Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ramsi Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Pärsti Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2012, 10

Ramsi Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 10.10.2012 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 ning valla põhimääruse § 281 lg 3 alusel.

1. peatükk Üldätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Ramsi Vaba Aja Keskuse:
  1) põhiülesande, tegevuse eesmärgid ja valdkonnad;
  2) personalitöö korralduse ja juhtimise põhimõtted;
  3) nõukogu pädevused ja töökorra;
  4) majandamise ja asjaajamise alused;
  5) kontrolli, järelevalve ja aruandluse;
  6) ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused;
  7) põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimetus

  (1) Kultuuriasutuse nimetus on Ramsi Vaba Aja Keskus (edaspidi Ramsi VAK vastavas käändes)

  (2) Ramsi VAK on moodustatud 1.juunil 2005 Pärsti Vallavolikogu 15.12.2004 määruse nr 15 alusel.

  (3) Ramsi VAK on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 75032733.

§ 3.   Asukoht ja aadress

  Ramsi VAK asub Viljandimaal Pärsti vallas Ramsi alevikus aadressil Ramsi tee 5.

§ 4.   Õiguslik seisund

  (1) Ramsi VAK on Pärsti valla ametiasutuse hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Pärsti Vallavolikogu (edaspidi volikogu vastavas käändes).

  (2) Ramsi VAK juhindub oma tegevuses volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, sealhulgas käesolevast põhimäärusest ning talle laienevad teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Ramsi VAKil on oma nimetusega pitsat.

  (2) Ramsi VAK võib omada ja kasutada Pärsti Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) poolt kinnitatud sümboolikat.

§ 6.   Haldusmenetlus

  (1) Ramsi VAK puhul kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

  (2) Ramsi VAK on oma tegevuse korraldamisel ning raha ja vara kasutamisel õigusaktides kehtestatud piirides iseseisev.

§ 7.   Tegevuspiirkond

  Ramsi VAKi tegevuspiirkonnaks on Pärsti valla haldusterritoorium.

2. peatükk Põhiülesanne ja tegevus 

§ 8.   Põhiülesanne

  Ramsi VAKi põhiülesanne on rahvus- ja rahvakultuuri säilitamine, kultuurielu rikastavate traditsioonide algatamine ja jätkamine, elukestvale õppele suunatud vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamise läbi inimeste elukvaliteedi ja - keskkonna väärtustamine.

§ 9.   Tegevuse eesmärk ja valdkonnad

  (1) Ramsi VAK tegevus on suunatud eeskätt Pärsti valla elanikele.

  (2) Ramsi VAK pakub elanikele võimaluste olemasolul osaleda alljärgnevates tegevusvaldkondades:
  1) taidlus ehk kunstiline isetegevus (näiteks laulukoorid ja - ansamblid, tantsurühmad, orkestrid, näiteringid jne) ühendab teatud eelduste või oskustega kunstiliigi harrastajaid, kes on valmis näitama koosõpitut ka teistele;
  2) huvialaklubid või –ringid (näiteks laulu-, laste-, noorte-, eakate-, naiste-, meeste -, rännusõprade-, karskus-, huvitavate kohtumiste jne klubid-ringid ) koondab sarnaste huvidega inimesi, kes tahavad käia koos, et juhendaja käe all tutvuda ja tegeleda mingi kitsama valdkonnaga;
  3) kursused ehk õpiringid ( näiteks keele-, käsitöö-, foto-, tantsu-, kunsti- , jooga-, lilleseade- jne) aitavad saada uusi oskusi. Tegemist on enesetäiendamisega.;
  4) üksiküritused (näiteks kontserdid, etendused, tähtpäevade tähistamised, teema- ja tantsuõhtud jne) pakuvad erinevatele sihtrühmadele vaba aja kultuurilis-meelelahutusliku veetmise võimalust .

§ 10.   Ramsi VAKi ülesanded

  Ramsi VAK ülesandeks on:
  1) töö noortega: noortetoa haldamine, tegevuste korraldamine noorsootöötajate juhendamisel, noorte igakülgne kaasamine Ramsi VAK-i üritustel;
  2) noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda;
  3) noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1.noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

2.noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
3.noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
4.noorsootöö lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.
  4) valla kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  5) ülevallaliste ürituste korraldamiseks koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi-, haridus- ning seltsielu korraldavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) taidlus-, õpi- ja huviringide töö korraldamine ning arendamine;

  7) professionaalse kultuuri vahendamine;
  8) hallatava vara korrashoid, parendamine ja säilitamine;
  9) ruumide kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  10) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

§ 11.   Tegevuse korraldamine

  (1) Ramsi VAKi lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

  (2) Taidlus-, huvi- ja õpiringi (edaspidi ringid vastavas käändes) moodustamisel arvestatakse elanike huvi ja ringi juhendamise võimalikkust.

  (3) Ringid igaks tegevushooajaks määrab Ramsi VAK juhataja (edaspidi juhataja vastavas käändes) oma käskkirjaga ja sõlmib ringijuhiga määratud tähtajaks lepingu.

  (4) Ringid tegutsevad üldjuhul 1. oktoobrist 31.maini, kui juhataja käskkirjaga ei ole ringi tegutsemiseks määratud teist tähtaega.

  (5) Ramsi VAK võib oma põhiülesande ja tegevuste eesmärkide täitmiseks osutada tasulisi teenuseid.

