Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2012, 52

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2012 nr 19

Määrus kehtestatakse Räpina Vallavolikogu 21.12.2011 määruse nr 15 „Räpina valla põhimäärus“ § 26 lõike 5 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja muuseumiseaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi põhimääruses (edaspidi põhimäärus) sätestatakse:
  1) Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi ülesanded;
  2) juhtimise korraldus;
  3) juhi õigused ja kohustused;
  4) muuseumi struktuur;
  5) muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Muuseumi nimi on Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum (edaspidi muuseum).

  (2) Muuseumi asukoht ja aadress on Pargi 28, Räpina, Räpina vald, Põlva maakond, sihtnumber 64505.

  (3) Muuseum on Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalmuuseum, mis juhindub oma tegevuses muuseumiseadusest, muudest õigusaktidest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ja oma põhimäärusest.

  (4) Muuseumil on Räpina valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 3.   Asjaajamise alused

  (1) Muuseumi asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub muuseum seadustes ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (3) Muuseumi asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab muuseumi juhataja.

§ 4.   Muuseumi sümboolika

  (1) Muuseumil võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 5.   Haldusmenetlus

  Muuseumi tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk MUUSEUMI ÜLESANDED 

§ 6.   Muuseumi põhiülesanne

  (1) Muuseumi põhiülesanne on koguda, uurida ja säilitada aiandusajaloolisi ning kunagise Räpina kihelkonna ja nüüdse Räpina valla aja- ja kultuurilugu kajastavaid kultuuriväärtusega asju ja sellekohast informatsiooni ning korraldada nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

  (2) Põhiülesande täitmiseks muuseum:
  1) kogub süsteemselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega aiandusajalooga ning Räpina piirkonna ajalooga seotud materjale kogumisretkedel, ostudena, annetustena ja kogukonna kaastöö kaudu;
  2) tutvustab muuseumikogudes olevat materjali püsiekspositsioonis ja näitustel;
  3) teeb uurimistööd ja annab välja teaduslikke, populaarteaduslikke ning muuseumi tutvustavaid trükiseid;
  4) korraldab näitusi, seminare, konverentse, konkursse ja muid avalikke üritusi;
  5) annab konsultatsioone ning võimaldab koduloolastel, õppijatel ja teistel asjahuvilistel kasutada muuseumikogu uurimistöö tegemiseks;
  6) toodab ja müüb oma põhiülesandena fikseeritud tegevusega seotud kaupu (trükised, filmid, helisalvestised, suveniirid jms);
  7) täidab muid seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Muuseum teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ja arendusasutuste ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Räpina vallas, Põlva maakonnas, Eestis kui rahvusvaheliselt.

  (4) Muuseum koostab oma arengukava koos tegevuskavaga vähemalt neljaks aastaks lähtuvalt muuseumi põhiülesandest ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (5) Muuseumil on õigus osutada põhiülesannete täitmisega seotud tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ning hinnakirja kinnitab muuseumi juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 7.   Muuseumi kogud

  (1) Muuseumikogu on muuseumis asuvate museaalide kogum, mis võib olla jaotatud alakogudeks museaalide rühmade või liikide järgi.

  (2) Muuseumikogu täiendatakse eesmärgipäraselt selle terviklikkuse põhimõttest lähtudes. Muuseum on oma kogu täiendamisel iseseisev.

  (3) Museaalid võetakse arvele ja neid säilitatakse kultuurministri määrusega kehtestatud korras.

3. peatükk MUUSEUMI STRUKTUUR JA JUHTIMISE KORRALDUS 

§ 8.   Muuseumi struktuur

  Muuseum on allüksusteta ja osakondadeta terviklik organisatsioon.

§ 9.   Muuseumi töökorraldus

  (1) Muuseumi töö korraldatakse vastavalt kultuurministri määrusega kehtestatud „Museaalide arvelevõtmise ja säilitamise korrale“ ning „Muuseumisse hoiule antud kultuuriväärtusega asjade üle arvestuse pidamise korrale“.

