Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2016, 33

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 25.01.2012 nr 2
RT IV, 23.10.2012, 27
jõustumine 28.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2016RT IV, 06.12.2016, 2709.12.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Vastseliina vallale vara omandamist, vara kasutusse võtmist, valla omandis oleva vara kasutamist, kolmandatele isikutele vara kasutusse andmist, võõrandamist ning koormamist.

 (2) Käesolevas korras kinnisasja kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka ehitistele, nende reaalosadele ja mõttelistele osadele ning pooleliolevatele ehitistele kuni nende aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse.

§ 2.  Mõisted

  Esemeks on asjad, õigused ja muud hüved, mis võivad olla õiguse objektiks.
Asi on kehaline ese.
Kinnisasi on maapinna piiritletud osa (maatükk).
Vallasasi on asi, mis ei ole kinnisasi.
Peremehetu asi on asi, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või kui omanik on valduse lõpetanud, omandist loobunud. Vallasomand tekib hõivamisega, kui isik võtab peremehetu vallasasja oma valdusse tahtega saada selle omanikuks.
Ehitustööde kontsessioon on riigihangete seaduse § 6 lg 1 sätestatule: hankelepingu tulemusena valminud ehitist võib hankelepingu täitja kasutada kasusaamise eesmärgil
Väheväärtuslik vara on vara, mille maksumuseks on kuni 1917 eurot ilma käibemaksuta.

§ 3.  Vallavara

 (1) Vallavaraks käesoleva korra tähenduses on Vastseliina valla omandis olevad esemed ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

 (2) Vallavara valdamisest, kasutamisest ja käsutamisest saadud tulu, samuti tulu, mida saadakse valla teenistuses olevate isikute tegevuse läbi lepingu alusel ning selle töö tulem kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või sõlmitud lepingutest ei tulene teisiti.

§ 4.  Vallavara valitsejad

 (1) Vallavara valitsejad on:
 1) valla ametiasutus;
 2) valla ametiasutuse hallatav asutus
 3) valla äriühingud ja sihtasutus

 (2) Vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema selle säilimise ja korrashoiu eest.

 (3) Vallavara valitsejad peavad arvestust nende valitsemisel oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

 (4) Valla poolt omandatav vara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisalas olevaks, kellele see vara seaduse või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu võtma. Kui niisugust vallavara valitsejat seadusest või tehingust otseselt ei selgu, määrab vara valitseja vallavalitsus.

 (5) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta.

 (6) Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsuse raamatupidamisele.

 (7) Vallavara valitseja korraldab tema valitsemisel oleva vallavara asutusesisest kasutamist ja määrab vallavara eest vastutavad isikud. Kui vallavara eest vastutavat isikut ei ole määratud, on selle eest vastutav asutuse juht.

§ 5.  Vallavara valitsemine

 (1) Vallavara valitsemine on vara valitseja õigus ja kohustus käesoleva korra ja teiste valla või Eesti Vabariigi õigusaktide alusel korraldada vallavara valdamist (teostada tegelikku võimu asja üle), kasutamist ja käsutamist.

 (2) Vallavara kasutamine on selle vara omaduste igasugune tarbimine vara füüsilist vormi muutmata.

 (3) Vallavara käsutamine on vara õigusliku seisundi muutmine, samuti tema tulevase juriidilise staatuse määramine võõrandamise või täieliku ärakasutamise teel, samuti koormamine piiratud asjaõigustega.

§ 6.  Vallavara kasutamise otstarve

 (1) Vallavara kasutatakse:
 1) seadusega vallale antud ülesannete täitmiseks;
 2) avalikuks otstarbeks;
 3) valla valitsemise otstarbeks;
 4) vallale tulu saamiseks.

 (2) Avalikuks otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt.

 (3) Valla valitsemise otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavolikogule, vallavalitsusele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja valla äriühingutele ning mittetulundusühingutele nende õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 7.  Lepingud

 (1) Lepingute sõlmimise otsustab oma pädevuse piires, kas vallavolikogu või vallavalitsus, kelle nimel kirjutab lepingutele alla vallavanem või selleks volitatud isik.

 (2) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus eelarves ettenähtud ulatuses sõlmida Vastseliina valla nimel lepinguid juhul, kui see on ettenähtud volikogu või vallavalitsuse õigusaktides.

§ 8.  Vallavara arvestus ja kontroll

 (1) Vallavara arvestust korraldab vallavalitsus. Vallavalitsus võib valitsemiseks ja avaliku teenuse osutamise otstarbel kasutuses oleva vara kasutamiseks vajadusel kehtestada vara liigist lähtuvalt selle kasutamise kordasid.

 (2) Vallavara kohta peetakse arvestust raamatupidamise programmis.

 (3) Vallavara valitseja peab arvestust temale valitseda või vallata antud vallavara kohta vastavalt raamatupidamise seadusele.

