HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vastseliina Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2012, 29

Vastseliina Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 30.05.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, huvikooli seaduse § 7 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Muusikakooli haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Vastseliina Muusikakool (edaspidi muusikakool) on Vastseliina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Vastseliina valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Nimi

  Muusikakooli nimi on Vastseliina Muusikakool

§ 3.   Asukoht

  Muusikakooli asukoht on Petseri 6, Vastseliina alevik, Vastseliina vald, 65201 Võru maakond, Eesti Vabariik.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Muusikakoolil on omanimeline pitsat.
  1) Muusikakoolil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat ja selle keskel on viiulivõti. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Eesti Vabariik”, all „Võrumaa“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Vastseliina Muusikakool“.

  (2) Muusikakoolil on omanimeline sümboolika.
  1) Muusikakoolil on logo, millel on tähed „VMK“ ja tähtede alla on kiri „VASTSELIINA MUUSIKAKOOL”

  (3) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muusikakooli direktor oma käskkirjaga.

§ 5.   Õppekeel

  Muusikakoolis toimub õppetegevus eesti keeles.

§ 6.   Teeninduspiirkond

  (1) Muusikakooli teeninduspiirkonnaks on Vastseliina, Misso ja Meremäe valla haldusterritoorium.

  (2) Muusikakooli võetakse õppureid vastu väljastpoolt Vastseliina valda juhul, kui omavalitsusüksused sõlmivad lepingud õppuri koha tegevuskulu hüvitamise osas või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

2. peatükk PÕHITEGEVUS, TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Põhitegevus

  (1) Muusikakooli põhitegevus on Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusaktidega määratud mahus plaanipärase eelprofessionaalse ja üldmuusikalise põhihariduse andmine arvestades kohalikke võimalusi ning õppureid.

  (2) Muusikakool annab muusikalise huvihariduse põhi-, huvi- ja üldõppena ning eel- ja lisaõppena järgmistel erialadel:
  1) klahvpillid;
  2) keelpillid;
  3) puhkpillid;
  4) löökpillid.

§ 8.   Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Muusikakooli ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte, samuti täiskasvanute loomevõime avastamine ning kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel.

  (2) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval anda täiskasvanute koolitust, korraldada seminare ja ainealaseid kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjalide kirjastamisega ning õppevahendite valmistamisega, samuti välja üürida muusikainstrumente ning osutada tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (3) Muusikakoolil on õigus iseseisvalt luua ja arendada välissidemeid.

3. peatükk ÕPPEKORRALDUS  

§ 9.   Õppekorraldus

  (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud huviharidusstandard. Nimetatud dokumentide alusel koostab muusikakool oma eripära ja võimalusi arvestava õppekava.

  (2) Õpe muusikakoolis toimub õpperühmades või individuaalselt. Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

  (3) Muusikahariduse andmine toimub järgmiste õppeastmete kaupa:
  1) eelkool - 1 kuni 2 õppeaastat;
  2) põhikooli noorem aste - 1 kuni 4 õppeaastat;
  3) põhikooli vanem aste - 5 kuni 7 õppeaastat;
  4) lisa-aasta(d)

  (4) Õpe muusikakoolis toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (5) Õppimine muusikakoolis on tasuline. Õppetasu suuruse kehtestab muusikakooli hoolekogu ettepanekul Vastseliina vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (6) Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise otsustab Vastseliina Vallavalitsus Vastseliina Muusikakooli direktori ettepanekul ja lapsevanema avalduse alusel.

§ 10.   Õppekava

  (1) Muusikakooli õppekava koostatakse vastavalt huviharidusstandardile.

  (2) Õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad.

§ 11.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 12.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Õppekava registreerimiseks esitab kooli direktor pärast õppekava kinnitamist selle vallavalitsusele, kes edastab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks
tunnistamiseks võivad teha vallavalitsus, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (4) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor.

  (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 13.   Õppeaasta ja õppetöö

  (1) Õppeaasta muusikakoolis koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (2) Õppeperiood ja õppevaheajad muusikakoolis vastavad õigusaktidega üldhariduskoolile kehtestatud õppeperioodile ja õppevaheaegadele.

  (3) Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks (neljaks õppeveerandiks) ning koosneb 35 õppenädalast, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.

  (4) Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste tundidena.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse direktori poolt kinnitatud tunniplaaniga.

