Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 3. novembri 2020 määruse nr 13 „Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 42

Harku Vallavalitsuse 3. novembri 2020 määruse nr 13 „Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 20.09.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse Harku Vallavolikogu 29. detsembri 2011 määruse nr 21 „Harku valla põhimäärus" § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna põhimääruse muutmine


Harku Vallavalitsuse 3. novembri 2020 määruses nr 13 „Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„7) vallavalitsuse hallatavate sotsiaalvaldkonna asutuste tegevuse koordineerimine ning järelevalve nende tegevuse üle;“;

  (2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9-10 järgmises sõnastuses:
„9) koolieelse lasteasutuse kulude tasumisest pere vabastamine Harku Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määruse nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ § 4 lõikes 3 sätestatud juhul;“;
„10) huvikooli kulude tasumisest pere vabastamine Harku Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määruse nr 21 „Harku valla huvikooli kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ § 4 lõikes 3 sätestatud juhul.“.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json