 (4) Kui vallavara ei ole valitsejale vajalik põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks, teatab vallavara valitseja sellest vallavalitsusele. Vallavalitsus korraldab selle vara üleandmise või võõrandamise vastavalt käesolevas korras ettenähtud korras.

 (5) Vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise üle teostab kontrolli vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA KASUTUSSE VÕTMINE 

§ 9.  Vallavara omandamine

 (1) Vallavara omandamiseks peab olema eelnevalt volikogu nõusolek, kui:
 1) sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, mis ületavad selleks eelarves ettenähtud vahendid;
 2) sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, mis toovad kaasa rahalisi kohustusi järgnevate aastate eelarvetes.
 3) peremehetute ehitiste hõivamine

 (2) Vallavara omandamise lepingu sõlmib valla nimel vallavanem või vallavanema poolt määratud isik.

 (3) Vallavalitsuse hallatava asutuse juht otsustab vara omandamise tema eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 10.  Vallavara omandamise otsustamine

 (1) Vallavara omandatakse, kui see on vajalik vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatavate asutuste ülesannete täitmiseks või avalikkuse huvides.

 (2) Vallavara omandamise tasu eest otsustab:
 1) kinnisvara puhul vallavolikogu
 2) vallasvara puhul bilansilise maksumusega 6 400 € ja üle selle – vallavolikogu;
 3) vallasvara puhul bilansilise maksumusega kuni 6 400 € – vallavalitsus;
 4) vallasvara puhul bilansilise maksumusega kuni 2 000 € – hallatava asutuse juht tema kasutusse antud vahendite piires, kui vara omandamine on vajalik asutuse korrapärase tegevuse tagamiseks. Kui vara omandamine on planeeritud eelarveliselt, siis eriotsustust vaja ei ole.

 (3) Ostueesõiguse teostamise otsustab vallavolikogu Ostueesõiguse teostamise korralduses tuleb ära näidata selle teostamise otstarve ja vajaliku raha allikad. Kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mis ei ole tagatud jooksva aasta eelarvega, annab ostueesõiguse teostamiseks vastava loa volikogu.

 (4) Kui vallale asja kinkimisega kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab vallale kingi vastuvõtmise volikogu. Kingi hindamise korraldab vallavalitsus, määrates ära kingi valdaja.

 (5) Pärimise korral määrab vastuvõetud pärandvara valdaja vallavalitsus. Kui pärandvara inventuuri käigus selgub, et pärandvara nõuded on ilmselt suuremad kui pärandvara väärtus, otsustab vallavalitsus pärandvara pankrotimenetluse algatamise avalduse esitamise.

 (6) Riigivara taotlemine ja vallale üleandmine (munitsipaliseerimine) toimub seadusandluses sätestatud korra.

§ 11.  Vallavara omandamise viisid

  Vallavara omandamise viisid on:
 1) ostmine;
 2) kinkimine või pärimine;
 3) riigivara ja -maa munitsipaliseerimine;
 4) igamine;
 5) ehitamine ja riigihangete seaduse § 6 lg 1 mõistes ehitustööde kontsessioon;
 6) muud seadusega sätestatud viisid.

3. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 12.  Vallavara kasutusse andmine

 (1) Vallavara, mis ei ole kasutatav avalikul otstarbel ja mida pole vallavalitsusel ega valla hallatavatel asutustel vaja oma ülesannete täitmiseks, võib anda kolmandate isikute kasutusse.

 (2) Vallavara antakse kasutusse otsustus-, enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumiste korras.

 (3) Vallavara üürihinnad kehtestab ning üürisoodustuste andmise otsustab vastavalt pädevusele vallavolikogu või vallavalitsus.

 (4) Vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu kui kasutusse antakse kinnisvara, sh veel vallavarana olevad ehitised, tervikvarana.

 (5) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsuse hallatav asutus, kui:
 1) kasutusse antakse tema kasutuses olevaid ruume kasutamiseks väljaspool tööaega;
 2) kasutusse antakse väheväärtuslikku kuluinventari.

 (6) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus, kui vallavara kasutusse andmist ei otsustata käesoleva paragrahvi lõigete 4 ja 5 kohaselt.

 (7) Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla vallasasja või kinnisasja osade puhul pikem kui 15 aastat ja kinnisasja kui tervikvara puhul pikem kui 99 aastat. Vallavara võib kasutusse anda tähtaega määramata, kui vallavara võib osutuda vajalikuks vallale muuks otstarbeks või kui vara antakse kasutusse ilma enampakkumiseta. Tähtajatu lepingu võib lõpetada vastavalt seadusele või lepingule.