  (2) Muuseumi lahtioleku ajad kinnitab vallavalitsus.

§ 10.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi tööd juhib juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi korra kehtestab ja konkursi kuulutab välja vallavalitsus.

  (3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 11.   Juhataja õigused ja kohustused

  (1) Juhataja kohustub tagama muuseumile õigusaktidega antud ülesannete täitmise ning kandma vastutust muuseumi arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise ning käesoleva põhimääruse täitmise eest.

  (2) Juhatajal on muuseumi nimel finantsdokumentidele allkirja andmise õigus.

  (3) Muuseumi juhataja:
  1) tegutseb muuseumi nimel, esindab asutust suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  2) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles lepingud oma pädevuse piires;
  3) annab välja käskkirju muuseumi töö korraldamiseks;
  4) täiendab kogusid ostude, vahetuse ja annetustega;
  5) vastutab muuseumi tegevuse seaduslikkuse eest ning asutuse kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
  6) esitab kehtestamiseks muuseumi arengukava eelnõu koos tegevuskavaga, eelarve eelnõu ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
  7) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  8) lahendab muid seaduse, käesoleva põhimääruse, juhataja töölepingu ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

§ 12.   Muuseumi nõukogu

  (1) Muuseumi nõukogu (edaspidi nõukogu) on muuseumi juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata muuseumi tegevust ning teha ettepanekuid juhatajale ja vallavalitsusele muuseumi arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Nõukogu koosseisu määrab vallavalitsus.

  (3) Nõukogusse kuulub viis liiget, sh vallavalitsuse esindaja, Räpina Vallavolikogu esindaja, Räpina Aianduskooli esindaja, Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse esindaja, Räpina Muuseumisõprade Seltsingu esindaja.

  (4) Nõukogu volitused kehtivad neli aastat.

  (5) Nõukogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (6) Nõukogu kutsub kokku muuseumi juhataja vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (7) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on enamus nõukogu liikmeid ja nõukogu esimees. Nõukogu otsused tehakse poolthäälte enamusega, nõukogu otsused protokollitakse.

  (8) Muuseumi juhataja ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid ta osaleb nõukogu koosolekutel sõnaõigusega.

§ 13.   Nõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Oma tegevuses juhindub nõukogu muuseumi tegevust reguleerivatest õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest Räpina valla õigusaktidest.

  (2) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
  1) muuseumi tegevuse nõustamine ja hindamine ning ettepanekute tegemine muuseumi töö otstarbekamaks korraldamiseks;
  2) muuseumi eelarveprojekti läbivaatamine ja heakskiitmine;
  3) muuseumi tööplaani- ja tegevusaruande läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
  4) muuseumi arengukava koostamisel ja täiendamisel osalemine;
  5) muude muuseumi tegevust puudutavate küsimuste läbi arutamine.

  (3) Nõukogul on õigus saada juhatajalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja tutvuda dokumentidega.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 14.   Muuseumi vara

  (1) Muuseumi valduses olev vara on Räpina valla omand.

  (2) Muuseumi vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Räpina Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 15.   Rahalised vahendid

  (1) Muuseumi eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Räpina valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) laekumised muuseumi tasuliste teenuste osutamisest;
  4) eraldised fondide ja sihtkapitalide stipendiumidest;
  5) annetused;
  6) ürituste piletitulu;
  7) muud vahendid.

  (2) Muuseumil on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

  (3) Muuseumi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 16.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muuseum esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Järelevalvet muuseumi muuseumikogude üle teostavad Kultuuriministeeriumi ametnikud või kultuuriministri poolt moodustatud komisjon.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (4) Muuseumi finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (5) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

5. peatükk MUUSEUMI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.   Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Räpina Vallavolikogu.

  (2) Tegevuse lõpetanud muuseumi õigused ja kohustused, sealhulgas vara ja dokumentatsiooni säilitamine, lähevad üle vallavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 28.04.2004 määrusega nr 14 kinnitatud „Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi põhimäärus“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.oktoobril 2012. a.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json