EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2012, 6

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 28.06.2011 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 ja reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse välireklaami paigaldamisele esitatavad nõuded.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) paigaldusluba – vallavalitsuse poolt antud luba välireklaami paigaldamiseks ja mahavõtmiseks Sõmeru valla haldusterritooriumil;
  2) reklaamipind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Sõmeru valla haldusterritooriumile avalikkusele suunatud välireklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaamipind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku välireklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;

  (2) Lisaks § 2 lõikes 1 toodud mõistetele kasutataks käesolevas määruses ka Reklaamiseaduse § 2 tähenduses toodud mõisteid.

2. peatükk Välireklaami paigaldamine 

§ 3.   Välireklaami paigaldamise õigus

  (1) Välireklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Sõmeru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatav välireklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

  (2) Paigaldusluba ei pea taotlema kui reklaamipind ei ole suurem kui 210 mm x 297 mm (A4 formaat).

  (3) Kui järelevalve teostaja leiab, et § 3 lõige 2 alusel paigaldatud välireklaam vastab mõnele § 5 lõige 3 punktis 1, 2, 3, 5 ja 7 toodule, siis rakendatakse antud välireklaamile käesoleva paragrahvi lõige 1 nõudeid.

§ 4.   Paigaldusloa taotlus

  (1) Paigaldusloa saamiseks esitab välireklaami tellija vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1) millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) välireklaami kavand koos mõõtudega;
  2) välireklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
  3) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega;
  4) välireklaami paigalduskoha territooriumi, hoone ja rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomanike puhul kõigi kaasomanike kooskõlastus;
  5) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele, välireklaami paigaldamiseks;
  6) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  7) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek.

  (2) Paigaldusloa taotlemise kohustus on välireklaami tellijal.

§ 5.   Paigaldusloa väljaandmine ja väljaandmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus väljastab paigaldusloa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud paigaldusloa taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest välireklaami tellijale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Paigaldusluba antakse välireklaami eksponeerimise ajaks. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

  (3) Paigaldusloa väljaandmisest võib keelduda:
  1) kavandatud reklaam ei vasta Eesti Vaabariigi õigusaktides toodud nõuetele;
  2) välireklaami tellija on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) kavandatud välireklaam ei sobi vallaruumi ilme, hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva keskkonnaga või reklaamialune pind (hoone fassaad, välisseinad vms) on korrastamata;
  4) puuduvad käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 4-7 nimetatud kooskõlastused;
  5) varasemalt on teine välireklaami tellija esitanud taotluse samale asukohale välireklaami paigaldamiseks;
  6) eelneva välireklaamiloa kehtivuse ajal välireklaami tellija ei täitnud tähtaegselt vallavalitsuse poolt tehtud ettekirjutusi;
  7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (4) paragrahvi 5 lõige 3 punktis 3 toodud välireklaami sobivust hindab vallavalitsuse ehitusjärelevalve insener.

§ 6.   Välireklaami tellija kohustused ja õigused

  (1) Välireklaami tellija on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavalt paigaldusloas sätestatud tingimustele ja teiste õigusaktide nõuetele;
  2) tagama paigaldatud reklaami esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise perioodi jooksul;
  3) välireklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue välireklaami kavandi;
  4) purunenud välireklaami ja kinnituskonstruktsiooni korrastama või maha võtma viie tööpäeva jooksul;
  5) maha võtma välireklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna paigaldusloas sätestatud tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 10 tööpäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse §-s 4 sätestatud korras;
  6) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud välireklaamiga (purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

  (2) Välireklaami tellijal on õigus:
  1) igal ajal loobuda välireklaami avalikustamisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui välireklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse ja deklaratsiooni vähemalt 10 tööpäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud tähtajaks mahavõtmata välireklaam kuulub eemaldamisele välireklaami tellija kulul.

§ 7.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui välireklaami tellija:
  1) ei ole paigaldanud välireklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) on esitanud paigaldusloa taotluses tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) ei ole paigaldanud välireklaami ühe kuu jooksul alates paigaldusoa kehtivusajast
  4) ei ole tähtaegselt täitnud vallavalitsuse tehtud ettekirjutusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 8.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet välireklaami paigaldamise üle teostab vallavalitsuse ehitusjärelevalve insener.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud välireklaam (va § 2 lõige 2) või välireklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele välireklaami tellija kulul. Välireklaami mahavõtmiseks teeb ehitusjärelevalve insener välireklaami tellijale vastavalt Reklaamiseaduse § 32 ettekirjutuse.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab välireklaami mahavõtmise vallavalitsus välireklaami tellija kulul.

  (4) Kui välireklaami tellija ei ole teada, tehakse ettekirjutus reklaami avalikustajale või hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele välireklaam on paigaldatud.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud reklaamile tuleb taotleda paigaldusluba ja määrusega kooskõlla viia 01. augustiks 2011.

  (2) Määrus jõustub 04. juulil 2011.a.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa  Taotlus

/otsingu_soovitused.json