 (8) Vallale kuuluvate eluruumide (sh sotsiaaleluruumid) kasutusse andmise (sh üürilepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine) otsustab vallavalitsus.
[RT IV, 06.12.2016, 27 - jõust. 09.12.2016]

 (9) Vallavara kasutusse andmise lepingu tingimuste muutmise ja täiendamise otsustab kasutusse andmise otsuse langetanud asutus. Kui lepingu muutmisega ei kaasne täiendavaid varalisi kohustusi ega vähene valla õiguste maht, võib lepingu muutmise otsustada ametiisik, kes allkirjastas lepingu.

§ 13.  Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  Vallavara võib kasutusse anda otsustuskorras:
 1) valla osalusega äriühingule või mittetulundusühingule, valla asutatud sihtasutusele või avalikõigulikule juriidilisele isikule;
 2) vallavara, mille suhtes on eelnevalt korraldatud enampakkumine või eelläbirääkimistega pakkumine, kuid mis ei ole andnud soovitud tulemusi ja pakkumine on tunnistatud nurjunuks;
 3) kui vallavara kasutusse andmine ei ületa üldjuhul 6 kuud;
 4) vallale tähtsust omavate ühiskondlike ürituste läbiviimiseks;
 5) vallale vajalike tööde teostajale või teenuse osutajale;
 6) riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustele;
 7) hoolekandeasutustele ja heategevuslikele organisatsioonidele;
 8) sihtasutusele, mittetulundusühingutele, külaseltsidele ning teistele avalikkusele suunatud tegevusega seltsingutele
 9) muudel juhtudel, lähtudes avalikust huvist.

§ 14.  Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

 (1) Enampakkumise korras antakse kasutusse vallavara, mille kasutusotstarve ei ole piiritletud ning vara kasutamine ei ole seotud eriliste lisatingimustega.

 (2) Enampakkumise eesmärgiks on võimalikult suure kasutustasu saamine.

§ 15.  Enampakkumise ettevalmistamine

 (1) Enampakkumise valmistab ette vallavalitsus, kes määrab kindlaks:
 1) enampakkumise tingimused ja viisi;
 2) enampakkumise korraldaja;
 3) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
 4) kasutuslepingu olulised tingimused.

 (2) Enampakkumise läbiviimisest annab enampakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu kohalikus, maakonna või üleriigilise levikuga ajalehes. Kuulutus avaldatakse vähemalt kümme päeva enne enampakkumise läbiviimist. Kuulutus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 1) enampakkumise korraldaja nimi;
 2) kasutusse antava vallavara nimetus, asukoht, iseloomustus, üüri algsuurus;
 3) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjaliku pakkumise korral pakkumise esitamise tähtaeg ja koht;
 4) enampakkumise läbiviimise aeg ja koht;
 5) enampakkumise ja vara kasutuslepingu tingimustega ning kasutusse antava varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
 6) enampakkumises osalemise osavõtutasu ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ning viis;
 7) vajadusel vara kasutusotstarve.

§ 16.  Piirangud kasutusse andmise taotlejale

  Kasutusse andmist ei või taotleda isiklikult ega oma esindaja kaudu:
 1) vara kasutusse andmise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise komisjoni ja vallavalitsuse liikmed), nende lähisugulased ja -hõimlased;
 2) maksuvõlglased.

§ 17.  Enampakkumise alghind

 (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
 1) vara senisest kasutusest saadud kasutustasu suurus;
 2) samalaadse vara kasutusse andmise eest saadud kasutustasu;
 3) kasutustasu suuruse eeldatav kujunemine lähitulevikus;
 4) muud asjaolud, mida alghinna määraja peab vajalikuks.

 (2) Alghinda ei määrata, kui kasutusse antava vara suhtes on vähemalt kaks korda enampakkumine juba toimunud ja need nurjusid eeldatavalt liialt kõrge alghinna tõttu.

§ 18.  Enampakkumise läbiviimise viisid ja korraldus

  Enampakkumine viiakse läbi avalikult kas suulise või kirjaliku pakkumisena. Enampakkumise korralduse valmistab ette ja viib läbi vallavalitsuse moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon.
Vallavalitsus nimetab komisjoni liikmete hulgast komisjoni esimehe. Enampakkumine viiakse läbi, kui sellel osalemiseks on soovi avaldanud vähemalt üks osavõtja.

§ 19.  Suulise enampakkumise läbiviimise kord

 (1) Enampakkumise läbiviija, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad isikut tõendava dokumendi ja volitusi tõendava dokumendi.

 (2) Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise ja vara kasutuslepingu tingimustest ja kasutusse antava vara omadustest, ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei esita tõendeid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, pakkumisest osa võtta ei lubata. Enampakkumisest osavõtjana registreerunule väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna, enampakkumise sammu suuruse ja enampakkumises osalejate registreerimisnumbrid.

 (3) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtki pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku enampakkumise nurjunuks tunnistamiseks.

