HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 34

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 52
RT IV, 28.11.2018, 7
jõustumine 01.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2019RT IV, 26.09.2019, 301.10.2019
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 2626.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja § 15¹ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla eelarvest rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavatele ja õppivatele 7–19-aastastele, andeka noore toetuse osas 7–26-aastastele, lastele ja noortele (edaspidi õppur) huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimseks ja selles osalemiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise ning toetuse kasutamise järelevalve tingimused ja kord.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste suhtes ja Põlva vallas asuvate riigikoolide suhtes.

  (3) Käesolevat määrust ei kohaldata eraüldhariduskoolide ning sama pidaja juures tegutsevate erahuvikoolide suhtes.

  (4) Ühe õppuri kohta ei saa samaaegselt taotleda tegevustoetust, õppuritoetust ja transporditoetust.

  (5) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse Põlva valla asutuste taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu (edaspidi andmekogu) kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on:
  1) lastele ja noortele suunatud kultuurilise, sportliku või muu vaba aja tegevuse arendamine Põlva vallas;
  2) vaba aja sisustamiseks paremate võimaluste ning tingimuste loomine;
  3) süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parendamine, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvikool on huvihariduse omandamise võimalusi pakkuv haridusasutus;
  2) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad on kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, kes võimaldavad Põlva valla lastel ja noortel osaleda huvihariduses ja huvitegevuses;
  3) huvitegevus on süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud valdkonnas;
  4) õppurid on rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavad ja õppivad 7–19-aastased lapsed ja noored, kes osalevad huvihariduses ja huvitegevuses.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) õppuritoetus;
  3) transporditoetus;
  4) andeka noore toetus.

§ 5.   Tegevustoetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted

  (1) Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing, mis võib olla erahuvikooli pidaja.

  (2) Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Põlva valla territooriumil Põlva valla õppuritele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Põlva valla arengukavaga ja Põlva valla huvihariduse ning huvitegevuse kavaga.

  (3) Taotlus esitatakse hiljemalt 1. detsembril. 2018. aastal esitatakse taotlus hiljemalt 15. detsembril.

  (4) Toetus antakse toetuse andmise aasta 1. jaanuari seisuga taotleja õppurite nimekirjas oleva iga 7–19-aastase liikme kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas. Toetus antakse üheks eelarveaastaks pearaha põhimõttel järgmiselt:
  1) 7–13-aastased õppurid;
  2) 14–19-aastased õppurid.

  (5) Taotlejatele, kes on Põlva valla haldusterritooriumil tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta, antakse toetust koefitsiendiga 0,5.

  (51) Taotlejatele, kes tegutsevad muusika/pilliõppe valdkonnas, Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava alusel, antakse toetust koefitsiendiga 4.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

  (6) Tegevustoetust võib kasutada esmajärjekorras treenerite/juhendajate/õpetajate tasustamiseks ning huvihariduseks ja huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste üürimiseks. Kui nimetatud tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muudeks huvitegevuse kuludeks (töövahendite, õppematerjalide soetamine, võistlussõidud, õppelaagrid, inventari hankimine, osalustasud, jms).

  (7) Tegevustoetuse taotluses esitatakse taotleja ja taotluse andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) postiaadress;
  4) kodulehe või sotsiaalmeediakonto aadress;
  5) esindaja nimi;
  6) telefon;
  7) e-posti aadress;
  8) taotletav summa;
  9) toetuse kasutamise eesmärk;
  10) tegevuse valdkond;
  11) liikme osalustasu kuus;
  12) liikmete nimekiri vanuses 6 ja nooremad;
  13) liikmete nimekiri vanuses 7–19 eraldi Põlva vallas ja väljaspool Põlva valda;
  14) liikmete nimekiri vanuses 20 ja vanemad eraldi rahvastikuregistrijärgse elukohaga Põlva vallas ja väljaspool Põlva valda;
  15) tegutsemiskoht;
  16) tegevuse juhendajate/treenerite nimekiri koos litsentsi/kutsetunnistuse andmetega;
  17) tegevuse eesmärk;
  18) toetuse kasutamise tegevuse kirjeldus;
  19) osaleja nimi;
  20) osaleja isikukood;
  21) osaleja rahvastikuregistrijärgne elukoht;
  22) osaleja õppeasutus, huvihariduse või -tegevuse pakkuja;
  23) alaealise osaleja seadusliku esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  24) osaleja saavutused/tulemused;
  25) treeneri või juhendaja nimi;
  26) treeneri või juhendaja isikukood;
  27) treeneri või juhendaja valdkonnas tegutsemiseks vajalike kompetentside omamist tõendavad andmed (omandatud haridus, kutse, kvalifikatsioon);
  28) aruande esitaja nimi;
  29) aruande esitaja kontaktandmed.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

  (8) [Kehtetu - RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 6.   Õppuritoetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted

  (1) Õppuritoetust antakse õppuri õppekoha kulude katmiseks, kui õppur osaleb huvihariduses või huvitegevuses väljaspool Põlva valda ning selle suurus on kuni 75% õppekoha maksumuse määrast. Õppuritoetust antakse õppuri osalemiseks ühes huvikoolis või huviringis.

