HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2012, 12

Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 25.10.2011 nr 15
jõustumine 28.10.2011

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Spordiseaduse § 2, § 3 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Käesoleva määruse eesmärk on Keila linnas noorte huvitegevuse soodustamine.

 (2) Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Keila linnas noorte huvitegevuse toetuse määramist ja maksmist.

§ 2.  Mõisted

 (1) Noorte huvitegevus (edaspidi huvitegevus) on reeglina 9 kuu jooksul aastas toimuv noorte süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised, oskused ja võimed valitud huvialal.

 (2) Toetuse saaja on huvitegevuses osalev kuni 19-aastane (k.a) isik, kelle enda ja kelle vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

 (3) Meisterlikkuse toetuse saaja on kuni 26- aastane (k.a.) isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

 (4) Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) on eraõiguslik juriidiline või füüsiline isik, kes pakub toetuse saajatele võimalusi osaleda huvitegevuses.

 (5) Baasitoetus on Keila linna huvitegevuse baasi tasuta kasutamise õigus.

 (6) Meisterlikkuse toetus on korras sätestatud tingimustel toetuse saaja kohta eraldatav rahaline toetus Eesti tiitlivõistluste ja tippürituste tasemel tegutsemiseks, millele lisandub baasitoetus. Meisterlikkuse toetus jaguneb individuaalseks ja võistkondlikuks toetuseks ning see hõlmab lisaks spordile ka kultuurialast edukat tegevust. Meisterlikkuse toetust võib eraldada ka ainult baasitoetuse ulatuses.

 (7) Meisterlikkuse komisjon on Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjon, mis vaatab läbi meisterlikkuse toetuse taotlused ja teeb ettepaneku selle toetuse eraldamiseks linnavalitsusele.

 (8) Juhendaja on noorte huvitegevuses osalevaid isikuid juhendav erialase ettevalmistusega spetsialist. Erialase ettevalmistusena on käsitletav ka juhendaja pedagoogiline haridus või pikaajaline kogemus konkreetse huvitegevuse valdkonnas noorte juhendamisel.
Juhendaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144-146 või §-des 175-178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

 (9) Keila linna huvitegevusbaas korra mõistes on linnavalitsuse hallatav asutus, Keila linna asutatud sihtasutus ja osaühing Keila Tervisekeskus.

§ 3.  Huvitegevuse toetuse arvestamise alused

 (1) Baasitoetus määratakse ühe eelarveaasta kohta ning toetuse arvestamisel lähtutakse toetuse saaja koormusest huvitegevuses osalemisel.

 (2) Meisterlikkuse toetuse suuruse kinnitab Keila Linnavolikogu linna eelarvega ja selle arvestamisel lähtutakse toetuse saaja tegevusest toetuse taotlusperioodile eelneval aastal. Toetuse jaotuse esitab linnavalitsusele kinnitamiseks meisterlikkuse komisjon.

 (3) Taotlejale ei eraldata toetust, kui konkreetset huvitegevust toetatakse vastava linnavalitsuse hallatava asutuse või linna poolt asutatud sihtasutuse ning äriühingu eelarvest.

 (4) Meisterlikkuse toetust ei maksta, kui selleks puuduvad linnaeelarves ettenähtud vahendid.

2. peatükk HUVITEGEVUSE TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE  

§ 4.  Huvitegevuse toetuse eraldamise eeldused

  Toetuse saamiseks peavad taotleja ja toetuse saaja vastama järgmistele tingimustele:
 1) Taotleja vastab Korra § 2 lõikes 4 sätestatud tingimustele;
 2) Toetuse saaja vastab Korra § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
 3) Meisterlikkuse toetuse saaja vastab Korra § 2 lõikes 3 sätestatud tingimustele;
 4) Taotleja esitab toetuse taotlemisel linnavalitsusele menetlemiseks ammendavad tõesed andmed ja dokumendid ning järgib seejuures § 5 lõikes sätestatud tähtaegu.

§ 5.  Taotleja menetlustoimingud ja nende tähtajad huvitegevuse toetuse eraldamisel

 (1) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse meisterlikkuse toetuse saamiseks hiljemalt toetatavale perioodile eelneva aasta 1. detsembriks. Baasitoetust võib taotleda toetatava perioodi jooksul.
(Keila Lvk m27.03.2012 nr 4 jõust 02.04.2012, rakend 01.01.2012)

 (2) Taotleja esitab linnavalitsuse nõudmisel § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustel
täiendavad dokumendid ja/või kõrvaldab puudused.

 (3) Taotleja sõlmib linnavalitsusega vormikohase lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise korralduse andmist. Käesolevas lõikes nimetatud tähtaja jooksul lepingu mittesõlmimisel kaotab taotleja õiguse toetusele taotletud perioodiks.

 (4) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande toetuse kasutamise perioodile järgneva kuu jooksul.

§ 6.  Linnavalitsuse menetlustoimingud ja nende tähtajad huvitegevuse toetuse eraldamisel

 (1) Keila linnapea poolt määratud linnavalitsuse teenistuja kontrollib taotleja tähtaegselt esitatud taotluse vastavust Korra nõuetele. Vajadusel määrab teenistuja taotlejale kuni 10-päevase tähtaja täiendavate dokumentide esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse esitatud dokumendid ning taotluse menetlus lõpetatakse. Teenistuja esitab tähtaegselt laekunud nõuetele vastava taotluse koos meisterlikkuse komisjoni rahajaotusettepanekuga korralduse eelnõuna linnavalitsusele.

 (2) Linnavalitsus otsustab meisterlikkuse toetuse andmise nõuetekohaselt esitatud taotluste alusel 1 kuu jooksul pärast jooksva aasta linnaeelarve vastuvõtmist.
(Keila Lvk m27.03.2012 nr 4 jõust 02.04.2012, rakend 01.01.2012)

 (3) Linnavalitsus sõlmib taotlejaga vormikohase lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise korralduse andmist.

 (4) Meisterlikkuse toetus makstakse taotleja pangakontole linnavalitsuse korralduse alusel pärast vormikohase lepingu sõlmimist.

 (5) Linnavalitsus ei menetle sellise taotleja poolt esitatud taotlust, kes ei ole eelnevatel perioodidel Korra alusel saadud toetuse kasutamise kohta esitanud Korra § 5 lõikes 4 sätestatud aruannet.

3. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 7.  Huvitegevuse toetuse kasutamise kontroll

 (1) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab linnavalitsus. Kontrolli teostamise menetlemise õigust omab Keila linnapea poolt volitatud isik. Kontrollijal on kontrolli teostamisel õigus nõuda taotlejalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures. Kontrolli tulemused esitab kontrollija kirjalikult linnavalitsusele.

 (2) Linnavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse eraldamine või nõuda huvitegevuse toetuseks makstud vahendite tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) taotleja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise aasta kestel;
 4) muudel taotlejaga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormide kehtestamine

  Korra rakendamiseks kehtestab vajalikud taotluse, aruande ja lepingu vormid linnavalitsus.
(Keila Lvk m27.03.2012 nr 4 jõust 02.04.2012, rakend 01.01.2012)

§ 9.  Määruse jõustumine, rakendamine ja määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Käesolev määrus jõustub 28.oktoobril 2011. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json