  (6) Ramsi VAKi ruumide ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk Personal ja juhtimine 

§ 12.   Personal

  (1) Ramsi VAK töötajad (edaspidi personal vastavas käändes) on juhataja, ringijuhid, noorsootöötajad, administraatorid ja teenindavad töötajad.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepingute ja ametijuhenditega ning Ramsi VAK töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Personali koosseisu ja palgamäärad kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus lähtuvalt eelarvelistest võimalustest, ringide arvust, hoone, maa-ala suurusest ja seisundist ning ruumide koormatusest.

  (4) Personal on kohustatud andma teavet juhatajale ja vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et ringitöös osaleja kodune olukord on ebarahuldav või ta on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 13.   Juhataja

  (1) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus, töölepingu sõlmib, muudab ning ütleb üles vallavanem.

  (3) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 14.   Juhataja ülesanded

  Ülesannete täitmiseks juhataja:
  1) esindab Ramsi VAK tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
  2) esindab Ramsi VAK kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud personaliga;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) vastutab Ramsi VAK asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
  5) koostab eelarve projekti, esitab selle kooskõlastamiseks Ramsi VAK nõukogule ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  6) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  7) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud Ramsi VAK sisesed eeskirjad ning teeb need personalile ja külastajatele teatavaks;
  8) taotleb täiendavaid vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid Ramsi VAK majandusliku olukorra ja tegevuse arendamiseks ning valla kultuuritöö paremaks korraldamiseks;
  10) tagab noortetoa tegevuse ja kuulutab välja ja viib läbi noorsootöötaja vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
  11) korraldab koostöös Ramsi rahvaraamatukogu juhatajaga hoone hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning külastajate ja personali kaitse hädaolukorras;
  12) teeb ettepanekuid nõukogu koosseisu kohta;
  13) teatab vallavalitsusele kirjalikult Ramsi VAK majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  14) hoolitseb majaümbruse heakorra eest koos Ramsi rahvaraamatukogu juhatajaga;
  15) tagab hoone kommunikatsiooni- jt. süsteemide töö, korraldades esinevate rikete kohese kõrvaldamise;
  16) täidab ja lahendab muid kohustusi ja ülesandeid.

§ 15.   Nõukogu olemus

  (1) Ramsi VAK töö hindamiseks ja muude oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus nõuandva organi – nõukogu.

  (2) Nõukogu on viieliikmeline, kuhu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, Pärsti Noorte Volikogu liige , Ramsi VAK üldkoosolekul valitud personali esindaja, Ramsi aleviku elanike esindaja ja valla hallatavate asutuste esindaja.

  (3) Nõukogu volituste aeg ühtib antud vallavalitsuse volituste ajaga. Nõukogu koosseisu muutmiseks esitab juhataja ettepaneku vallavalitsusele.

§ 16.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.

  (2) Nõukogu esimees või juhataja kutsub nõukogu kokku vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget.

  (4) Nõukogu koosolekud protokollitakse . Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatavad ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletamistulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

  (5) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Nõukogu protokolle hoitakse Ramsi VAKis vastavalt asjaajamist reguleerivale korrale.

§ 17.   Nõukogu pädevus

  (1) Nõukogu pädevuses on:
  1) Ramsi VAKi eelarve eelnõu läbivaatamine ja eelarve heakskiitmine;
  2) tööplaanide ja aruannete läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
  3) juhataja koostatud vallavalitsusele esitatavate teenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
  4) juhatajale ettepanekute tegemine Ramsi VAKi töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

  (2) Nõukogul on õigus:
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda juhatajalt aruandeid (sisuline ja eelarveline) Ramsi VAKi tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

4. peatükk Majandamine ja asjaajamine 

§ 18.   Eelarve

  Ramsi VAKil on Pärsti valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 19.   Vara

  (1) Ramsi VAKi kasutuses oleva vara moodustavad asutusele Pärsti vallavara valitsemise korra alusel sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Ramsi VAKi kasutuses olev vara on Pärsti valla omand.

  (3) Ramsi VAKi vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 20.   Rahalised vahendid

  (1) Ramsi VAKi eelarve tulud moodustavad eraldised:
  1) valla eelarvest;
  2) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  3) maksed ruumide rendilt ja tasulistelt teenustelt;
  4) ürituste piletitulu.

  (2) Ramsi VAKi finantstegevust juhib koostöös nõukoguga juhataja.

  (3) Ramsi VAKi raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus koos juhatajaga vastavalt õigusaktidele.

  (4) Ramsi VAKi finantsmajanduslikku tegevust revideerivad vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon

§ 21.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine toimub vastavalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatuga.

  (2) Ramsi VAKi asjaajamise korraldus on reguleeritud valla asjaajamiskorraga.

5. peatükk Kontroll, järelevalve ja aruandlus 

§ 22.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Ramsi VAKi finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet Ramsi VAKis ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Vara olemasolu kontrollimiseks tehakse inventuur vähemalt korra aastas või vajaduse korral (juhataja vahetus; avarii, milles sai kannatada vara vms) sagedamini.

  (4) Vallavalitsus võib nõuda inventuuri igal ajal.

  (5) Inventuuri tegemiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

  (6) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

§ 23.   Aruandlus

  Ramsi VAK esitab nõudmisel eelarve kasutamise ja sisulise töö kohta aruanded vallavalitsusele ja nõukogule.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 24.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Ramsi VAKi töö ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsuse alusel.

  (2) Töö ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus avalikkust ja teisi asjasse puutuvaid organeid õigusaktides ettenähtud tähtaegadel.

7. peatükk Põhimääruse muutmine ja määratlemata küsimuste lahendamine 

§ 25.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Ramsi VAK põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsuse ettepanekul volikogu.

§ 26.   Määratlemata küsimuste lahendamine

  Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendatakse nõukogu ettepanekul vallavalitsus.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2013.

Jaan Mätas
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json