 (4) Enampakkumine algab kasutusse antava vara alghinna teatamisega enampakkumise läbiviija poolt ja tema haamrilöögist. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

 (5) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada selle kohta kirjalikult märkusi või kaebusi kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise protokollis peab kajastuma ka suuruselt teise pakkumise teinud osavõtja ja tema pakkumine.

 (6) Osavõtja, kelle pakutud tasu on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub võtma vara kasutusse enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse kehtestatud korras. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele ning talle ei tagastata tagatisraha ning enampakkumise komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku enampakkumise nurjunuks tunnistamiseks. Teistele enampakkumisest osa võtnud isikutele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte) kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele.

 (7) Kui enampakkumine toimub alghinda määramata, kohaldatakse käesolevat korda vajalike muudatustega.

§ 20.  Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

 (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise komisjonile enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta kinnine ümbrik, millele on peale märgitud, millisele enampakkumisele see on esitatud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) pakkuja nimi ja postiaadress, füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3) tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 4) numbriliselt ja sõnadega kirjutatud pakutud hind;
 5) pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul lisada volikiri.

 (2) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, kõrvaldatakse edasisest pakkumismenetlusest. Pakkumine loetakse esitatuks õigeaegselt, kui pakkumine on enampakkumise kuulutuses märgitud ajaks enampakkumise komisjoni kätte toimetatud, pärast ettenähtud aega saabuvaid pakkumisi ei registreerita ega avata. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Enne nimekirja sulgemist tehtud pakkumised pitseeritakse kuni nende läbivaatamiseni.

 (3) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta esitatud nõuetele, teeb enampakkumise komisjon valitsusele ettepaneku tunnistada enampakkumise nurjunuks.

 (4) Pakkumiste läbivaatamise käigus avab enampakkumise komisjon pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas nende registreerimise järjekorras. Enampakkumise komisjon kannab pakkumise andmed enampakkumise protokolli.

 (5) Kirjalikele enampakkumistele kohaldatakse käesoleva korra § 19 lõike 6 sätteid

§ 21.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise tulemused vaatab läbi vallavalitsus ja otsustab enampakkumise nurjunuks tunnistamise, tulemuste kinnitamise või mittekinnitamise ning lepingu sõlmimise.

 (2) Enampakkumise tulemuste läbivaatamine vallavalitsuses peab toimuma hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas korras sätestatud korda.

 (4) Kui mitmes nõuetekohases kirjalikus pakkumises esitatud kõrgeimad pakutud tasud on võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdsetele pakkujatele õiguse teha esialgsest pakkumise tasu ületav täiendav pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgeim (edukas pakkumine). Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee kumbki pakkuja täiendavat pakkumist, otsustab eelistuse vallavalitsus muude asjaolude põhjal.

 (5) Kui enampakkumine kuulutatakse nurjunuks, tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab käesoleva korra § 12 lõigetes 4 või 6 nimetatud organ, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustus- või eelläbirääkimistega pakkumise korras või käsutada seda muul viisil.

 (6) Enampakkumise tulemuste kinnitamisest hiljemalt 45 tööpäeva jooksul sõlmitakse enampakkumise võitjaga leping. Mõjuvatel põhjustel võib nimetatud tähtaega pikendada.

 (7) Enampakkumise võitjale saadetakse viie tööpäeva jooksul vallavalitsuse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja teade selle kohta, kuhu ja millal peab enampakkumise võitja lepingu sõlmimiseks ilmuma.

 (8) Kui enampakkumise võitja ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha tagastamiseks.

 (9) Enampakkumises osalejale, kellega lepingut ei sõlmita, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte) kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

 (10) Lisaks lepingu olulistele tingimustele tuleb vallavara kasutuslepingus määrata vallavara valitseja, kes on kohustatud perioodiliselt kontrollima vara sihipärast ja heaperemehelikku kasutamist ning võtma kasutusele kõik seaduslikud abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

 (11) Vallavara kasutuslepingu sõlmimise korral muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks.

§ 22.  Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara kasutusse andmise viis, kus lisatingimuste täitmine on sama oluline kui tasu asja kasutamise eest. Lisatingimuseks on üldjuhul asja kasutaja kohustus teha vara suhtes või selle abil teatud tööd või osutada teatud teenust või teatud tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole otseselt seotud kasutatava vallavaraga.

 (2) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldamise otsustab organ või asutus, kes otsustab vallavara kasutusse andmise.

 (3) Eelläbirääkimistega pakkumise valmistab ette ja viib läbi vallavalitsus, kes moodustab selleks vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ja nimetab komisjoni esimehe. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on komisjoni esimees ning vähemalt pool komisjoni liikmetest.