  (6) Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (õppeveerand, poolaasta, õppeaasta) lõpul, aga samuti kontsertidel, arvestustel ja eksamitel, mille hulk ning põhinõuded määratakse õppekavaga.

  (7) Muusikakooli klassi- ja lõputunnistusele kantavad hinded lähtuvad 5-pallisest hindamissüsteemist, tagamaks nende võrreldavust õppuri üleminekul ühest õppeasutusest teise.

4. peatükk MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID  

§ 14.   Muusikakooli töötajad

  (1) Muusikakooli töötajad on õppe-ja kasvatustegevusega seotud õpetajad ning haldus- ja abipersonal.

  (2) Muusikakooli töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, käesoleva põhimäärusega, töökorraldusreeglitega, ametijuhendi ning töölepinguga.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud muusikakooli direktor.

  (4) Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu direktori taotluse alusel.

§ 15.   Kooli töötajate õigused ja kohustused

  (1) Kooli töötajal on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ning töötingimusi puudutavate asjaolude ja dokumentide kohta;
  2) täiendada või tõsta oma kvalifikatsiooni selleks ettenähtud rahaliste vahendite olemasolul muusikakooli eelarves ning vastavalt direktori poolt koostatud töötajate koolituse korraldamise kavale;
  3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid muusikakooli õppetööd ning arengut puudutavates küsimustes;
  4) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes.

  (2) Kooli töötaja on kohustatud:
  1) täitma täpselt põhimääruses, töölepingus, ametijuhendis ja sisekorraeeskirjas ettenähtud kohustusi;
  2) õigeaegselt ja täpselt täitma muusikakooli juhtkonna poolt antud korraldusi, mis ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega;
  3) hoidma muusikakooli vara ja inventari;
  4) hoidma nõutavas korras õppetööd kajastava dokumentatsiooni;
  5) haldus- ja abipersonali kohustus on tagada muusikakooli häireteta töö ja majandamine.

§ 16.   Õppurid

  (1) Õppurid on muusikakoolis õppivad lapsed või täiskasvanud, kes on kooli nimekirja arvatud vastuvõtukatsete alusel ja kes soovivad muusikakoolis õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

  (2) Vormikohase avalduse õppima asumiseks esitab õppur või lapsevanem või teda asendav isik (eestkostja, hooldaja) võttes sellega endale vastutuse õppuri õppetulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest sõlmitud lepingu kohaselt.

  (3) Avalduse vormi kinnitab muusikakooli direktor oma käskkirjaga.

  (4) Õppurite vastuvõtt muusikakooli ja väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (5) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, muusikakooli põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) saada muusikakoolist teavet koolitöö korralduse kohta;
  6) asutada muusikakoolis klubisid, stuudioid ja ringe, mille tegevuse eesmärgid ei ole vastuolus kooli põhimäärusega ning osaleda nende tegevuses;
  7) kasutada muid seadusega kehtestatud õigusi.

  (6) Õppur on kohustatud:
  1) järgima muusikakooli kodukorda ja põhimäärust;
  2) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
  3) osa võtma õppekavaga määratud mahus õppetööst, osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel jt üritustel nii koolis kui ka selle esindajana väljapool kooli;
  4) hoidma ja kasutama temale antud muusikakooli inventari heaperemehelikult vastavalt nende sihtotstarbele;
  5) täitma muid seaduses sätestatud kohustusi.

  (7) Alaealise õppuri käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem (eestkostja, hooldaja) vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (8) Õppur kustutatakse nimekirjast:
  1) muusikakooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) mitterahuldavate õppetulemuste korral;
  3) õppetasu võlgnevuse korral;
  4) muusikakooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
  5) muudel põhjustel.

  (9) Õppuri nimekirjast kustutamise aluseks on:
  1) lapsevanema (eestkostja, hooldaja) avaldus tulenevalt käesoleva põhimääruse § 14 lg 8 p 5;
  2) õppenõukogu otsus tulenevalt käesoleva põhimääruse § 14 lg 8 p-d 1, 2 ja 4;
  3) hoolekogu otsus tulenevalt käesoleva põhimääruse § 14 lg 8 p 3.

  (10) Muudatused õppurite nimekirjas vormistab muusikakooli direktori käskkirjaga.