  (2) Õppuritoetust saab taotleda õppuri vanem ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui:
  1) Põlva valla huvikoolis või haldusterritooriumil puudub vastava huvihariduse või huvitegevuse erialal õppimise võimalus;
  2) õppur osaleb huvihariduses või huvitegevuses väljapool Põlva valda ja see asub tema elukohale lähemal kui Põlva vallas pakutav teenus;
  3) esinevad muud põhjendatud asjaolud.

  (3) Taotlus õppekoha kulude katmiseks jaanuarist maini esitatakse hiljemalt 1. märtsil. Taotlus õppekoha kulude katmiseks septembrist detsembrini esitatakse hiljemalt 1. novembril.

  (4) Taotluses esitatakse andmed taotleja ning õppuri/noore kohta (nimi, isikukood, postiaadress, telefon, e-posti aadress), taotletav summa, toetuse kasutamise eesmärk ja põhjendused.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 7.   Transporditoetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted

  (1) Transporditoetust makstakse huvihariduses ja huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks. Transporditoetust antakse õppuri osalemiseks ühes huvikoolis või huviringis.

  (2) Transporditoetust saab taotleda õppuri vanem ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui Põlva valla huvikoolis või haldusterritooriumil puudub vastava huvihariduse või huvitegevuse erialal õppimise võimalus või esinevad muud põhjendatud asjaolud.

  (3) Taotlus transpordikulude katmiseks jaanuarist maini esitatakse hiljemalt 1. märtsil. Taotlus transpordikulude katmiseks septembrist detsembrini esitatakse hiljemalt 1. novembril.

  (4) Taotluses esitatakse andmed taotleja ning õppuri/noore kohta (nimi, isikukood, postiaadress, telefon, e-posti aadress), taotletav summa, toetuse kasutamise eesmärk ja põhjendused.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 8.   Andeka noore toetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted

  (1) Andeka noore toetust antakse huvihariduses või huvitegevuses osaleva õppuri või noore osalemiseks rahvusvahelisel üritusel (võistlus, laager, konkurss, haridus- või noorteprogramm), mis toetab tema võimetekohast arengut. Toetust antakse ka õppurile või noorele, kes on toetuse eraldamise aastal Eesti noortekoondise liige omas vanuseklassis või Eesti esinduskollektiivi liige omas vanuserühmas.

  (2) Andeka noore toetust saab taotleda üks kord aastas õppuri vanem, alates 18. eluaastast õppur ise või huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja.

  (3) Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel anda ühele noorele andeka noore toetust kaks korda aastas.

  (4) Taotluses esitatakse andmed taotleja ning õppuri/noore kohta (nimi, isikukood või registrikood), postiaadress, telefon, e-posti aadress), taotletav summa, toetuse kasutamise eesmärk ja põhjendused.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnik (edaspidi menetleja) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust ning esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks.

  (2) Kui taotluses on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või toetuse andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Taotlus jäetakse läbi vaatamata ja menetlus lõpetatakse, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) taotluses ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  3) taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

§ 10.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Tegevustoetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul Põlva valla eelarve vastuvõtmisest.

  (2) Õppuritoetuse ja transporditoetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (3) Andeka noore toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (4) Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt.

  (5) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:
  1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Põlva valla eelarvest varasemalt eraldatud toetuse kasutamise lepingus sätestatud kohustusi s.h ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt või ei ole tähtaegselt esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) taotlejal on võlgnevus Põlva valla ees;
  3) taotluses nimetatud tegevus ei toeta käesoleva määrusega sätestatud toetuse andmise eesmärke ja otstarvet;
  4) esinevad muud põhjendatud asjaolud.

  (6) Taotlejat teavitatakse toetuse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest kirjalikult posti või e-posti teel 14 päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemist.

  (7) Teave tegevustoetuse saajate kohta avalikustatakse veebilehel.

§ 11.   Lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Tegevustoetuse väljamaksmist ja kasutamist reguleerib käesolev määrus ning vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud toetuse kasutamise leping.

  (2) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse väljamaksmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised lepingutingimused.

  (3) Taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja taotluse menetlus lõpetatakse haldusaktiga.

  (4) Õppuritoetus, transporditoetus ja andeka noore toetus makstakse välja korralduse alusel.

§ 12.   Tegevustoetuse aruandlus

  (1) Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta aruande koos kulu- ja maksedokumentidega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuaril toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras.
[RT IV, 26.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

  (2) Kui aruandes on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab menetleja.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust, õppuri osalemist ja omapoolse osalustasu tasumist huvihariduses ja huvitegevuses ning käesolevas määruses sätestatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  5) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel või põhjendatud asjaoludel.

  (4) Toetuse tagasinõudmisel lõpetab vallavalitsus ühepoolselt tegevustoetuse saajaga lepingu.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT IV, 26.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json