 (4) Eelläbirääkimistega pakkumise korras vara kasutusse andmise teade avaldatakse kohalikus ajalehes ja vajadusel ühes üleriigilises ajalehes ning see peab sisaldama:
 1) kasutusse antava vara nimetust, asukohta ja iseloomustust;
 2) eelläbirääkimiste korraldaja nime;
 3) lisatingimusi ja üüri algsuurust;
 4) nõutavaid dokumente pakkumisest osavõtja kohta;
 5) pakkumuse esitamise tähtaega (kuupäev, kellaaeg), pakkumuste avamise kohta ja aega;
 6) millal ja kus saab vara kasutustingimustega, vara kasutusotstarbe osas tehtavate piirangutega ja pakkumise võitja väljaselgitamise alustega tutvuda;
 7) osavõtutasu suurust ja vajadusel tagatisraha suurust, tasumise tähtaega ja viisi.

 (5) Pakkumuste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 15 kalendripäeva alates vastava teate avaldamisest.

 (6) Pakkumuse esitaja peab tegema kirjaliku pakkumuse nii üüritasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

 (7) Pakkumuste ümbrikud avab komisjon pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumuste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

 (8) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumuse, läbirääkimistele ei lubata. Osavõtutasu ei tagastata ühelegi osavõtjale.

 (9) Pakkumuste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ja teistele pakkumuse esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumuste arvu ja mitu neist vastas nõuetele.

 (10) Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud isikud. Pärast eelläbirääkimiste lõppu ja komisjoni poolt määratud ajaks vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse või teatab pakkumusest loobumisest. Võrdväärsete pakkumuste korral antakse võitja väljaselgitamiseks nendele pakkuja tele võimalus viie kalendripäeva jooksul oma pakkumusi täiendada.

 (11) Komisjon vormistab eelläbirääkimistega pakkumise tulemused protokollis ja esitab pakkumise tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks. Sobivate pakkumuste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada pakkumine nurjunuks.

 (12) Vallavalitsus otsustab komisjoni protokolli ja tehtud pakkumuste alusel eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise, mittekinnitamise või pakkumise nurjunuks tunnistamise.

 (13) Läbirääkimiste korraldaja saadab viie tööpäeva jooksul edukaks tunnistatud pakkumuse teinud isikule vallavalitsuse korralduse edukas tunnistatud pakkumuse kohta ja teate selle kohta, kuhu ja millal peab isik lepingu sõlmimiseks ilmuma.

 (14) Vallavara kasutusleping sõlmitakse pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamist isikuga, kelle pakkumus tunnistas vallavalitsus edukaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud tasu.

 (15) Kui edukaks tunnistatud pakkumuse teinud isik ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul vara kasutuslepingut sõlmima, on vallavalitsusel õigustehtud otsus tühistada ja kutsuda lepingulistesse suhetesse paremuselt järgmise pakkumuse teinud isiku või korraldada uus pakkumusmenetlus.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 23.  Vallavara võõrandamise otsustamine

 (1) Vallavara võõrandamine on vallavara tasu eest või tasuta andmine teise isiku omandisse. Vallavara võõrandatakse, kui:
 1) vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega valla valitsemiseks ning selle muul viisil vallavarana kasutamine ei ole võimalik, põhjendatud või selle kasutamine valla omandis olevana on ebaotstarbekas;
 2) vara on antud vallale üle võõrandamise kohustusega;
 3) muudel seaduses või volikogu poolt ettenähtud juhtudel.

 (2) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui:
 1) võõrandatava vara bilansiline maksumus on 6 400 € või suurem;
 2) võõrandatakse kinnisvara;
 3) võõrandatakse vallale kuuluvate ettevõtete osasid;

 (3) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus kui võõrandatava vara bilansiline maksumus on kuni 6 400 €;

 (4) Vallavara võõrandatakse otsustus-, enampakkumise- või eelläbirääkimistega pakkumise korras.

 (5) Vallavara võõrandamise otsustus vormistatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 2 või 3 pädevusest lähtuvalt vastavalt volikogu otsusega või vallavalitsuse korraldusega.

§ 24.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras

 (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras (ehk pakkumist korraldamata) võib toimuda, kui:
 1) võõrandatava vara väärtus võib oluliselt väheneda enne enampakkumise või eelläbirääkimiste lõpuleviimist;
 2) enampakkumise või eelläbirääkimistega korras võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi, st sama vara võõrandamine enampakkumise korras on tunnistatud nurjunuks;
 3) vara võõrandatakse valla osalusega äriühingule või mittetulundusühingule, valla asutatud sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
 4) võõrandatakse väheväärtuslikku vara, mille bilansiline maksumus on alla 2 000 €;
 5) eluruumi, mis on üürile antud üürnikule pikaks ajaks ning kes on teinud üürile antud eluruumis parendusi;
 6) muudel juhtudel, kaalutletud otsuse alusel.

 (2) Kui enne vallavara võõrandamise otsustamist tekib vajadus vara hindamiseks, siis toimub see käesoleva korra § 22 lõikes 3 ettenähtud alustel. Hindamist korraldab vallavalitsus.

