajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing ja Põlva valla osalusega sihtasutus (edaspidi ühing), mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Põlva valla elanikele;
  2) ühing tegutseb Põlva valla haldusterritooriumil;
  3) ühingu tegevus on kooskõlas Põlva valla arengukavaga;
  4) ühing on toetuse taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud ning tegevus toimub regulaarselt ja vastavalt taotletava kalendriaasta tegevuskavale;
  5) ühingu suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (2) Ühing, mis taotleb toetust võistlusspordiga seotud kulude katmiseks, peab vastama lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule järgmistele tingimustele:
  1) ühing on vastava spordialaliidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige;
  2) ühingut esindav sportlane või võistkond osalevad Eesti meistrivõistlustel ja/või muudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  3) ühingusse kuuluvad sportlased esindavad Põlva valda Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängudel.

  (3) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ühingu põhikirjas nimetatud tegevusteks, mida võib kasutada juhendajate tasustamiseks, ruumide üürimiseks, koolitus-, õppe-, posti- ja sideteenusteks, majandus- ja transpordikuludeks ning tegevuseks vajalike vahendite ostmiseks.

  (4) Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 1. novembril taotluse Põlva valla asutuste taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu (edaspidi andmekogu) kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.

  (2) Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluses esitatakse taotleja ja taotluse andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) postiaadress;
  4) kodulehe või sotsiaalmeediakonto aadress;
  5) esindaja nimi;
  6) telefon;
  7) e-posti aadress;
  8) taotletav summa;
  9) toetuse kasutamise eesmärk;
  10) tegutsemisvorm;
  11) tegevuse piirkond;
  12) taotleja aastaeelarve kogusumma;
  13) liikmete arv vanuses 7–19 eraldi Põlva vallas ja väljaspool Põlva valda;
  14) liikmete arv vanuses 20 ja vanemad eraldi Põlva vallas ja väljaspool Põlva valda;
  15) tegutsemiskoht;
  16) tegevuse juhendajate/treenerite nimekiri koos litsentsi/kutsetunnistuse andmetega;
  17) tegevuse eesmärk;
  18) toetuse kasutamise tegevuse kirjeldus;
  19) aruande esitaja nimi;
  20) aruande esitaja kontaktandmed.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnik (edaspidi menetleja) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui taotluses on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või toetuse andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Taotlus jäetakse läbi vaatamata ja menetlus lõpetatakse, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) taotluses ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  3) taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (4) Menetleja esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramise kohta 14 päeva jooksul pärast Põlva valla eelarve vastuvõtmist.

§ 5.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul Põlva valla eelarve vastuvõtmisest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt.

  (3) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:
  1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Põlva valla eelarvest varasemalt eraldatud toetuse kasutamise lepingus sätestatud kohustusi s.h ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt või ei ole tähtaegselt esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) taotlejal on võlgnevus Põlva valla ees;
  3) taotluses nimetatud tegevus ei toeta käesoleva määrusega sätestatud toetuse andmise eesmärke ja otstarvet;
  4) taotlusest tulenevalt otseselt kasu saavate isikute hulgas ei ole Põlva valla elanikke;
  5) esinevad muud põhjendatud asjaolud.

  (4) Taotlejat teavitatakse toetuse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest kirjalikult posti või e-posti teel 14 päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemist.

  (5) Teave toetuse saajate kohta avalikustatakse veebilehel.

§ 6.   Lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmist ja kasutamist reguleerib käesolev määrus ning vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud toetuse kasutamise leping.

  (2) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse väljamaksmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised lepingutingimused.

  (3) Taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja taotluse menetlus lõpetatakse haldusaktiga.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta aruande koos kulu- ja maksedokumentidega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuaril toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras.
[RT IV, 26.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

  (2) Kui aruandes on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab menetleja.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning määruses sätestatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ning lepingu ühepoolselt lõpetada kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  5) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT IV, 26.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json