  (11) Muusikakool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI JUHTIMINE 

§ 17.   Muusikakooli direktor

  (1) Muusikakooli juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) tagab muusikakooli tulemusliku töö, asjaajamise ja arengu;
  2) on muusikakooli seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
  3) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
  4) juhatab muusikakooli õppenõukogu;
  5) aitab korraldada hoolekogu tööd;
  6) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  7) kinnitab muusikakooli õppekava
  8) annab kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  9) kinnitab asjaajamiskorra, ametijuhendid, kodukorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorraldusdokumendid;
  10) koostab muusikakooli eelarve projekti, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele eelarve koostamiseks;
  11) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  12) esitab vähemalt kord aastas muusikakooli tegevuse aruande hoolekogule ja vallavalitsusele;
  13) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ning esitamise;
  14) koostab töötajate koolituse korraldamise kava;
  15) täidab muid talle õigusaktidega ja töölepinguga pandud teisi ülesandeid.

  (3) Direktor kannab vastutust muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

  (5) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse vastavalt kehtivale korrale „Vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord”.

  (6) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (7) Direktori äraolekul täidab tema kohuseid direktori käskkirjaga määratud õpetaja või vallavanema käskkirjaga määratud isik

§ 18.   Muusikakooli õppenõukogu

  (1) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik muusikakooli õpetajad.

  (3) Õppenõukogu juhatab direktor või tema asendajaks määratud isik.

  (4) Õppenõukogu:
  1) arutab muusikakooli arengu-ja tegevuskavasid;
  2) vaatab läbi muusikakooli õppekava, kinnitab vastuvõtukatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ning õppetulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  4) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (6) Õppenõukogu koguneb vähemalt neli korda aastas.

  (7) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (8) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu
liikmetest.

  (9) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus on vastu
võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu.

  (10) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollis märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja osalejad ning vastu võetud otsused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija

§ 19.   Muusikakooli hoolekogu

  (1) Muusikakooli hoolekogu on "Huvikooli seaduse" alusel alaliselt kooli juures tegutsev organ. Hoolekogu liikmeteks on kooli õpetajate, vallavolikogu, lastevanemate, vilistlaste, õppurite ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (2) Hoolekogu on viie- kuni üheksaliikmeline.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab direktori ettepaneku alusel vallavalitsus kolmeks aastaks.

  (4) Hoolekogu:
  1) suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes
  2) teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle
  3) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab koos omapoolse hinnanguga vallavalitsusele;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga vallavalitsusele;
  5) teeb ettepanekuid muusikakooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks ja õppetasu suuruse kehtestamiseks;
  7) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  8) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (5) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

  (6) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (8) Hoolekogu koguneb vähemalt neli korda aastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (9) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek uuesti kokku esimesel võimalusel.

  (11) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (12) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (13) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (14) Hoolekogu koosoleku ja vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokoll.
Protokollis märgitakse koosoleku toimimise aeg, koht, osalejad ning vastu võetud otsused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 20.   Muusikakooli tegevuse planeerimine

  Muusikakooli tegevust planeeritakse kooli arengukava kohaselt

6. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE 

§ 21.   Finantseerimine

  (1) Muusikakoolil on oma alaeelarve vallaeelarve koosseisus.

  (2) Muusikakooli eelarve tulud moodustuvad:
  1) riigieelarve eraldistest;
  2) vallaeelarve eraldistest;
  3) muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust;
  4) sihtasutustelt laekunud summadest;
  5) õppurite poolt kaetavast õppetasust;
  6) teiste omavalitsusüksuste poolt laekunud õpilaskoha tegevuskulu maksumusest;
  7) annetustest;
  8) õppekava välisest tegevusest saadud tuludest (koolituste korraldamine, ringitöö organiseerimine jne);
  9) muudest vahenditest.

§ 22.   Muusikakooli vara

  (1) Muusikakooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valitsemine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu määrusega kehtestatud korras.

§ 23.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamise korraldab direktor kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (2) Asjaajamine muusikakoolis toimub eesti keeles.

  (3) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta finants-ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ning tähtaegadel.

  (4) Muusikakooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse "Haldusmenetluse seaduse" sätteid.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE JA PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 24.   Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

§ 25.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 26.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 28.05.2008.a määrusega nr 1-1.1/13 kinnitatud "Vastseliina Muusikakooli põhimäärus".

§ 27.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 02. juunil 2012.a ja rakendatakse alates 1. augustist 2012. a.

Ivar Traagel
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json