§ 25.  Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras

 (1) Lähtuvalt § 23 lõigetes 2 või 3 pädevusest omav organ kinnitab enampakkumise ettevalmistamise käigus:
 1) enampakkumise tingimused ja viisi;
 2) vara alghinna;
 3) enampakkumise korraldaja;
 4) müügilepingu tingimused (s.h müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad, ostuhinna järelmaksuga tasumisel lepingu täitmise tagatised);
 5) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
 6) järelmaksu rakendamise võimaluse.

 (2) Enampakkumise läbiviimisest teatab enampakkumise korraldaja kuulutuse kaudu kohalikus ajalehes ja vajadusel ühes üleriikliku leviga ajalehes. Kuulutus avaldatakse hiljemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimise päeva. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
 1) enampakkumise korraldaja nimi;
 2) võõrandamisele kuuluva vallavara nimetus, asukoht ja iseloomustus või võimalus varaga tutvuda;
 3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
 4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline, kirjalik), kirjalike pakkumiste korral nende esitamise tähtaeg ja koht;
 5) vara alghind, järelmaksu rakendamise võimalus, enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha;
 6) müüja pangarekvisiidid.

 (3) Vallavara enampakkumise alghinna kinnitab § 23 lõikes 2 või 3 pädevust omav organ. Alghinna määramisel võetakse vajadusel aluseks:
 1) eksperthinnang;
 2) vara eeldatav turuväärtus;
 3) vara erilised omadused.

 (4) Enampakkumises võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle osavõtt ei ole seadusega keelatud.

 (5) Enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise komisjoni ja vallavalitsuse liikmed) nende lähisugulased ja -hõimlased.

 (6) Enampakkumise viisi, korraldust, läbiviimist ja tulemuste kinnitamist reguleeritakse analoogiliselt käesolevas korras vallavara kasutusse andmise sätetega.

 (7) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse kirjalik, seaduses ettenähtud juhtudel aga notariaalselt tõestatud müügileping.

 (8) Enampakkumise võitjat informeeritakse viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest (kinnitamata jätmisest) pärast vallavalitsuse vastava korralduse tegemist. Enampakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna või järelmaksu rakendamisel osa müügihinnast enampakkumise tingimustes ettenähtud tähtpäeval, või kui sellist tähtaega määratud ei ole, siis teates märgitud tähtpäeval. Müügileping sõlmitakse esimesel võimalusel pooltele sobival ajal.

 (9) Tähtaegselt müügihinna või selle osa mittetasumisel, samuti lepingu tähtaegsel mittesõlmimisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha ning seega loetakse enampakkumine nurjunuks.

 (10) Kui enampakkumise võitja täidab käesolevas paragrahvis talle esitatud nõuded, arvestatakse tagatisraha müügihinna hulka.

 (11) Enampakkumisel osalejatele, kellega müügilepingut ei sõlmita, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte) kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.

 (12) Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

 (13) Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud. Kui laekunud osavõtutasudest ei piisa vallavara võõrandamise enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega tehtud kulude katmiseks, arvestatakse eelnimetatud kulud osavõtutasuga katmata osas maha vallavara müügist laekunud summadest enne viimaste kandmist vallaeelarvesse.

§ 26.  Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara võõrandamise viis, kus teatud lisatingimuste täitmine on sama oluline kui varast saadav tasu. Lisatingimuseks on üldjuhul omandaja kohustus teha vara suhtes või selle abil teatud tööd või osutada teatud teenust või teatud tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole otseselt seotud omandatava varaga.

 (2) Eelläbirääkimistega pakkumise kasutamise otsustab lähtuvalt § 23 lõikes 2 või 3 pädevust omav organ.

 (3) Eelläbirääkimistega pakkumise viisi, korralduse, läbiviimise ja tulemuste kinnitamisel rakendatakse käesolevas korras vara kasutusse andmist reguleerivaid sätteid.

5. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 27.  Vallavara koormamise mõiste

 (1) Vallavara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku kasutusõiguse, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

 (2) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku kasutusõiguse, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui see toimub:
 1) isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
 2) avalikes huvides;
 3) see toimub muudel vallavalitsuse poolt määratud ja põhjendatud juhtudel.

 (3) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku kasutusõiguse, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmise ja tingimused sh vallavara koormamise tasu, otsustab vallavalitsus.

§ 28.  Reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise (koormamise) menetlus

 (1) Koormamise menetlust alustatakse huvitatud isiku taotluse või vallavalitsuse algatusel.

