EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 37

Reklaamimaks

Vastu võetud 05.12.2013 nr 1
RT IV, 17.12.2013, 12
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2015RT IV, 24.09.2015, 1115.10.2015
12.10.2017RT IV, 19.10.2017, 722.10.2017
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 126.09.2022, osaliselt 01.01.2023 ja 01.01.2024

Määrus kehtestatakse kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 2, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Reklaamimaksu objekt

  Reklaamimaksu objekt on asustusüksuse Tartu linn (Tartu linn) territooriumile paigaldatud reklaam.
[RT IV, 19.10.2017, 7 - jõust. 22.10.2017]

§ 2.   Reklaamimaksu maksja

  Reklaamimaksu maksja on reklaami paigaldaja.

§ 3.   Maksustatav reklaam ja maksuvabastus

  Maksustamisele kuulub Tartu linna territooriumile paigaldatud reklaam, välja arvatud:
  1) reklaam pindalaga kuni 0,5 m2 (kaasa arvatud);
  2) reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
  3) lasteaia, lastehoiu, üldharidus- ja huvikooli, teatri, kino, muuseumi, näituse, kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse reklaam;
  4) kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse toimumise kohas ja toimumise ajal selle ürituse sponsori reklaam;
  5) müügikoha hooajalise laienduse inventaril (varikatus, päevavari, piire, mööbel jms) ja hooajalise müügikoha kujunduses kasutatav reklaam;
  6) reklaamiseaduse kohaselt reklaamina mittekäsitatav majandus- ja kutsetegevuse koha tähistus, mis on paigaldatud kinnistule, kus majandus- ja kutsetegevuse koht asub;
  7) kinnistule, millel toimub ehitamine, ehitamise ajaks paigaldatud ehitustöid tegeva ettevõtja nimi või kaubamärk;
[RT IV, 24.09.2015, 11 - jõust. 15.10.2015]
  8) reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit (sotsiaalreklaam).
[RT IV, 23.09.2022, 1 - jõust. 26.09.2022]

§ 4.   Maksuperiood

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaam on paigaldatud.

  (2) Maksukohustus tekib lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

§ 5.   Maksumäär

  (1) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1 m2 maksumus. Kui reklaamipinna suurus on täisruutmeetrist erinev, ümardatakse reklaamipinna suurus ruutmeetritesse ühe komakohani.

  (2) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
  1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (3) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on 26 senti ööpäevas. Alates 1. jaanuarist 2015. a on maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest 31 senti ööpäevas.

  (4) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest kesklinna piirkonnas (Sauna, Kroonuaia, Jakobi, Veski, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike Tähe, Tähe, Pargi, Kalevi, Jõe, mõttelise joone, mis kulgeb Jõe tänavast Turu tänavani mööda Sõpruse sillalt mahasõitu, Turu, Väike Turu, mõttelise joone, mis kulgeb Väike Turu tänavalt Pikk 86 hooneni, Pika, Roosi, Jaama ja Staadioni tänava (kaasa arvatud nimetatud tänavad vastavates lõikudes) vahele jääv ala) on 38 senti ööpäevas. Alates 1. jaanuarist 2015. a on maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest kesklinna piirkonnas 45 senti ööpäevas.

§ 6.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

  (2) Maksudeklaratsioonis esitatakse järgmised andmed:
  1) maksudeklaratsiooni esitaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed);
  2) maksuperioodi andmed (alguse ja lõpu kuupäev);
  3) maksuobjekti andmed (reklaami asukoha aadress, reklaamipinna suurus, reklaami lühikirjeldus);
  4) reklaamimaksu tasumise tähtaeg ja tasumisele kuuluv maksusumma.

  (3) Maksudeklaratsioon esitatakse paberkandjal allkirjastatuna, digitaalallkirja seaduse kohaselt elektrooniliselt allkirjastatuna või Tartu linna reklaamimaksu deklaratsioonide elektroonilise infosüsteemi kaudu.

  (4) Tartu linna reklaamimaksu deklaratsioonide infosüsteemi kasutamise ja selles maksudeklaratsiooni esitamise korra kehtestab linnavalitsus määrusega.

  (5) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks perioodiks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

  (6) Maksudeklaratsioonile tuleb lisada paigaldatud reklaami kavand või foto koos mõõtudega.

§ 7.   Maksu tasumine

  (1) Maksumaksja tasub maksusumma Tartu linna eelarvesse hiljemalt 15. päeval arvates maksuperioodi alguskuupäevast.

  (2) Reklaami paigaldamisel pikemaks perioodiks kui 30 päeva jaotatakse maksuperiood intervallideks arvestusega, et üks intervall on võrdne 30 päevaga. Maksuperioodi viimane intervall võib olla lühem kui 30 päeva. Esimese intervalli eest tasutakse maksusumma käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras, iga järgneva intervalli eest tasutakse maksusumma intervalli esimeseks päevaks.

  (3) Reklaamimaksu tasumiseks annab maksuhaldur maksumaksjale viitenumbri.

§ 8.   Maksuhaldur

  (1) Reklaamimaksu maksuhaldur on Tartu Linnavalitsus rahandusosakonna kaudu.

  (2) Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja, rahandusosakonna eelarveteenistuse juhataja, rahandusosakonna eelarveteenistuse eelarve peaspetsialist ja rahandusosakonna eelarveteenistuse spetsialist on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 9.   Vastutus

  Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesoleva määruse jõustumise ajal kehtiva ühistranspordi ootekodade paigaldamise lepingu lõppemiseni on nimetatud lepingu kohaselt ühistranspordi ootekodadele paigaldatud reklaam reklaamimaksust vabastatud.

  (3) Käesoleva määruse jõustumise ajal kehtiva linnateabe reklaamialuste paigaldamise lepingu lõppemiseni on nimetatud lepingu kohaselt linnateabe reklaamialustele paigaldatud reklaam reklaamimaksust vabastatud.

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json