Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 16. aprilli 2019. a määruse nr 8 „Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 41

Raasiku Vallavolikogu 16. aprilli 2019. a määruse nr 8 „Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“ muutmine

Vastu võetud 13.09.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, koolieelsete lasteasutuste seaduse § 24 ning huvikooli seaduse § 17 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 16. aprilli 2019. a määruses nr 15 "Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Paragrahvis 2 ja §-i 13 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõna „pedagoog“ sõnaga „õpetaja“ vastavas käändes;
  2) Paragrahvi 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „2) saada direktorilt ülevaade õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;“;
  3) Paragrahvi 4 punkt 3 muudetakse kehtetuks;
  4) Paragrahvi 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „5) kaasata vajadusel hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala eksperte.“;
  5) Paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „3) lapsevanemate esindajad, arvestusega igast kooliastmest vähemalt üks esindaja ja igast lasteaiarühmast üks esindaja;“;
  6) Paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteaia hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda haridusasutuse töötajate hulka.“;
  7) Paragrahvi 8 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „3) 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat;“;
  8) Paragrahvi 8 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „4) vähemalt 3 lapsevanemate esindajat;“;
  9) Paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „§ 9. Lapsevanemate esindajate valimine (1) Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad hoolekogusse ühe esindaja. (2) Iga kooliastme vanemad valivad kooli hoolekogusse oma esindaja või esindajad vastavalt hoolekogu otsustatud esindajate arvule. (3) Vanemate esindaja valitakse hoolekogu otsusel koosolekul või elektroonilise hääletamise teel. Kui hoolekogu otsustab korraldada vanemate esindajate valimise elektroonilise hääletamise teel, kinnitab ta tulemuste väljaselgitamise põhimõtted. (4) Kandidaatideks võivad olla kõik antud haridusasutuses õppivate laste vanemad või hooldajad. Kandidaadid annavad kandideerimiseks oma (kirjaliku) nõusoleku. (5) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.“;
  10) Paragrahvi 11 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(6) Juhul kui koolil puudub vilistlaste ja/või kooli toetav organisatsioon, valitakse nende asemel hoolekogu koosseisu täiendavad lapsevanemate esindajad.“;
  11) Paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „Haridusasutuse pidaja esindaja nimetab volikogu, kelle kinnitab vallavalitsus hoolekogu koosseisu kinnitamisel.“;
  12) Paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(1) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel esitab direktor vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.“;
  13) Paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad kooli ja lasteaia osas õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis ning huvikooli osas vähemalt üks kord poolaastas.“;
  14) Paragrahvi 16 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(6) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees või koguneb hoolekogu koosolekuks vähemalt kolme hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või haridusasutuse pidaja esindaja ettepanekul.“;
  15) Paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses: „(121) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsutakse koosolek hiljemalt viie tööpäeva jooksul uuesti kokku, selliselt kokku kutsutud koosolekul kvoorumi nõue puudub.“;
  16) Paragrahvi 16 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.“;
  17) Paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(1) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande iga õppeaasta esimesel üldkoosolekul.;
  18) Paragrahvi 20 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maarja Sikut
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json