 (2) Koormamiseks esitakse vallavalitsusele taotlus, milles märgitakse:
 1) füüsilise isiku puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg ja isikut tõendava dokumendi number) ning kontaktandmed, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja seadusjärgse esindaja nimi;
 2) koormatava kinnisasja aadress, kinnisturegistriosa number ja katastritunnus;
 3) koormamise tähtaeg;
 4) koormatava ala pindala;
 5) valitseva kinnisasja aadress, kinnisturegistriosa number ja katastritunnus;
 6) koormamise kirjeldus ja eesmärk;
 7) koormataval alal asuvate ehitiste või rajatiste ehitisregistri kood;
Taotlusele lisatakse volitatud esindaja volikiri, koormatava ala skeem tiheasustusega alal mõõtkavas 1:500 või hajaasustusega alal mõõtkavas 1:2000 ja vajaduse korral hoonestaja või kasutusvaldust omava isiku nõusolek koormamiseks. Skeemil peab olema koormatav ala selgelt eristatav.

 (3) Valla kinnisasjale seatava koormatise sisus lepitakse kokku:
 1) koormamise tekkimise, lõppemise, lõpetamise ja käsutamise alused;
 2) koormamise sisu, sh poolte õigused ja kohustused, kokkulepped asja kasutusviisi ja kulutuste jaotuse osas;
 3) poolte vastutus ja sanktsioonid lepinguliste kohustuste rikkumise eest.

 (4) Tehnorajatise püstitamiseks ja kasutamiseks seatav koormamine peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) koormamine annab õigustatud isikule õiguse kasutada kinnisasja ulatuses, mis on vajalik tehnorajatise ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, remontimiseks ja likvideerimiseks
 2) koormamine annab õiguse nõuda tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses kasutuspiirangute järgimist vastavalt õigusaktides sätestatule;
 3) pärast tehnorajatise valmimist, selle hooldus-, remont-, rekonstrueerimis- ja lammutustööde lõpetamist on õigustatud isik kohustatud heakorrastama koormatud ala ning taastama seda ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kui kinnisasja valitsejaga ei lepita kokku teisiti;
 4) õigustatud isik on kohustatud hoidma tehnorajatise heas seisukorras. Parandustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud tegema kinnisasja valitsejaga kokkulepitud tähtajaks. Kui õigustatud isik ei lõpeta töid tähtajaks, on kinnisasja omanikul õigus lasta tööd teha õigustatud isiku kulul;
 5) plaaniliste hooldus- ja remonttööde tegemise soovist on õigustatud isik kohustatud teavitama kinnisasja valitsejat ja isikuid, kelle kasuks on seatud kinnisasjal tehnovõrgu omamist võimaldav asjaõigus vähemalt 30 päeva enne tööde alustamist ning kooskõlastama kinnisasja kasutamise kinnisasja valitsejaga kirjalikult;
 6) õigustatud isik on kohustatud hüvitama kinnisasja omanikule kokkulepitud summa ulatuses kulutused, mille kinnisasja omanik on teinud koormatud eseme parendamisel. Parendused peavad olema tehtud seoses kinnisasja läbiva tee ehitamise või rekonstrueerimisega tingimusel, et kinnisasja omanik on teavitanud õigustatud isikut koormatud eseme ümbertõstmise või ehitamise vajadusest sellele eelneval aastal;
 7) õigustatud isik on kohustatud viivitamata likvideerima tehnorajatise avarii ja rakendama abinõusid, et vältida vallale kahju tekitamist;
 8) tehnorajatise ehitamisest, kasutamisest või avariist tekkinud kahju ning tehnorajatise parendamiseks tehtud kulutused hüvitab õigustatud isik vallale kümne tööpäeva jooksul pärast kinnisasja valitsejaga hüvitise kokkuleppele jõudmist. Kui õigustatud isik ei tasu hüvitist ettenähtud tähtajaks, on ta kohustatud maksma viivist iga viivitatud päeva eest võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 sätestatud ulatuses;
 9) õigustatud isik on kohustatud kinnisasja valitsejale ja vallavalitsusele teavitama koormatise üleminekust või koormatisest tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmisest kolmandale isikule kolme tööpäeva jooksul arvates koormamise üleminekust või õiguste ja kohustuste teostamise üleandmisest;
 10) koormamise lõppemisel on õigustatud isik kohustatud valla nõudel oma kulul tehnorajatise ära vedama. Kui õigustatud isik ei ole tähtajaks tehnorajatist ära vedanud, korraldab kinnisasja valitseja vajaduse korral selle äraveo ja maa-ala heakorrastamise õigustatud isiku kulul.

§ 29.  Reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse koormamise tasu

 (1) Vallavara koormamine toimub tasu eest või tasuta.

 (2) Arved vallavara koormamise eest väljastab vallavalitsus.

 (3) Õigustatud isik maksab koormamise tasu kogu koormamise kehtivusaja eest ette, kui ei ole kokku lepitud koormamise aastatasu maksmises.

 (4) Koormamise tasu maksmise kohustus algab koormatise kinnistusraamatusse kandmise päevast.

 (5) Koormamise tasu määratud tähtajaks tasumata jätmise korral on õigustatud isik kohustatud maksma viivist iga tasumisega viivitatud päeva eest võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 sätestatud ulatuses.

 (6) Koormamise aastatasu võib suureneda iga aasta jaanuaris vastavalt Statistikaameti avaldatava tarbijahinnaindeksi muutuse protsendile eelmise aasta keskmisega võrreldes. Aastatasu suurendamisest teavitab vallavalitsus õigustatud isikut hiljemalt 1. märtsiks. Tarbijahinnaindeksi languse korral aastatasu ei muudeta.

§ 30.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Hoonestusõigus seatakse hoonestamata munitsipaalmaale või munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

 (2) Hoonestusõigust võib seada otsustus-, enampakkumis-, või eelläbirääkimistega pakkumise korras.

 (3) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
 1) valla osalusega äriühingute või sihtasutuste kasuks;
 2) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
 3) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku või valdaja kasuks;
 4) muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist, kaalutletud otsuse alusel.

 (4) Hoonestusõiguse seadmise ja vastavate lepingute sõlmimise otsustab vallavolikogu.

 (5) Hoonestusõiguse seadmisel ei või hoonestusõiguse tähtaeg olla üle viiekümne aasta, v.a juhud, mil hoonestaja peab hoonestusõiguse lepingu kohaselt teostama kinnisasjal või selle abil teatud töid, mille tähtaeg ületab viiskümmend aastat.

§ 31.  Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine

 (1) Hoonestusõiguse seadmiseks vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus, lähtuvalt volikogu otsusest.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
 1) korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
 2) määrab hoonestusõiguse aastatasu algsuuruse.

 (3) Hoonestusõiguse seadmiseks võtab vallavalitsus vastu korralduse, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 1) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
 2) hoonestusõiguse aastatasu (alg) suurus;
 3) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
 4) hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind, ehitiste lubatud kõrgus) ja hoonestamise tähtaeg;
 5) hoonestusõiguse seadmise viis (eelläbirääkimiste-, enampakkumise- või otsustuskorras);
 6) enampakkumise korral pakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik);
 7) eelläbirääkimiste korral hoonestusõiguse lisatingimused;
 8) pakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha;
 9) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
 10) pakkumise korraldaja.

 (4) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesolevas korras vallavara võõrandamist enampakkumise korras reguleerivaid sätteid arvestades koos järgmiste erisustega:
 1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
 2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks muudele andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused ja tähtaeg;
 3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse leping;
 4) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma hoonestusõiguse lepingut sõlmima selleks kokkulepitud kohta ja ajal.

 (5) Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras rakendatakse vallavara eelläbirääkimiste teel võõrandamise sätteid.

6. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUDED 

§ 32.  Vallavara mahakandmine

 (1) Vallavara kuulub mahakandmisele:
 1) kui see on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle säilitamine on ebaotstarbekas ja võõrandamine ei ole võimalik;
 2) kui ilmneb erinevus olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

 (2) Mahakandmiseks aluse tekkimisel on vallavara valdaja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis, soetusmaksumus, jääkmaksumus, lühiiseloomustus, kõlbmatuks muutumise põhjused, vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused, mahakantava vallavara hävitamise tegevuskava ja selle maksumus, samuti muud mahakantava vallavaraga seotud olulised andmed.

 (3) Vallavara mahakandmise otsustab:
 1) volikogu, kui vara bilansiline maksumus on 6 400 € ja suurem;
 2) vallavalitsus, kui vara bilansiline maksumus on kuni 6 400 €
 3) vallavara valdaja, kui vara bilansiline maksumus ei ületa 2 000 €.

 (4) Vallavara või selle osa kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine toimub seaduste, raamatupidamise korraldamise eeskirjade, käesoleva korra ja teiste õigusaktide sätete kohaselt vormistatud dokumentatsiooni alusel.

 (5) Kui vallavara mahakandmise vajaduse on tinginud kellegi süüline tegevus või tegevusetus, on vallavara valdaja kohustatud koostama asjakohase akti ning tekitatud kahju seaduses kehtestatud korras süüdlaselt sisse nõudma.

 (6) Mahakandmisele kuuluva vara väärtus määratakse asja hariliku väärtuse või valdaja erilise huvi alusel, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Asja harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).

§ 33.  Vallavara hulka kuuluvate nõuete hindamine, nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

 (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Nõudeid võlgniku suhtes esitavad kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavara valdajad.

 (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud või sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud, võib nõude esitamisest, hagist või sissenõude pööramisest täitmisele loobumise otsustada:
 1) volikogu, kui nõue on 6 400 € ja suurem;
 2) vallavalitsus, kui nõue on kuni 6 400 €.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34.  Määruse jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 28. jaanuaril 2012. a.